Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Sičáková Ľuba (100%)
Názov:Propriá v jazykových a mimojazykových súvislostiach (na materiáli hydroným z povodia Slanej)
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra komunikačnej a literárnej výchovy, 2011
Rozsah:150 s.
ISBN:978-80-555-0400-1
Ohlas:[6] Moderný onomastický (aj) didaktický pohľad na hydronymiu. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2012, roč. 77, č. 1-2, s. 107-112.
Ohlas:[4] Transonymizácia – jeden zo spôsobov rozširovania propriálnej lexiky. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2012, roč. 77, č. 5-6, s. 329.
Ohlas:[5] Propriá v jazykových a mimojazykových súvislostiach (na materiáli hydroným z povodia Slanej). In Acta onomastica. Roč. 53, ISSN 1211-4413. 2012, roč. 53, s. 389-391. ISBN 978-80-86496-65-8.
Ohlas:[5] Propriá v jazykových a mimojazykových súvislostiach (na materiáli hydroným z povodia Slanej). In Didaktické studie, ISSN 1804-1221. 2012, roč. 4, č. 2, s. 85-86.
Ohlas:[5] Slovenská publikace o hydronymech. In Češtinár : zpravodaj Katedry českého jazyka a literatúry Univerzity Hradec Králové, ISSN 1211-6874. 2012, roč. 22, č. 3, s. 88-89.
Ohlas:[4] Morfematické, derivatologické, lexikologické a onomastické výskumy. In Šesťdesiat rokov akademickej jazykovednej slovakistiky v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. 88. ISBN 978-80-555-1133-7.