Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Portik Milan (50%)
Autor:Miňová Monika (50%)
Názov:Rómske dieťa v rodine a v materskej škole
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2011
Rozsah:192 s.
ISBN:978-80-555-0479-7
Ohlas:[4] Implementácia hier do obsahu predprimárnej edukácie. 1. vyd. Prešov : Grafotlač, 2012, s. 160. ISBN 978-80-89561-03-2.
Ohlas:[3] Predsudky a streotypy voči slovenským Rómom vo vzťahu k ranej edukácii rómskych žiakov. In Wczesna edukacja dziecka=Skoré vzdelávanie dieťa=Počatkova osvita dytyny , ISSN 2299-0402. 2012, no. 1, s. 68.
Ohlas:[4] Proces výučby a digitálne technológie. 1. vyd. Bratislava : Dušan Kostrub, 2012, s. 108. ISBN 978-80-971081-6-8.
Ohlas:[4] Praktické skúmanie - akčný výskum v predprimárnom vzdelávaní. In Predprimárne vzdelávanie v súčasnosti : zborník z vedecko-odbornej konferencie. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2012, s. 169. ISBN 978-80-555-0703-3.
Ohlas:[4] Didaktika akceptujúca princíp kolaborácie. In Predprimárne vzdelávanie v súčasnosti : zborník z vedecko-odbornej konferencie. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2012, s. 38. ISBN 978-80-555-0703-3.
Ohlas:[4] Implementácia multikultúrnej výchovy v predprimárnom vzdelávaní. In Predprimárne vzdelávanie v kontexte súčasných zmien : zborník z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2013, s. 138. ISBN 978-80-555-0998-3.
Ohlas:[4] Didaktické podporovanie autonómnosti, kompetentnosti a kolaboratívnosti učiacich sa subjektov v učiacej sa skupine. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2014, s. 68. ISBN 978-80-8052-861-4.
Ohlas:[4] Pedagogika M. Montessoriovej optikou bádania študentov / absolventov vysokých škôl - vybrané zistenia. In Edukačná realita v materských školách. [Prešov] : Rokus, 2020, s. 54. ISBN 978-80-89510-87-0.
Ohlas:[4] Rodina, spolupráca a dištančné vzdelávanie v materskej škole. In Edukačná realita v materských školách [online]. Prešov : Rokus, 2020 [cit. 2020-12-18], s. 77. ISBN 978-80-89510-87-0. Dostupný na internete <http://omep.sk/wp-content/uploads/2020/11/Zbornik-EDUKACNA-REALITA-V-MS1.pdf>