Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2012020214315445
Kategória:AAB
Autor:Portik Milan (50%)
Autor:Miňová Monika (50%)
Názov:Rómske dieťa v rodine a v materskej škole [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2011
Rozsah:192 s.
ISBN:978-80-555-0479-7
Ohlas:[4] 2012. PODHÁJECKÁ, M., MAĽUKOVÁ, S. Implementácia hier do obsahu predprimárnej edukácie. 1. vyd. Prešov : Grafotlač, 2012, s. 160. ISBN 978-80-89561-03-2.
Ohlas:[3] 2012. KRAJČOVIČOVÁ, M., KRAJČOVIČOVÁ, V. Predsudky a streotypy voči slovenským Rómom vo vzťahu k ranej edukácii rómskych žiakov. In Wczesna edukacja dziecka=Skoré vzdelávanie dieťa=Počatkova osvita dytyny , ISSN 2299-0402. 2012, no. 1, s. 68.
Ohlas:[4] 2012. KOSTRUB, D., SEVERINI, E., REHÚŠ, M. Proces výučby a digitálne technológie. 1. vyd. Bratislava : Dušan Kostrub, 2012, s. 108. ISBN 978-80-971081-6-8.
Ohlas:[4] 2012. SEVERÍNI, Eva. Praktické skúmanie - akčný výskum v predprimárnom vzdelávaní. In Predprimárne vzdelávanie v súčasnosti : zborník z vedecko-odbornej konferencie. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2012, s. 169. ISBN 978-80-555-0703-3.
Ohlas:[4] 2012. KOSTRUB, Dušan. Didaktika akceptujúca princíp kolaborácie. In Predprimárne vzdelávanie v súčasnosti : zborník z vedecko-odbornej konferencie. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2012, s. 38. ISBN 978-80-555-0703-3.
Ohlas:[4] 2013. VARGOVÁ, Mária. Implementácia multikultúrnej výchovy v predprimárnom vzdelávaní. In Predprimárne vzdelávanie v kontexte súčasných zmien : zborník z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2013, s. 138. ISBN 978-80-555-0998-3.
Ohlas:[4] 2014. SEVERINI, Eva. Didaktické podporovanie autonómnosti, kompetentnosti a kolaboratívnosti učiacich sa subjektov v učiacej sa skupine. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2014, s. 68. ISBN 978-80-8052-861-4.
Ohlas:[4] 2020. SLOVÁČEK, Matej. Pedagogika M. Montessoriovej optikou bádania študentov / absolventov vysokých škôl - vybrané zistenia. In Edukačná realita v materských školách. [Prešov] : Rokus, 2020, s. 54. ISBN 978-80-89510-87-0.
Ohlas:[4] 2020. SLOVÁČKOVÁ, Dominika. Rodina, spolupráca a dištančné vzdelávanie v materskej škole. In Edukačná realita v materských školách [online]. Prešov : Rokus, 2020 [cit. 2020-12-18], s. 77. ISBN 978-80-89510-87-0. Dostupný na internete <http://omep.sk/wp-content/uploads/2020/11/Zbornik-EDUKACNA-REALITA-V-MS1.pdf>
Ohlas:[4] 2021. SLOVÁČKOVÁ, Dominika. Názory na materskú školu z pohľadu súčasnej slovenskej spoločnosti. In Výchova a vzdelávanie v materskej škole: aktuálne otázky a odpovede : nekonferenčný recenzovaný zborník vedeckých a odborných prác [DVD]. Prešov : Rokus, 2021, s. 224. ISBN 978-80-8238-005-0.
Ohlas:[4] 2022. KOŽÍK LEHOTAYOVÁ, B., SEVERINI, E., VAĽOVSKÁ, K. et al. Náčuvová prax v materskej škole : metodika praxe. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2022 [cit. 2023-02-24], s. 31. ISBN 978-80-223-5514-8. Dostupný na internete <https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Veda/5_OP_ludske_zdroje/ADAPTAPRAX/metodiky/Nacuvova_prax_v_MS_metodika_praxe.pdf>
Oblasť výskumu:010