Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2012013013551553
Kategória:AAB
Autor:Kášová Martina (100%)
Názov:Môj volič - môj pán! : lingvokulturologické reflexie o politickej reklame
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2011
Rozsah:160 s.
ISBN:978-80-555-0447-6
Ohlas:[4] 2012. BAŇASOVÁ, Júlia. Komunikačné funkcie recenzie. In Cudzie jazyky, odborná komunikácia a interkultúrne fenomény III : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Prešov : Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, 2012, s. 18. ISBN 978-80-89372-37-9.
Ohlas:[4] 2012. BILÁ, M., DŽAMBOVÁ, A. Niekoľko úvah ku koncepcii virtuálneho fonetického laboratória na výučbu anglického a nemeckého jazyka. In Cudzie jazyky, odborná komunikácia a interkultúrne fenomény III : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Prešov : Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, 2012, s. 24. ISBN 978-80-89372-37-9.
Ohlas:[4] 2012. KARABINOŠOVÁ, Zuzana. Linguistische Analyse ausgewählter Texte aus der Wirtschaftspraxis. In Cudzie jazyky, odborná komunikácia a interkultúrne fenomény III : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Prešov : Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, 2012, s. 160. ISBN 978-80-89372-37-9.
Ohlas:[4] 2012. TOMÁŠIKOVÁ, Slavomíra. Morphosyntaktische Analyse der Höflichkeitsformen einer deutschen Talkshow. In Cudzie jazyky, odborná komunikácia a interkultúrne fenomény III : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Prešov : Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, 2012, s. 325. ISBN 978-80-89372-37-9.
Ohlas:[6] 2012. KMEC, Miroslav. Môj volič – môj pán!. In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-1148. 2012 [cit. 2012-11-22], roč. 3, č. 9. Dostupný na internete <http://www.ff.unipo.sk/jak/9_2012/kmec.pdf>
Ohlas:[6] 2011. ŠTARCHOŇ, P., CHARFAOUI, E. Môj volič – môj pán!. In Problémy prekladu a medzikultúrnej komunikácie 4 : zborník vedeckých prác. Bratislava : Z-F LINGUA, 2011, s. 105-106. ISBN 978-80-89328-47-5.
Ohlas:[4] 2012. HREHOVÁ, D., NEMČOKOVÁ, V. Languages – a vital tool for building careers. In Transactions of the Universities of Košice, ISSN 1335-2334. 2012, special issue, s. 40.
Ohlas:[6] 2012. KARABINOŠOVÁ, Zuzana. Môj volič – môj pán! Lingvokulturologické reflexie o politckej reklame. In Výučba cudzích jazykov na vysokých školách a univerzitách : recenzovaný zborník vedeckých prác. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2012, s. 359-361. ISBN 978-80-552-0916-6.
Ohlas:[6] 2012. ŠTARCHOŇ, P., CHARFAOUI, E. Môj volič – môj pán! Lingvokulturologické reflexie o politickej reklame. In Marketing science & inspirations, ISSN 1338-7944. 2012, roč. 7, č. 2, s. 62-63.
Ohlas:[4] 2013. PEKNUŠIAKOVÁ, Eva. Dominantné formy súčasnej reklamnej persuázie. In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-1148. 2013 [cit. 2013-07-23], roč. 4, č. 13. Dostupný na internete <http://www.ff.unipo.sk/jak/13_2013/peknusiakova.pdf>
Ohlas:[4] 2014. CHARFAOUI, E., DRAHOŠOVÁ, M. Špecifiká prekladu reklamných textov. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XXIII. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií [CD-ROM]. Bratislava : Z-F LINGUA, 2014, s. 131. ISBN 978-80-89328-95-6.
Ohlas:[4] 2014. SZYJKO, Cezary Tomasz. Rozwinac kluczowe kompetencje poszukiwane na rynku pracy. In Kvalifikácia pre budúcnosť : zborník recenzovaných vedeckých prác s medzinárodnou účasťou. 1. vyd. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2014, s. 282. ISBN 978-80-553-1838-7.
Ohlas:[4] 2014. CHARFAOUI, Emília. Komunikatívno-pragmatické a lingvokultúrne charakteristiky reklamného textu. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014, s. 134. ISBN 978-80-223-3712-0.
Ohlas:[3] 2016. ŠTEFAŇÁKOVÁ, Jana. Typisch Schweizerisch? Image und stereotype bilder über die Schweiz im Ausland und in der Slowakei. In Germanistik interdisziplinär : Beiträge der 22. Linguistik-und Literaturtage, Banská Bystrica/Slowakei, 2014. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2016, s. 540. ISBN 978-3-8300-9148-6.
Ohlas:[2] 2016. ŠTEFANČÍK, Radoslav. Politický jazyk. Ako ho definovať?. In Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016, s. 44. ISBN 978-80-225-4292-0. WOS:000392451400003.
Ohlas:[4] 2017. TEJ, J., ALI TAHA, V., SIRKOVÁ, M. Volebné programy politických strán a hnutí v kontexte problematiky cestovného ruchu. In Annales Scientia Politica : vedecký recenzovaný časopis vydávaný Inštitútom politológie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1339-0732. 2017 [cit. 2018-02-22], vol. 6, no. 2, s. 95. Dostupný na internete <http://www.unipo.sk/public/media/28327/07_clanok_tej-ali_taha.pdf>
Ohlas:[4] 2019. ŠTEFANČÍK, R., HVASTA, M. Jazyk pravicového extrémizmu. Bratislava : Ekonóm, 2019, s. 251. ISBN 978-80-225-4642-3.
Ohlas:[3] 2015. ŠICHOVÁ, Kateřina. Jak frazémy dělají reklamu: úvahy k typologii frazémů v reklamě. In Radost z jazyků : sborník příspěvků k 75. narozeninám prof. Františka Čermáka. Praha : NLN, s.r.o., 2015, s. 172. ISBN 978-80-7422-361-7.
Ohlas:[3] 2018. BOKŠA, Vladimír. Vybrané aspekty politickej komunikácie na sociálnej sieti Facebook. In Polityčni partiji i vybory: ukrajinski za svitovi praktyky : zbirnyk statej i tez za rezuľtatamy naukovoji konferenciji. Ľvov : Prostir-M, 2018, s. 299. ISBN 978-617-7501-63-2.
Ohlas:[4] 2017. ŠTEFANČÍK, R., DULEBOVÁ, I. Jazyk a politika: jazyk politiky v konfliktnej štruktúre spoločnosti. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017, s. 28, 176. ISBN 978-80-225-4414-6.
Ohlas:[3] 2021. ŠVECOVÁ, A., GERGEL, P. Dedičské právo podľa I. návrhu uhorského Všeobecného občianskeho zákonníka z roku 1900 (vo vybraných právnohistorických a lingvistických súvislostiach). Praha : Leges, 2021, s. 187. ISBN 978-80-7502-558-6.
Ohlas:[4] 2021. CINGEROVÁ, N., DULEBOVÁ, I., ŠTEFANČÍK, R. Politická lingvistika. Bratislava : Ekonóm, 2021, s. 139. ISBN 978-80-225-4861-8.