Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Kášová Martina (100%)
Názov:Môj volič - môj pán! : lingvokulturologické reflexie o politickej reklame
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2011
Rozsah:160 s.
ISBN:978-80-555-0447-6
Ohlas:[4] Komunikačné funkcie recenzie. In Cudzie jazyky, odborná komunikácia a interkultúrne fenomény III : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Prešov : Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, 2012, s. 18. ISBN 978-80-89372-37-9.
Ohlas:[4] Niekoľko úvah ku koncepcii virtuálneho fonetického laboratória na výučbu anglického a nemeckého jazyka. In Cudzie jazyky, odborná komunikácia a interkultúrne fenomény III : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Prešov : Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, 2012, s. 24. ISBN 978-80-89372-37-9.
Ohlas:[4] Linguistische Analyse ausgewählter Texte aus der Wirtschaftspraxis. In Cudzie jazyky, odborná komunikácia a interkultúrne fenomény III : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Prešov : Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, 2012, s. 160. ISBN 978-80-89372-37-9.
Ohlas:[4] Morphosyntaktische Analyse der Höflichkeitsformen einer deutschen Talkshow. In Cudzie jazyky, odborná komunikácia a interkultúrne fenomény III : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Prešov : Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, 2012, s. 325. ISBN 978-80-89372-37-9.
Ohlas:[6] Môj volič – môj pán!. In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-1148. 2012 [cit. 2012-11-22], roč. 3, č. 9. Dostupný na internete <http://www.ff.unipo.sk/jak/9_2012/kmec.pdf>
Ohlas:[6] Môj volič – môj pán!. In Problémy prekladu a medzikultúrnej komunikácie 4 : zborník vedeckých prác. Bratislava : Z-F LINGUA, 2011, s. 105-106. ISBN 978-80-89328-47-5.
Ohlas:[4] Languages – a vital tool for building careers. In Transactions of the Universities of Košice, ISSN 1335-2334. 2012, special issue, s. 40.
Ohlas:[6] Môj volič – môj pán! Lingvokulturologické reflexie o politckej reklame. In Výučba cudzích jazykov na vysokých školách a univerzitách : recenzovaný zborník vedeckých prác. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2012, s. 359-361. ISBN 978-80-552-0916-6.
Ohlas:[6] Môj volič – môj pán! Lingvokulturologické reflexie o politickej reklame. In Marketing science & inspirations, ISSN 1338-7944. 2012, roč. 7, č. 2, s. 62-63.
Ohlas:[4] Dominantné formy súčasnej reklamnej persuázie. In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-1148. 2013 [cit. 2013-07-23], roč. 4, č. 13. Dostupný na internete <http://www.ff.unipo.sk/jak/13_2013/peknusiakova.pdf>
Ohlas:[4] Špecifiká prekladu reklamných textov. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XXIII. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií [CD-ROM]. Bratislava : Z-F LINGUA, 2014, s. 131. ISBN 978-80-89328-95-6.
Ohlas:[4] Rozwinac kluczowe kompetencje poszukiwane na rynku pracy. In Kvalifikácia pre budúcnosť : zborník recenzovaných vedeckých prác s medzinárodnou účasťou. 1. vyd. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2014, s. 282. ISBN 978-80-553-1838-7.
Ohlas:[4] Komunikatívno-pragmatické a lingvokultúrne charakteristiky reklamného textu. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014, s. 134. ISBN 978-80-223-3712-0.
Ohlas:[3] Typisch Schweizerisch? Image und stereotype bilder über die Schweiz im Ausland und in der Slowakei. In Germanistik interdisziplinär : Beiträge der 22. Linguistik-und Literaturtage, Banská Bystrica/Slowakei, 2014. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2016, s. 540. ISBN 978-3-8300-9148-6.
Ohlas:[4] Politický jazyk. Ako ho definovať?. In Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016, s. 44. ISBN 978-80-225-4292-0.
Ohlas:[4] Volebné programy politických strán a hnutí v kontexte problematiky cestovného ruchu. In Annales Scientia Politica : vedecký recenzovaný časopis vydávaný Inštitútom politológie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1339-0732. 2017 [cit. 2018-02-22], vol. 6, no. 2, s. 95. Dostupný na internete <http://www.unipo.sk/public/media/28327/07_clanok_tej-ali_taha.pdf>
Ohlas:[4] Jazyk pravicového extrémizmu. Bratislava : Ekonóm, 2019, s. 251. ISBN 978-80-225-4642-3.