Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Tej Juraj (100%)
Názov:Správa a manažment [elektronický zdroj]
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2011
Rozsah:163 s.
ISBN:978-80-555-0476-6
URL:http://www.pulib.sk/elpub2/FM/Tej2/index.html
Ohlas:[4] Vybrané kapitoly sociálnej psychológie pre manažérov. [1. vyd.]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2012 [cit. 2012-07-09], s. 82. ISBN 978-80-555-0547-3. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub/FM/Frankovsky1/index.html>
Ohlas:[3] Determinanty kvality samosprávneho manažmentu z pohľadu obyvateľov. In Veřejná správa 2012 : sborník příspěvků z vědecké konference. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2012, s. 110. ISBN 978-80-7395-533-5.
Ohlas:[3] The criteria influencing local inhabitants in self-government management elections. In Journal on law, economy & management, ISSN 2048-4186. 2012, vol. 2, no. 1, s. 95.
Ohlas:[4] Základy sociálnej psychológie a psychológie osobnosti. [1. vyd.]. Prešov : Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P.P. Gojdiča v Prešove, 2012, s. 158. ISBN 978-80-8132-067-5.
Ohlas:[4] Komunikácia v organizácii. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013 [cit. 2013-07-30], s. 121. ISBN 978-80-8152-019-8. Dostupný na internete <http://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/e-publikacia/#fvs>
Ohlas:[3] The impact of the economic crises on financing of municipalities in Slovakia. In Polish journal of management studies [online], ISSN 2081-7452. 2013, 2013 [cit. 2014-05-20], vol. 7, s. 177. Dostupný na internete <http://www.pjms.zim.pcz.pl/the-impact-of-the-economic-crises-on-financing----kopiuj.php>
Ohlas:[4] Organizačné správanie : vysokoškolská učebnica. 1. vyd. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2013 [cit. 2014-05-20], s. 40. ISBN 978-80-8152-080-8. Dostupný na internete <http://www.upjs.sk/public/media/5596/Organizacne-spravanie.pdf>
Ohlas:[1] The quality of elected representatives on local level in the Slovak Republic. In Economic annals-XXI, ISSN 1728-6239. 2013, vol. 7-8, no. 1, s. 41.
Ohlas:[4] Základy verejnej správy. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014, s. 443. ISBN 978-80-8168-002-1.
Ohlas:[3] Using of strategic management tools in conditions of local self-government in Slovakia. In Procedia - social and behavioral sciences, ISSN 1877-0428. 2014, vol. 110, s. 978.
Ohlas:[3] Qualitative assumptions of elected representatives and officers in local self-government in the Slovak republic. In Ekonomická revue, ISSN 1212-3951. 2014, vol. 17, no. 2, s. 93.
Ohlas:[4] Kvalita samosprávneho manažmentu na miestnej úrovni. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014, s. 216. ISBN 978-80-8168-117-2.
Ohlas:[4] Ekonomika a manažment verejných služieb. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014, s. 288. ISBN 978-80-552-1285-2.
Ohlas:[4] Vnímanie kvality manažmentu v podmienkach miestnej samosprávy. In Územná samospráva, ISSN 1337-9305. 2015, roč. 11, č. 2, s. 11.
Ohlas:[1] Economic instruments in environmental protection process. In International multidisciplinary scientific geoconference surveying geology and mining ecology management, ISSN 1314-2704. 2014, vol. 3, no. 5, s. 119-126.
Ohlas:[1] District as a determinant of the evaluation of municipalities` economy?. In International journal of applied mathematics and statistics [online], ISSN 0973-7545. 2015 [cit. 2016-05-20], vol. 53, no. 2, s. 64. Dostupný na internete <http://www.ceser.in/ceserp/index.php/ijamas/article/view/3407>
Ohlas:[4] Motivácia - pracovná spokojnosť - výkonnosť a výkon zamestnancov organizácií verejnej správy. 1. vyd. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015 [cit. 2016-05-20]. ISBN 978-80-8152-362-5. Dostupný na internete <http://unibook.upjs.sk/image/data/knihy%202015/fvs/Motivacia-pracovna-spokojnost-vykonnost.pdf>
Ohlas:[1] Napĺňanie manažérskej funkcie vedenia ako jedného z aspektov zabezpečovania kompetencií v podmienkach miestnej samosprávy na Slovensku. In Region in the development of society 2014. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2014, s. 235. ISBN 978-80-7509-139-0.
Ohlas:[4] Požiadavky na zamestnaneckú a manažérsku kompetentnosť pracovníkov verejnej správy. Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2016, s. 127. ISBN 978-80-225-4326-2.
Ohlas:[1] To the problem of information security within the local government. In Edulearn 2015: 7th international conference on education and new learning technologies, ISSN 2340-1117. Valencia : IATED, 2015, s. 6629-6635. ISBN 978-84-606-8243-1.
Ohlas:[4] Manažment: proces správania sa úspešného manažéra. Prešov : Bookman, 2016, s. 322. ISBN 978-80-8165-191-5.
Ohlas:[4] Zisťovanie aktuálnych požiadaviek praxe na spôsobilosti absolventov vysokých škôl. In Ľudský kapitál a spoločnosť 2016 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [online]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, 2016 [cit. 2017-04-05], s. 56. ISBN 978-80-8152-473-8. Dostupný na internete <https://unibook.upjs.sk/verejna-sprava/349-ludsky-kapital-a-spolocnost-2016?search_query=ludsky+kapital+a+spolocnost&results=1>
Ohlas:[4] Použitie nákladovo-outputových metód pre efektívne rozhodovanie vo verejnom sektore. In Manažment podnikania a vecí verejných [online], ISSN 2453-8167. 2018 [cit. 2018-10-10], roč. 12, č. 7. Dostupný na internete <https://sam-km.sk/_files/200000368-eb7f2ec678/Frianova_Pouzitie_nakladovo_outputovych_metod_pre_efektivne_rozhodovanie_vo_verejnom_sektore.pdf>
Ohlas:[3] The motivation for the performance of social work in the context of personal skills and abilities of social workers active in public administration. In Social work : reserach journal [online], ISSN 2029-2775. 2018 [cit. 2020-12-08], vol. 16, no. 2, s. 163. Dostupný na internete <https://www3.mruni.eu/ojs/social-work/article/view/4905/4456>