Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2011120708424303
Kategória:AAB
Autor:Petríková Martina (100%)
Názov:Medzitextový priestor prózy [print] : interpretačné reflexie o prózach Jany Bodnárovej, Agoty Kristofovej a Jána Hrušovského
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2011
Rozsah:102 s.
ISBN:978-80-555-0403-2
Ohlas:[6] 2012. ČEKLOVSKÁ, Naďa. Medzitextový priestor prózy. In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-1148. 2012 [cit. 2013-05-14], roč. 3, č. 12. Dostupný na internete <http://www.ff.unipo.sk/jak/12_2012/ceklovska.pdf>
Ohlas:[6] 2012. ČEKLOVSKÁ, Naďa. Medzitextový priestor prózy. In Na pulze : časopis Prešovskej univerzity, ISSN 1337-9208. 2012, roč. 5, č. 4, s. 22.
Ohlas:[6] 2012. ČEKLOVSKÁ, Naďa. V (medzi)priestoroch prózy. In Tvorba : revue pre literatúru a kultúru, ISSN 1336-2526. 2012, roč. 22 (31), č. 4, s. 36.
Ohlas:[2] 2023. NAGYOVÁ, Nora. Feministický diskurz v dramatickej tvorbe Jany Bodnárovej. In Slovenská literatúra, ISSN 0037-6973. 2023, roč. 70, č. 4, s. 42-457. WOS:001068498300007; SCOPUS.
Oblasť výskumu:020