Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2011100515111659
Kategória:AAB
Autor:Németh František (50%)
Autor:Derňarová Ľubica (30%)
Autor:Hudáková Anna (20%)
Názov:Komplexné geriatrické hodnotenie a ošetrovanie seniorov [print] : funkčný stav geriatrickej populácie v Prešovskom okrese
Vydavateľské údaje:Prešov : Fakulta zdravotníckych odborov, 2011
Rozsah:216 s.
ISBN:978-80-555-0381-3
Ohlas:[3] 2014. LONGAUEROVÁ, A., CUPEROVÁ, J., MIKUĽÁKOVÁ, W. Sledovanie stravovacích návykov u vybranej skupiny dospelej populácie Prešovského regiónu. In Pohybová aktivita vo vyššom veku ako súčasť zdravotnej profylaxie. Nowy Targ : Podhalanska Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Nowym Targu, 2014, s. 201. ISBN 978-83-60621-25-7.
Ohlas:[4] 2014. MAGUROVÁ, D., OBROČNÍKOVÁ, A., HUDÁKOVÁ, A. et al. Špecifiká paliatívnej starosltivosti z pohľadu sestry - špecialistky. In Postavenie hospicov v legislatíve Slovenskej republiky : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie [CD-ROM]. Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 2014, s. 276. ISBN 978-80-8132-121-4.
Ohlas:[3] 2006. CUPEROVÁ, J., LONGAUEROVÁ, A., MIKUĽÁKOVÁ, W. Vplyv výživy na sledované biochemické parametre krvi u vybranej skupiny dospelej populácie. In Pohybová aktivita vo vyššom veku ako súčasť zdravotnej profylaxie. Nowy Targ : Podhalanska Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa, 2006, s. 87. ISBN 978-83-60621-25-7.
Ohlas:[4] 2016. ŠULIČOVÁ, A., ŠANTOVÁ, T., ŠIMOVÁ, Z. et al. Pády u seniorov s poruchami chôdze a rovnováhy. In Molisa 12 : medicínsko-ošetrovateľské listy Šariša : zborník. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov, 2016, s. 221. ISBN 978-80-555-1666-0.
Ohlas:[4] 2021. MAGUROVÁ, D., TKÁČOVÁ, Ľ., CUPEROVÁ, J. Krehkosť seniorov vo vzťahu k ľudskej dôstojnosti. In Aktivizačné techniky u chorých s demenciou : zborník príspevkov z online sympózia, konaného 17. februára 2021 na Katedre ošetrovateľstva FZO PU v Prešove. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2021, s. 48. ISBN 978-80-555-2689-8.
Ohlas:[4] 2019. MIERTOVÁ, Michaela. Riziko pádu v ošetřovatelské praxi u hospitalizovaných pacientů s neurologickým onemocněním. Praha : Grada Publishing, a.s., 2019, s. 112. ISBN 978-80-271-0850-3.
Ohlas:[4] 2021. ŠULIČOVÁ, A., ŠANTOVÁ, T., ŠIMOVÁ, Z. et al. Kvalita života senioriek s inkontinenciou moču. In Aktivizačné techniky u chorých s demenciou : zborník príspevkov z online sympózia, konaného 17. februára 2021 na Katedre ošetrovateľstva FZO PU v Prešove [online]. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2021 [cit. 2021-11-24], s. 97. ISBN 978-80-555-2689-8. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Cuperova1>
Ohlas:[4] 2021. RADI, F., BUNDZELOVÁ, K., DUBOVCOVÁ, M. et al. Akademická príručka k tvorbe školských a bakalárskych prác I. Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2021, s. 109. ISBN 978-80-8132-234-1.
Ohlas:[4] 2021. KURIPLACHOVÁ, G., CIBRÍKOVÁ, S., LENGEYELOVÁ, A. et al. Meracie nástroje na posúdenie rizika pádov u seniorov v ústavnej starostlivosti. In Zborník z XII. Medzinárodnej vedeckej konferencie, "Hospic – moderné zdravotnícke zariadenie 21. storočia". Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 2021, s. 137. ISBN 978-80-8132-239-6.
Ohlas:[4] 2022. MAJERNÍKOVÁ, Ľudmila. Hodnotenie úrovne kvality života pacientov so sclerosis multiplex novou validizovanou metódou v slovenskej populácii. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov, 2022, s. 127. ISBN 978-80-555-3042-0.
Ohlas:[3] 2023. IVANKOVÁ, V., BELOVIČOVÁ, M. The connection of health and social care during the planned discharge of an elderly patient from constitutional care. In Research studies and theoretical analysis af the actual problems in multidimensional sphere. Krakov : SAE, 2023, s. 220. ISBN 978-83-65547-22-4.
Oblasť výskumu:180