Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Mihalková Gabriela (100%)
Názov:Medzi poviedkou a románom : interpretačné prieniky do prozaických textov Rudolfa Slobodu
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011
Rozsah:122 s.
ISBN:978-80-555-0346-2
Edícia:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Monographia č. 123 ; AFPh UP 305/387
Ohlas:[6] Oscilácia ako spôsob písania. In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-1148. 2011 [cit. 2012-05-03], roč. 2, č. 8. Dostupný na internete <http://www.ff.unipo.sk/jak/8_2011/zvalena1.pdf>
Ohlas:[4] Existenciálny pôdorys Slobodovho románu Narcis. In Genologické a medziliterárne štúdie 7 : teória a interpretácia umeleckého textu. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 33. ISBN 978-80-555-0628-9.
Ohlas:[4] Existencializmus a slovenská literatúra. 2. rozš. a dopln. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2014, s. 144. ISBN 978-80-555-1209-9.