Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2011080909270414
Kategória:AAB
Autor:Kopčáková Slávka (100%)
Názov:Ladislav Burlas
Vydavateľské údaje:Prešov : Súzvuk, 2002
Rozsah:175 s.
ISBN:80-968600-7-0
Ohlas:[4] 2010. MEDŇANSKÁ, Irena. Systematika hudobnej pedagogiky. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2010, s. 128. ISBN 978-80555-0149-9.
Ohlas:[4] 2007. LANGSTEINOVÁ, Eva. Hudobno-pedagogické myšlienky a vplyvy profesora Ladislava Burlasa. In Múzy v škole : časopis pre hudobnú, výtvarnú a estetickú výchovu, ISSN 1335-1605. 2007, roč. 12, č. 1-2, s. 8.
Ohlas:[4] 2007. URBANCOVÁ, Hana. Etnomuzikológia a interdisciplinárne presahy: ľudová hudobná tradícia v diele Ladislava Burlasa. In Slovenská hudba : revue pre hudobnú kultúru, ISSN 1335-2458. 2007, roč. 33, č. 1, s. 40.
Ohlas:[4] 2007. CHALUPKA, Ľubomír. Príspevok Ladislava Burlasa k hudobno-teoretickému mysleniu na Slovensku. In Slovenská hudba : revue pre hudobnú kultúru, ISSN 1335-2458. 2007, roč. 33, č. 1, s. 21.
Ohlas:[4] 2002. CHALUPKA, Ľubomír. Ladislav Burlas. Planctus pre sláčikový orchester. In Hudobný život, ISSN 1335-4140. 2002, roč. 34, č. 9, s. 32.
Ohlas:[6] 2005. URSÍNYOVÁ, Terézia. Ladislav Burlas. In Hudobný život, ISSN 1335-4140. 2005, roč. 37, č. 1, s. 43.
Ohlas:[4] 2003. PETÖCZOVÁ, Janka. Ladislav Burlas. In Súzvuk 1 : aktivity členov Prešovského hudobného spolu Súzvuk v rokoch 2001 – 2002. Prešov : Súzvuk, 2003, s. 173-177. ISBN 80-968949-2-7.
Ohlas:[4] 2011. HVIŠČOVÁ, Ivana. Prejavy hrôzy v tvorbe slovenských skladateľov po roku 1960. In De Musica II : zborník Katedry hudby Inštitútu hudobného a výtvarného umenia Prešovskej univerzity v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, s. 262. ISBN 978-80-555-0423-0.
Ohlas:[4] 2007. CHALUPKA, Ľubomír. Poznámky k "životu" generácie Slovenskej hudobnej moderny. In Hudobný život na Slovensku – kontinuita či diskontinuita? 1. Živá kultúra alebo skanzen?. Turčianske Teplice : BEN&M, 2007, s. 30. ISBN 978-80-969826-2-2.
Ohlas:[4] 2007. MEDŇANSKÁ, Irena. Ladislav Burlas – systematik slovenskej hudobnej pedagogiky. In Hudobný život na Slovensku – kontinuita či diskontinuita? 1. Živá kultúra alebo skanzen?. Turčianske Teplice : BEN&M, 2007, s. 47. ISBN 978-80-969826-2-2.
Ohlas:[4] 2013. MEDŇANSKÝ, Karol. Vybrané osobnosti slovenského hudobného života 20. a 21. storočia v kontexte ich tvorby I. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 89. ISBN 978-80-555-0889-4.
Ohlas:[4] 2012. MEDŇANSKÝ, Karol. Stringed insturments within the context of Ladislav Burlas's work. In SVU and its role in the era of globalisation : transatlantic collaboration, innovation and preservation, July 1-6, 2012 in Žilina, Slovakia : book of papers [CD-ROM]. Žilina : Faculty of Humanities, University of Žilina, 2012, s. 276. ISBN 978-80-554-0619-0.
Ohlas:[3] 2012. MEDŇANSKÝ, Karol. Jubilanti slovenskej hudby - Ladislav Burlas (*1927) a Milan Novák (*1927) a Prešovská univerzita (1997). In Tradice a současnost vzdělávání učitelů hudby a hudební výchovy : sborník z 31. muzikologické konference Janáčkiana 2012, 31. května a 1. června 2012 [CD-ROM]. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta v Ostravě, 2012, s. 130. ISBN 978-80-7464-169-4.
Ohlas:[4] 2013. MEDŇANSKÝ, Karol. Ladislav Burlas - Metamorfózy krás pre miešaný zbor a sólové husle. In Cantus Choralis Slovaca 2012 : zborník materiálov z X. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta v Banskej Bystrici, 2013, s. 38. ISBN 978-80-8557-0504-0.
Ohlas:[4] 2013. OLŠIAK, Milan. Ladislav Burlas a folklór. In Cantus Choralis Slovaca 2012 : zborník materiálov z X. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta v Banskej Bystrici, 2013, s. 43, 46, 48. ISBN 978-80-8557-0504-0.
Ohlas:[4] 2013. MEDŇANSKÁ, Irena. Ladislav Burlas - Tararam - skladba pre mládežnícky spevácky zbor. In Cantus Choralis Slovaca 2012 : zborník materiálov z X. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta v Banskej Bystrici, 2013, s. 24. ISBN 978-80-8557-0504-0.
Ohlas:[4] 2010. GLOCKOVÁ, Mária. Konvergencia v slovenskej hudbe. Banská Bystrica : Akadémia umení, 2010, s. 158. ISBN 978-80-89078-62-2.
Ohlas:[3] 2008. RUTTKAY, Juraj. Systematika hudobnej pedagogiky Ladislava Burlasa. In Inovace v hudební pedagogice a výchově k poctě Lea Kestenberga (1882-1962). Ostrava : Univerzita Palackého, 2008, s. 134. ISBN 978-80-903776-5-3.
Ohlas:[4] 2008. LANGSTEINOVÁ, Eva. Hudobno-pedagogické myšlienky a vplyvy profesora Ladislava Burlasa. In Dva portréty. Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied, 2008, s. 40. ISBN 978-80-8083-557-6.
Ohlas:[4] 2012. OLŠIAK, Milan. Ladislav Burlas. Život a tvorba hudobného skladateľa, zameraná na oblasť folklóru. [S.l. : s.n.], 2012, s. 62. ISBN 978-80-971046-0-3.
Ohlas:[4] 2015. MEDŇANSKÝ, Karol. Skladby pre sólové husle Ladislava Burlasa v Hudobnom fonde v Bratislave a vo fondoch SNK v Martine. In Pramene slovenskej hudby III : 1. písomné hudobné pramene osobností 20. storočia na Slovensku : 2. spracovanie hudobných dokumentov do informačných systémov, prínos pre bádateľa a čitateľa, digitalizačné projekty : zborník z 3. konferencie hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov. Martin : Slovenská národná knižnica, 2015, s. 76. ISBN 978-80-971733-3-3.
Ohlas:[4] 2017. KOLOŠTOVÁ, Marianna. K umeleckej profilácii Bela Felixa. In Slovenská hudba : revue pre hudobnú kultúru, ISSN 1335-2458. 2017, roč. 43, č. 4, s. 379.
Ohlas:[3] 2018. BELIČOVÁ, Renáta. Ladislav Burlas a slovenská hudobná kultúra. In Acta Universitas Carolinae. Philosophica et Historica, ISSN 0567-8293. 2018, č. 1, s. 114.
Ohlas:[2] 2020. FULKA, Vladimír. Adorno v Československu: hudba, teória, estetika. In ESPES. The Slovak Journal of Aesthetics [online], ISSN 1339-1119. 2020 [cit. 2021-06-04], roč. 9, č. 2, s. 17, 22. WOS:000788514500001. Dostupný na internete <https://espes.ff.unipo.sk/index.php/ESPES/article/view/182>
Ohlas:[4] 2022. MEDŇANSKÝ, Karol. Dr. h. c. prof. PhDr. Ladislav Burlas, Drsc. (*3.4.1927) a jeho vplyv na rozvoj Katedry hudobnej výchovy FHPV Prešovskej univerzity v Prešove. In Cantus Choralis Slovaca 2022 : zborník príspevkov z 15. medzinárodného sympózia o zborovom speve. Banská Bystrica : Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela, 2022, s. 25, 28. ISBN 978-80-557-2022-7.