Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2011040609570143
Kategória:AAB
Autor:Ali Taha Viktória (100%)
Názov:Význam univerzít pre rozvíjajúce sa regióny v kontexte znalostnej spoločnosti [print] : vedecká monografia
Vydavateľské údaje:Prešov : Fakulta manažmentu, 2011
Rozsah:137 s.
ISBN:978-80-555-0337-0
Ohlas:[4] 2011. FERENCOVÁ, Martina. Komunikácia vybraných vzdelávacích inštitúcií s cieľovými skupinami. In K otázke podôb komunikácie v humanitnom vzdelaní na technických vysokých školách : zborník recenzovaných vedeckých prác s medzinárodnou účasťou. Prešov : Fakulta výrobných technológií TU Košice so sídlom v Prešove, 2011, s. 121. ISBN 978-80-553-0715-2.
Ohlas:[4] 2011. FERENCOVÁ, M., BAŠISTOVÁ, A. Požiadavky praxe na kompetencie absolventov vybraných vysokých škôl. In Ekonomika a manažment podniku : časopis pre ekonomickú teóriu a prax, ISSN 1339-4103. 2011, roč. 9, č. 1-2, s. 40.
Ohlas:[3] 2012. JURKOVÁ, J., GBUROVÁ, J. Cena a marketingový mix vzdelávacích inštitúcií. In Mižnarodnyj naukovyj visnyk=International scientific herald, ISSN 2218-5348. 2012, vyp. 4 (23), s. 224.
Ohlas:[4] 2012. BAČÍK, R., GBUROVÁ, J. Public relations ako dominantná zložka marketingu vysokých škôl. In Marketing a marketingová komunikácia – prepojenie teórie a praxe : nekonferenčný vedecký zborník recenzovaných štúdií s medzinárodnou účasťou : grant GAMA/11/4 [CD-ROM]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2012, s. 42. ISBN 978-80-555-0539-8.
Ohlas:[4] 2012. FERENCOVÁ, Martina. An analytical view of communication and managerial capabilities and their use in practice. 1. ed. Wambeeek : EuroScientia vzw, 2012, s. 122. ISBN 978-80-818529-7-5.
Oblasť výskumu:080