Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2011021613410648
Kategória:AAB
Autor:Bednárová Gibová Klaudia (100%)
Názov:O preklade anglických právnych textov EÚ [print] : lingvisticko-translatologická analýza
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2010
Rozsah:203 s.
ISBN:978-80-555-0229-8
Ohlas:[3] 2012. FERENČÍK, Milan. Politeness aspects of ELF interaction: a discussion of a conversational encounter from the VOICE corpus. In Prague journal of English studies, ISSN 1804-8722. 2012, vol. 1, no. 1, s. 130.
Ohlas:[4] 2011. PAPÁK, Michal. Problematika syntaxe v prekladoch právnych dokumentov EÚ. In Kľúčové kompetencie pre celoživotné vzdelávanie II : ročenka Centra celoživotného a kompetenčného vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove, ISSN 1338-3388. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, s. 267.
Ohlas:[4] 2012. PAPÁK, Michal. Deagentizácia ako jeden sprievodných javov pasivizácie v odbornom štýle. In Kľúčové kompetencie pre celoživotné vzdelávanie III : ročenka Centra celoživotného a kompetenčného vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove, ISSN 1338-3388. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 174.
Ohlas:[4] 2012. PAPÁK, Michal. O preklade pasívnych konštrukcií v legislatívnych textoch Európskej únie. In Forlang : cudzie jazyky v akademickom prostredí : periodický zborník vedeckých príspevkov, ISSN 1338-5496. Košice : Technická univerzita v Košiciach, Katedra jazykov, 2012, s. 406. ISBN 978-80-553-0982-8.
Ohlas:[4] 2012. FERENČÍK, Milan. English in the "glocalized" world: English language profile of a local linguistic landscape from a pluriparadigmatic. In Language, literature and culture in a changing transatlantic world II : part I : linguistics, translation and cultural studies. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 54. ISBN 978-80-555-0705-7.
Ohlas:[6] 2013. AMBRUS, Patrik. O preklade anglických právnych textov EÚ. Lingvisticko-translatologická analýza. In Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia II. Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2013, s. 146-148. ISBN 978-80-223-3514-0.
Ohlas:[6] 2013. OPALKOVÁ, Jarmila. Odborné texty cez prizmu prekladateľských postupov. In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-1148. 2013 [cit. 2014-08-19], roč. 4, č. 16. Dostupný na internete <http://www.ff.unipo.sk/jak/cislo16.html>
Ohlas:[4] 2015. PAVLÍČKOVÁ, Eva. A linguistic analysis of legal texts: with focus on gender. Prešov : University in Prešov, 2015, s. 103. ISBN 978-80-555-1516-8.
Ohlas:[4] 2015. IMRICHOVÁ, M., TUROČEKOVÁ, M. Lingvistická analýza právnych textov. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2015, s. 94. ISBN 978-80-555-1515-1.
Ohlas:[4] 2015. KUPFERSCHMIDTOVÁ NIKOLAJOVÁ, Elena. Language, culture and the law in translations within the European union environment. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium V. : zborník vedeckých prác [CD-ROM]. Bratislava : Z-F LINGUA, 2015, s. 44. ISBN 978-80-8177-010-4.
Ohlas:[4] 2016. FECUŠOVÁ, Juliana. Anglicko-slovenský glosár termínov dane z príjmov pre daňovníkov v Spojenom kráľovstve. In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-1148. 2016 [cit. 2016-02-17], roč. 7, č. 25-26, s. 9, 16. Dostupný na internete <https://www.ff.unipo.sk/jak/25-26_2016/Juliana%20Fecusova_studia.pdf>
Ohlas:[4] 2015. RAKŠÁNYIOVÁ, J., MATEJKOVÁ, L. Bibliografia odbornej literatúry k prekladu právnych textov. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. ISBN 978-80-223-4008-3.
Ohlas:[3] 2020. HREŽO, Vladislav. Exploring phraseology in EU legal discourse. In Language – culture – politics [online], ISSN 2719-3217. 2020 [cit. 2021-05-05], vol. 1, s. 50. Dostupný na internete <http://lcpijournal.pwsz.chelm.pl/index.php/Vol_1_/2020>
Ohlas:[3] 2021. IMRICHOVÁ, Mária. Slovenský administratívno-právny štýl a úskalia jeho výučby v slovenčine ako cudzom jazyku. In Zbornik radova s medunarodnoga znanstvenog skupa povodom 25 godina slovakistike u Zagrebu. Zahreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2021, s. 202. ISBN 978-953-175-973-1.
Ohlas:[3] 2022. HREŽO, Vladislav. Linguistic insights into eurolect of institutional documents based on the system of logico-semantic relations = Wglad lingwistyczny w jezyk dokumentów unijnych wyrosly z systemu zwiazków logiczno-semantycznych. In Language – culture – politics, ISSN 2450-3576. Chelm : Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie, 2022, s. 83. ISBN 978-83-960460-6-2.
Oblasť výskumu:020