Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2011021410580376
Kategória:AAB
Autor:Gavura Ján (100%)
Názov:Lyrické iluminácie [print] : kritiky a interpretácie 1997-2010
Vydavateľské údaje:Prešov : Občianske združenie Slniečkovo, 2010
Rozsah:240 s.
ISBN:978-80-89314-16-4
Ohlas:[6] 2011. PÁCALOVÁ, Jana. Hľadanie hodnôt. Zn.: Nekompromisne. In Romboid : časopis pre literatúru a umeleckú komunikáciu, ISSN 0231-6714. 2011, roč. 46, č- 6, s. 109-111.
Ohlas:[4] 2013. KLAPÁKOVÁ, Mária. Básnik - hacker Michal Habaj. In Vertigo : časopis o poézii a básnikoch, ISSN 1339-3820. 2013, č. 1-2, s. 38.
Ohlas:[4] 2013. ŠRANK, Jaroslav. Medzi introspekciou a exploráciou (básnická tvorba Nory Ružičkovej). In K funkcii subjektu v slovenskej poézii ženských autoriek : (tzv. textovej generácie). Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 36. ISBN 978-80-555-0786-6.
Ohlas:[4] 2012. BOKNÍKOVÁ, Andrea. Zo slovenskej poézie šesťdesiatych rokov 20. storočia II : kaleidoskopy. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012, s. 86. ISBN 978-80-223-3298-9.
Ohlas:[4] 2012. BOKNÍKOVÁ, Andrea. Zo slovenskej poézie šesťdesiatych rokov 20. storočia I : portrétové štúdie a rekonštrukcie. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012, s. 136. ISBN 978-80-223-3137-1.
Ohlas:[1] 2013. JUHÁSOVÁ, Jana. From symbol to latency (Two forms of spiritual discourse in contemporary Slovak poetry). In Zeitschrift für Slawistik, ISSN 0037-6981. 2013, Jhr. 58, nr. 4, s. 459.
Ohlas:[4] 2016. JUHÁSOVÁ, Jana. Od symbolu k latencii: spirituálna téma a žáner v súčasnej slovenskej poézii. Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2016, s. 132. ISBN 978-80-561-0364-7.
Ohlas:[4] 2018. SOUČKOVÁ, Marta. "Malé príbehy" v poézii Kataríny Kucbelovej a Márie Ferenčuhovej. In Poetika poézie a jej prekladu : venované životnému výročiu básnika, literárneho vedca a prekladateľa Jána Zambora. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018, s. 318. ISBN 978-80-223-4638-2.
Ohlas:[4] 2013. HOSTOVÁ, Ivana. Za tmavej noci blúdil sám a sám (o druhej zbierke Agdu Baviho Paina). In K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 : zborník materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej 20.-21. septembra 2012 na FF PU v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 332. ISBN 978-80-555-0858-0.
Ohlas:[4] 2013. PALAŠČÁK, Jozef. Obyvateľ domčeka z karát. K tvarovým dominantám tvorby Juraja Briškára. In K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 : zborník materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej 20.-21. septembra 2012 na FF PU v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 390. ISBN 978-80-555-0858-0.
Ohlas:[4] 2013. ŠRANK, Jaroslav. Premeny anestetickej poetiky po roku 2000. In K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 : zborník materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej 20.-21. septembra 2012 na FF PU v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 304. ISBN 978-80-555-0858-0.
Ohlas:[4] 2020. HRABČÁKOVÁ, Katarína. Mária Ferenčuhová (1975): Imunita. In Top päť : slovenská literárna scéna 2016 v odbornej reflexii. Fintice : FACE – Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania, 2020, s. 24. ISBN 978-80-89763-55-9.
Ohlas:[4] 2019. LIETAVEC, Tomáš. K literárnokritickej reflexii básnickej tvorby R. Juroleka. In K teoretickým a praktickým aspektom slovenskej litertárnej kritiky po roku 2000. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2019, s. 128. ISBN 978-80-555-2295-1.
Ohlas:[3] 2014. JUHÁSOVÁ, Jana. Prayer in contemporary Slovak poetry (Current genre tendencies). In Religious and sacred poetry: : an international quarterly of religion, culture and education, ISSN 2299-9922. 2014, vol. 6, no. 2, s. 135.
Ohlas:[2] 2018. HUČKOVÁ, Dana. Odkaz, apel a posolstvo ako žánrové formy príležitostnej lyriky (v poézii Vladimíra Roya, Martina Rázusa a Štefana Krčméryho). In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, ISSN 0037-6973. 2018, roč. 65, č. 6, s. 475.
Ohlas:[4] 2019. JUHÁSOVÁ, Jana. Melankólia a zá-zrak. Progresívne postupy v spirituálnej lyrike. Ružomberok : Verbum, 2019. ISBN 978-80-561-0675-4.
Ohlas:[4] 2014. PASSIA, R., TARENKOVA, I. Hľadanie súčasnosti. Slovenská literatúra začiatku 21. storočia. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2014, s. 209. ISBN 978-80-8119-085-8.
Ohlas:[4] 2016. HABAJ, Michal. Básnik v čase. Smrek - Lukáč - Novomeský - Poničan. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2016, s. 197. ISBN 978-8-8119-098-8.
Ohlas:[4] 2014. HUČKOVÁ, Dana. Kontexty Slovenskej moderny. Bratislava : Kaligram, 2014, s. 316. ISBN 978-80-8101-863-9.
Ohlas:[3] 2016. SLIVKA, Daniel. Pamätné a sakrálne miesta súčasného judaizmu. In Krajobraz semantyczny wsi i miast. Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe, 2016, s. 101.
Ohlas:[3] 2013. ANDRIČÍK, Marián. The relation between the spiritual and the aesthetic in the poetry of Daniel Pastirčák. In Religious and sacred poetry : an international quarterly of religion, culture and education, ISSN 2299-9922. 2013, vol. 3, no. 3, s. 100.
Ohlas:[4] 2019. KOVÁCS, Radoslav. Z okrajov. 1. vyd. Levoča : Modrý Peter, 2019, s. 56. ISBN 978-80-89545-77-3.
Ohlas:[4] 2019. HRABČÁKOVÁ, Katarína. Semiopoetický aspekt básnickej identity: k problematike feminínnosti v súčasnej slovenskej poézii. Fintice : FACE – Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania, 2019, s. 156. ISBN 978-80-89763-43-6.
Ohlas:[4] 2017. HRABČAKOVÁ, Katarína. Od evolučnej individualizácie k individuálnej evolúcii (k poézii autorov a autoriek narodených v 70. rokoch 20. storočia). In Vertigo : časopis o poézii a básnikoch, ISSN 1339-3820. 2017, roič. 5, č. 3, s. 24.
Ohlas:[4] 2015. TRIZNA, Peter. Rudolf Jurolek (1956): Poľné vety. In TOP 5 : (slovenská literárna a výtvarná scéna 2013 v odbornej reflexii). Prešov : Občianske združenie FACE – Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania, člen Európskeho domu poézie Košice, 2015, s. 106. ISBN 978-80-89763-14-8.
Ohlas:[4] 2014. HOSTOVÁ, Ivana. Medzi entropiou a víziou: kritické a interpretačné sondy do súčasnej slovenskej poézie. 1. vyd. Prešov : Občianske združenie FACE – Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania, 2014, s. 203. ISBN 978-80-971271-4-5.
Ohlas:[4] 2020. KUBRICZKÁ, Lenka. Mlčanie/hovorenie ako charakteristika ženskej intimity v tvorbe súčasných slovenských poetiek. In K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 VI : zborník materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej 21.-22. novembra 2019 na FF PU v Prešove. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2020, s. 173. ISBN 978-80-555-2561-7.
Ohlas:[4] 2021. ANDRIČÍK, Marián. Slovenská poézia v anglických knižných prekladoch. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, 2021, s. 382. ISBN 978-80-8152-981-8.
Ohlas:[4] 2021. DJOVČOŠ, M., ŠVEDA, P. Translation and interpreting training in Slovakia. Bratislava : STIMUL, Advisory and Publishing Centre, 2021, s. 189. ISBN 978-80-8127-320-9.
Ohlas:[4] 2021. SOUČKOVÁ, Marta. Recenzia: manuál pre študenta. Žilina : Gymnázium bilingválne, 2021, s. 96. ISBN 978-80-570-1963-3.
Ohlas:[4] 2020. MIKŠÍK, Matúš. K jasu a tiesni mierim: Ivan Laučík v interpretáciách. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2020, s. 246. ISBN 978-80-8119-132-9.
Oblasť výskumu:020