Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Sošková Jana (100%)
Názov:Filozofia a umenie
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2010
Rozsah:176 s.
ISBN:978-80-555-0088-1
Edícia:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Monographia 107 ; AFPh UP 267/349
Ohlas:[4] K súvzťažnosti a interpretácii hudby a iných umeleckých médií. In Hudba a umenia : vzájomné vzťahy a prieniky v kontexte intermediality a integrácie. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, s. 88. ISBN 978-80-555-0379-0.
Ohlas:[4] Interpretácia hudobného a výtvarného diela. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, s. 195. ISBN 978-80-555-0397-4.
Ohlas:[2] Autentickosť umeleckej tvorby a estetickej recepcie ako esteticko-etický problém. In Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETPP 2017/18) = Ethical thinking - past & present (ETPP 2017/18) : človek v súčasnej etike = man in contemporary ethics : konferenčný zborník = conference proceedings : 18. medzinárodná konferencia = 18th international conference. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2017, s. 337. ISBN 978-80-555-1883-1.
Ohlas:[3] Interpretácia ako resuscitácia umenia. In Studia humanitatis – Ars hermeneutica : metodologie a theurgie hermeneutické interpretace. VII. Ostrava : Ostravská univerzita, 2018, s. 125. ISBN 978-80-7599-026-6.
Ohlas:[4] Od začiatku po koniec a ešte ďalej: umenie v definičných súradniciach. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2019, s. 134, 135, 140, 231. ISBN 978-80-555-2312-5.
Ohlas:[4] Symptómy úpadku a konca umenia v analýzach vybraných teoretikov 18. a začiatku 19. stor. In Otázky a problémy perspektív umenia, respektíve "koncov umenia" v estetických, umenovedných a filozofických teóriách. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta, 2018, s. 97. ISBN 978-80-555-2179-4.
Ohlas:[4] Fráza, repetícia, apatia: vybrané manifestácie "banálneho" v umení. In Espes : elektronický časopis Spoločnosti pre estetiku na Slovensku [online], ISSN 1339-1119. 2016 [cit. 2020-11-20], roč. 5, č. 1, s. 45. Dostupný na internete <http://casopisespes.sk/index.php/archiv-cisel/74-rocnik-5-cislo-i/159-rocnik-5-cislo-i>
Ohlas:[4] Aktuálne otázky hudobnej estetiky 20. a 21. storočia. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta, 2020, s. 188. ISBN 978-80-555-2522-8.