Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2011021409104750
Kategória:AAB
Autor:Sošková Jana (100%)
Názov:Filozofia a umenie [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta, 2010
Rozsah:176 s.
ISBN:978-80-555-0088-1
Ohlas:[4] 2011. KOPČÁKOVÁ, Slávka. K súvzťažnosti a interpretácii hudby a iných umeleckých médií. In Hudba a umenia : vzájomné vzťahy a prieniky v kontexte intermediality a integrácie. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, s. 88. ISBN 978-80-555-0379-0.
Ohlas:[4] 2011. KOPČÁKOVÁ, S., DYTRTOVÁ, K. Interpretácia hudobného a výtvarného diela. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, s. 195. ISBN 978-80-555-0397-4.
Ohlas:[2] 2017. MAKKY, Lukáš. Autentickosť umeleckej tvorby a estetickej recepcie ako esteticko-etický problém. In Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETPP 2017/18) = Ethical thinking - past & present (ETPP 2017/18) : človek v súčasnej etike = man in contemporary ethics : konferenčný zborník = conference proceedings : 18. medzinárodná konferencia = 18th international conference. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2017, s. 337. ISBN 978-80-555-1883-1.
Ohlas:[3] 2018. MAKKY, Lukáš. Interpretácia ako resuscitácia umenia. In Studia humanitatis – Ars hermeneutica : metodologie a theurgie hermeneutické interpretace. VII. Ostrava : Ostravská univerzita, 2018, s. 125. ISBN 978-80-7599-026-6.
Ohlas:[4] 2019. MAKKY, Lukáš. Od začiatku po koniec a ešte ďalej: umenie v definičných súradniciach. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2019, s. 134, 135, 140, 231. ISBN 978-80-555-2312-5.
Ohlas:[4] 2018. MAKKY, Lukáš. Symptómy úpadku a konca umenia v analýzach vybraných teoretikov 18. a začiatku 19. stor. In Otázky a problémy perspektív umenia, respektíve "koncov umenia" v estetických, umenovedných a filozofických teóriách. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta, 2018, s. 97. ISBN 978-80-555-2179-4.
Ohlas:[4] 2016. MIGAŠOVÁ, Jana. Fráza, repetícia, apatia: vybrané manifestácie "banálneho" v umení. In Espes : elektronický časopis Spoločnosti pre estetiku na Slovensku [online], ISSN 1339-1119. 2016 [cit. 2020-11-20], roč. 5, č. 1, s. 45. Dostupný na internete <http://casopisespes.sk/index.php/archiv-cisel/74-rocnik-5-cislo-i/159-rocnik-5-cislo-i>
Ohlas:[4] 2020. KOPČÁKOVÁ, Slávka. Aktuálne otázky hudobnej estetiky 20. a 21. storočia. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta, 2020, s. 188. ISBN 978-80-555-2522-8.
Oblasť výskumu:020