Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2011021113312428
Kategória:AAB
Autor:Jurčišinová Nadežda (100%)
Názov:Českoslovanská jednota a Slováci (1896-1914) [print] : (kultúrno-spoločenské aktivity spolku)
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta, 2010
Rozsah:183 s.
ISBN:978-80-555-0252-6
Ohlas:[6] 2011. KOVAĽ, Peter. Českoslovanská jednota a Slováci (kultúrno-spoločenské aktivity spolku) (1896-1914). In Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska II. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2011, s. 213-214. ISBN 978-80-85734-89-8.
Ohlas:[5] 2011. ČELKO, Vojtech. Českoslovanská jednota a Slováci. In Slovenské dotyky : magazín Slovákov v ČR. 2011, 2011, roč. 16, č. 6, s. 17.
Ohlas:[3] 2011. ZELENKOVÁ, Anna. Českoslovanská jednota a Slováci. In Časopis Matice moravské, ISSN 0323-052X. 2011, roč. 130, č. 2, s. 422-424.
Ohlas:[6] 2011. KOVAĽ, Peter. Českoslovanská jednota a Slováci (kultúrno-spoločenské aktivity spolku) (1896 – 1914). In Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska II. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2011, s. 213-214. ISBN 978-80-85734-89-8.
Ohlas:[5] 2012. ŽEMBEROVÁ, Viera. Z kultúrnej vzájomnosti Slovákov a Čechov. In Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online], ISSN 1804-7246. 2012, č. 1. Dostupný na internete <http://www.phil.muni.cz/journal/proudy/filologie/recenze/2012/1/Ceskoslovenska-vzajemnost.php#articleBegin>
Ohlas:[3] 2018. HEDMEG, Lukáš. Slovenský spolok Detvan v Prahe a jeho kontakty s českým prostredím do vypuknutia prvej svetovej vojny. In České, slovenské a československé dějiny 20. století XII. Hradec Králové : Gaudeamus, 2018, s. 128. ISBN 978-80-7435-706-0.
Ohlas:[4] 2020. PEKNÍK, Miroslav. Zástoj Antona Štefánka v slovenskej politike pred vznikom Česko-Slovenska. In Dr. Anton Štefánek politik, žurnalista a vedecký pracovník. 1. vyd. Bratislava : Ústav politických vied, 2020, s. 42. ISBN 978-80-224-1818-8.
Ohlas:[4] 2021. PEKNÍK, Miroslav. Cesty slovenskej politiky pred vznikom Česko-Slovenska. In Republika Česko-Slovensko. Od monarchie k vlastnému štátu. Ilúzie verzus realita : I. časť. Bratislava : Veda, 2021, s. 703. ISBN 978-80-224-1890-4.
Ohlas:[4] 2021. FERENČUHOVÁ, Bohumila. Bohdan Pavlů : politická biografia 1883 – 1938. Bratislava : Veda, 2021, s. 456. ISBN 978-20-224-1885-0.
Ohlas:[1] 2023. GLUCHMAN, Vasil. The 19th-century Slovak National Movement as a manifestation of the ethos of plebeian resistance. In Nationalities papers, ISSN 0090-5992. 2023, roč. 51, č. 6, s. 1263-1280. SCOPUS; WOS:000783724500001.
Ohlas:[2] 2022. GLUCHMAN, Vasil. Ethnos and ethos: Slovak slavic reciprocity and Greek-Cypriot enosis. In Konštantínove listy, ISSN 1337-8740. - ISSN 2453-7675. 2022, roč. 15, č. 1, s. 139-148. SCOPUS; WOS:000851434000011.
Ohlas:[1] 2023. GLUCHMAN, Vasil. Slavic reciprocity and Greek-Cypriot enosis as the nineteenth-century forms of the law of progress. In The Australian journal of politics and history, ISSN 0004-9522. - ISSN 1467-8497. 2023, roč. 69, č. 4, s. 595-614. WOS:001130123200001; SCOPUS.
Oblasť výskumu:020