Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2011020311005254
Kategória:AAB
Autor:Kapalková Svetlana (60%)
Autor:Slančová Daniela (10%)
Autor:Bónová Iveta (10%)
Autor:Kesselová Jana (10%)
Autor:Mikulajová Marína (10%)
Názov:Hodnotenie komunikačných schopností detí v ranom veku [print] : s testami a normami
Vydavateľské údaje:Bratislava : Slovenská asociácia logopédov, 2010
Rozsah:110 s.
ISBN:978-80-89113-83-5
Ohlas:[4] 2011. ORAVKINOVÁ, Zuzana. Vývinové poruchy reči u detí – nové intervenčné prístupy v ranom veku. In Pediatria pre prax, ISSN 1336-8158. 2011, roč. 12, č. 4, s. 167.
Ohlas:[5] 2011. PRŮCHA, J. Hodnotenie komunikačných schopností detí v ranom veku. In Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi, ISSN 0009-062X. 2011, roč. 55, č. 3, s. 283-284.
Ohlas:[6] 2011. KYTÍKOVÁ, Andrea. Výskum detskej reči na Slovensku opäť pokročil. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2011, roč. 78, č. 5-6, s. 374-376.
Ohlas:[5] 2012. NEBESKÁ, Iva. Slovenský výzkum dětské řeči. In Naše řeč, ISSN 0027-8203. 2012, roč. 95, č. 5, s. 264.
Ohlas:[4] 2011. KOVÁČOVÁ, Barbora. Vývinovo orientovaná dramatoterapia : možnosti a limity vo výchove a včasnej intervencii. 1. vyd. Bratislava : Musica liturgica s.r.o., 2011, s. 129. ISBN 978-80-970418-1-6.
Ohlas:[3] 2011. PRŮCHA, Jan. Diagnostika komunikačního vývoje předškolních dětí. In Smíšený design v pedagogickém výzkumu : sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Brno : Masarykova Univerzita, 2011, s. 161. ISBN 978-80-210-5774-6. Dostupný na internete <http://www.ped.muni.cz/capv2011/sbornikprispevku/prucha.pdf>
Ohlas:[5] 2011. SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ, Lucie. Hodnotenie komunikačných schopností detí v ranom veku. In Jazykovědné aktuality : informativní zpravodaj českých jazykovědců, ISSN 1212-5326. 2011, roč. 48, č. 3-4, s. 134-137.
Ohlas:[4] 2011. HARČARÍKOVÁ, P., KLIMOVIČ, M. Naratíva v detskej reči. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2011, s. 183. ISBN 978-80-555-0444-5.
Ohlas:[4] 2011. LIPTÁKOVÁ, Ľudmila et al. Integrovaná didaktika slovenského jazyka a literatúry pre primárne vzdelávanie. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2011, s. 387. ISBN 978-80-555-0462-9.
Ohlas:[4] 2011. KOVÁČOVÁ, Barbora. Vývinovo orientovaná dramatoterapia : možnosti a limity vo výchove a včasnej intervencii. Bratislava : Musica Liturgica, s.r.o., 2011, s. 129. ISBN 978-80-970418-1-6.
Ohlas:[3] 2011. BRESTOVIČOVÁ, Alexandra. Výskum detskej reči na pôde Prešovskej univerzity. In Studie z aplikované lingvistiky, ISSN 1804-3240. 2011, č. 2, s. 113.
Ohlas:[1] 2012. MARKOVÁ, J., MIKULAJOVÁ, M. Vývin porozumenia viet u intaktných slovensky hovoriacich detí v mladšom školskom veku. In Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi, ISSN 0009-062X. 2012, roč. 56, č. 6, s. 495.
Ohlas:[4] 2012. ZAJACOVÁ, Stanislava. Komunikačné registre v rolových hrách detí : výsledky socioligvistického výskumu. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 160. ISBN 978-80-555-0408-7.
Ohlas:[4] 2012. VUŽŇÁKOVÁ, Katarína. Kompozitá v slovenčine. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2012, s. 177. ISBN 978-80-555-0721-7.
Ohlas:[3] 2013. SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ, Lucie. Když začíname mluvit: lingvistický pohled na rané projevy česky hovořicího dítěte. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2013, s. 208. ISBN 978-80-7308-482-0.
Ohlas:[3] 2013. SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ, Lucie. Negation in early child communication (remaks on linguistic analysis). In Studie z aplikované lingvistiky = Studies in applied linguistics, ISSN 1804-3240. 2013, č. 2, s. 17.
Ohlas:[4] 2014. TIBENSKÁ, Eva. Primeranosť výrazových prostriedkov leporelovej literatúry. In Registre jazyka a jazykovedy (I) : na počesť Daniely Slančovej. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. 331. ISBN 978-80-555-1112-5.
Ohlas:[4] 2014. SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ, Lucie. Stylistická analýza a raná dětská řeč. In Registre jazyka a jazykovedy (II) : na počesť Daniely Slančovej. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. 15. ISBN 978-80-555-1112-2.
Ohlas:[1] 2014. CATTANI, A., ABBOT-SMITH, K., FARAG, R. et al. How much exposure to English is necessary for a bilingual toddler to perform like a monolingual peer in language tests?. In International journal of language and communication disorders, ISSN 1368-2822. 2014, vol. 49, no. 6, s. 649-671.
Ohlas:[2] 2015. CHEJNOVÁ, Pavla. Development of directives in child language: a case study of Czech. In Topics in linguistics, ISSN 1337-7590. 2015, vol. 15, no. 1.
Ohlas:[4] 2015. ROVŇÁKOVÁ, Marianna. Slovotvorné hniezdo ako prostriedok rozvíjania lexikálnej kompetencie dieťaťa predškolského veku. In O dieťati, jazyku, literatúre : časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie, ISSN 1339-3200. 2015, roč. 3, č. 2, s. 80.
Ohlas:[3] 2016. SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ, Lucie. Osvojování jazyka dítětem. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2016, s. 84. ISBN 978-80-246-3341-1.
Ohlas:[2] 2016. BRESTOVIČOVÁ, Alexandra. Personálna deixa ja a ty v reči matky orientovanej na dieťa do troch rokov. In Jazykovedný časopis : vedecký časopis pre otázky teórie jazyka, ISSN 0021-5597. 2016, roč. 67, č. 2, s. 125-152.
Ohlas:[3] 2016. CHEJNOVÁ, Petra. Acquisition of morphological categories and vocabulary in early ontogenesis of a Czech child. Prague : Charles University Prague, 2016, s. 133. ISBN 978-80-246-3436-4.
Ohlas:[4] 2016. FILLOVÁ, I., KEREKRÉTIOVÁ, A., ORAVKINOVÁ, Z. Stimulácia raného slovníka a fonetického repertoára u detí s rázštepom pery. In Logopaedica : recenzovaný vedecký časopis, ISSN 2453-8450. 2016, roč. 1 (18), č. 1, s. 29.
Ohlas:[1] 2016. CHEJNOVÁ, Pavla. Osvojování gramatických kategorií sloves u českého dítěte. In Slovo a slovesnost, ISSN 0037-7031. 2016, roč. 77, č. 3, s. 185-201.
Ohlas:[4] 2018. BRESTOVIČOVÁ, Alexandra. Lexika v reči orientovanej na dieťa v predverbálnom období vývinu dieťaťa (s frekvenčným slovníkom). Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2018, s. 78. ISBN 978-80-555-2067-4.
Ohlas:[3] 2017. SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ, Lucie. Reč pohybu, autority a súdržnosti. Pragmatická analýza trénerského komunikačného registra v komunikácii s hráčmi kolektívnych loptových hier staršieho školského veku. In Slavia : časopis pro slovanskou filologii, ISSN 0037-6736. 2017, vol. 86, no. 1, s. 88.
Ohlas:[4] 2019. HOMOLKOVÁ, Kamila. Jak ti to jen mám říct?: o komunikaci tříletého dítěte s Downovým syndromem. In Komunikácia v odborných reflexiách : zborník príspevkov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 12. - 13. 9. 2018. Banská Bystrica : Belianum, 2019, s. 416. ISBN 978-80-557-1573-5.
Ohlas:[3] 2019. ČERVENKOVÁ, Barbora. Rozvoj komunikačných a jazykových schopností. Praha : Grada Publishing, 2019, s. 198. ISBN 978-80-271-2054-3.
Ohlas:[4] 2018. VUŽŇÁKOVÁ, Katarína. Ako a prečo sa výskumy detskej reči na Slovensku (ne)dostávajú do povedomia odbornej verejnosti a pedagogickej praxe. In O dieťati, jazyku, literatúre : časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie, ISSN 1339-3200. 2018, roč. 6, č. 1, s. 75.
Ohlas:[4] 2018. PAVELOVÁ, Barbora. Expressive lexis in motherese. In 13. študentská vedecká a umelecká konferencia : zborník príspevkov I. (Sekcie anglického jazyka a kultúry, estetiky, hudobného umenia, etiky a bioetiky, filozofie, lingvistiky, literárnej vedy, prekladateľstva a tlmočníctva) [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2018 [cit. 2020-08-20], s. 34. ISBN 978-80-555-2147-3. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/pdf/web/viewer.html?file=/web/kniznica/elpub/dokument/Olostiak13/subor/9788055521473.pdf>
Ohlas:[4] 2018. VUŽŇÁKOVÁ, Katarína. Teoreticko-metodologické východiská skúmania osvojovania si významov slov. In O dieťati, jazyku, literatúre : časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie, ISSN 1339-3200. 2018, roč. 6, č. 1, s. 25.
Ohlas:[1] 2018. HOFFMANNOVÁ, Jana. Heterogennost jako stylová charakteristika mluvených dialogů. In Slavia : časopis pro slovanskou filologii, ISSN 0037-6736. 2018, vol. 87, č. 1-3, s. 124.
Ohlas:[1] 2020. ONDÁŠ, S., KIKTOVÁ, E., PLEVA, M. et al. Pediatric speech audiometry web application for hearing detection in the home environment. In Electronics (Switzerland), ISSN 2079-9292. 2020, vol. 9, no. 6, s. 15.
Ohlas:[3] 2020. ŠTĚPÁNÍK, Stanislav. Konstruktivistické a kognitivně-komunikační paradigma jako východisko koncepce výuky českého jazyka. In Pedagogika : časopis pro vědy o vzdělávání a výchově, ISSN 0031-3815. 2020, vol. 70, no. 1, s. 24.
Ohlas:[2] 2022. SAICOVA ŘÍMALOVÁ, Lucie. Developmental stylistics. In Jazykovedný časopis, ISSN 0021-5597. 2022, roč. 73, č. 1, s. 65-77. SCOPUS.
Oblasť výskumu:010
Oblasť výskumu:020