Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2011012110420690
Kategória:AAB
Autor:Balcárová Božena (100%)
Názov:Integratívna hudobná výchova v predprimárnej a primárnej edukácii [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta, 2010
Rozsah:172 s.
ISBN:978-80-555-0286-1
Ohlas:[6] 2011. MEDŇANSKÁ, Irena. Hudobná výchova. In Pedagogické rozhľady : odborno-metodický časopis, ISSN 1335-0404. 2011, roč. 20, č. 2, s. 28.
Ohlas:[4] 2011. PODHÁJECKÁ, Mária. Hrová kompetencia v kontexte kompetencií učiteľa. In Predškolská výchova, ISSN 0032-7220. 2011, roč. 65, č. 6, s. 8.
Ohlas:[3] 2011. PODHÁJECKÁ, Mária. Poznawanie swiata za pomoca gier edukacyjnych. 1. wyd. Siedlce : Elpil – Jaroslaw Pilich, 2011, s. 237. ISBN 97883-934036-0-8.
Ohlas:[4] 2011. PODHÁJECKÁ, Mária. Hra dieťaťa: edukačná platforma pre vyspelú osobnosť. In Hra v predprimárnej edukácii : zborník z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2011, s. 29. ISBN 978-80-555-0467-4.
Ohlas:[4] 2012. PODHÁJECKÁ, M., MAĽUKOVÁ, S. Implementácia hier do obsahu predprimárnej edukácie. 1. vyd. Prešov : Grafotlač, 2012, s. 151. ISBN 978-80-89561-03-2.
Ohlas:[4] 2011. DEREVJANÍKOVÁ, Anna. Metodika hudobnej výchovy v predprimárnej edukácii. 2. rozšír. vyd. Prešov : Prešovský hudobný spolok Súzvuk, 2011, s. 154. ISBN 978-80-89188-32-1.
Ohlas:[4] 2013. SLÁVIKOVÁ, Zuzana. Kreativita a integrácia v umeleckej edukácii. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2013, s. 180. ISBN 978-80-555-0879-5.
Ohlas:[4] 2013. ŠIMČÍK, Daniel. Multimediálny hudobno-edukačný program – prostriedok rozvoja hudobnosti a vlastenectva detí predškolského a mladšieho školského veku. In Vlastenecká výchova v hudobnej edukácii. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2013, s. 60. ISBN 978-80-557-0612-2.
Ohlas:[3] 2014. ŠIMČÍK, Daniel. Piesne pre celú rodinu prostredníctvom multimédia. In Edukacja ku przyszlosci : tom 1: wyzwania i zaniechania w wychowaniu przedszkolnym i ksztalceniu wczesnoszkolnym : ksiega jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin Pana Prof. zw. dra hab. Kazimierza Zegnatka. Siedlce : Siedleckie Towarzystwo Naukowe, 2014, s. 288. ISBN 978-83-62160-19-8.
Ohlas:[4] 2014. ŠAŠALA, Radovan. Informačno-komunikačné technológie na hodine hudobnej výchovy v primárnom stupni vzdelávania. In Hudobná edukácia v priestore nových komunikačných technológií : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie [CD-ROM]. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-557-0790-7.
Ohlas:[4] 2014. ŠIMČÍK, Daniel. Hudobný multimediálny edukačný program pre rodinu a školu. In Hudobná edukácia v priestore nových komunikačných technológií : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie [CD-ROM]. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-557-0790-7.
Ohlas:[4] 2014. DEREVJANÍKOVÁ, Anna. Metodika hudobnej výchovy v predprimárnej edukácii. 3. rozš. vyd. Prešov : Prešovský hudobný spolok Súzvuk, 2014, s. 185. ISBN 978-80-89188-39-0.
Ohlas:[4] 2013. DEREVJANÍKOVÁ, Anna. Hudobná výchova : hráme sa s hudbou. [1. vyd.]. Bratislava : Pro Solutions, 2013, s. 145. ISBN 978-80-8139-028-9.
Ohlas:[3] 2014. TIRPÁK, Peter. Vybrané kognitívne a zážitkové východiská náboženskej výchovy. In Acta educationis 2014. Nowy Sacz : Wydawnictvo Pasaže, 2014, s. 24. ISBN 978-83-64511-05-9.
Ohlas:[4] 2016. DZURILLA, Martin. Multimediálny hudobno-edukačný program v kontexte primárneho vzdelávania. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2016, s. 209. ISBN 978-80-555-1555-7.
Ohlas:[4] 2012. ČUNDERLÍKOVÁ, E., HATRÍK, J. Kapitoly z integratívnej umeleckej pedagogiky a didaktiky. 1. vyd. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave, 2012, s. 60. ISBN 978-80-8052-412-8.
Ohlas:[4] 2017. SLÁVIKOVÁ, Zuzana. Umelecká výchova v interdisciplinárnom kontexte. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2017, s. 191. ISBN 978-80-555-1947-0.
Ohlas:[4] 2012. TIRPÁKOVÁ, Jana. Byzantské umenie a kultúra v edukácii primárnej školy. In Musica et educatio III. : zborník tretieho ročníka doktorandskej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala 21.-22.11.2011 na Katedre hudby Pedagogickej fakulty v Ružomberku. Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2012, s. 207, 208, 210, 212. ISBN 978-80-8084-888-0.
Oblasť výskumu:010
Oblasť výskumu:040