Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2010102814252934
Kategória:AAB
Autor:Stanislavová Zuzana (58%)
Autor:Dúbravová Adela (17%)
Autor:Tokár Michal (16%)
Autor:Urbanová Svatava (5%)
Autor:Hodoličová Jarmila (4%)
Názov:Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež po roku 1960 [print]
Vydavateľské údaje:Bratislava : Literárne informačné centrum, 2010
Rozsah:318 s.
ISBN:978-80-8119-026-1
Ohlas:[6] 2011. MARČOK, Viliam. Objavné zavŕšenie prehodnocovania. In Bibiana : revue o umení pre deti a mládež, ISSN 1335-7263. 2011, roč. 18, č. 1-2, s. 18-22.
Ohlas:[6] 2011. SZENTÉSIOVÁ, Lenka. Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež po roku 1960. In Knižná revue : mesačník o nových knihách. 2011, roč. 11, č. 10, s. 3.
Ohlas:[3] 2010. ŽEMBEROVÁ, Viera. Dvaja slovenskí jubilujúci. In Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury, ISSN 1211-3484. 2010, č. 4, s. 35.
Ohlas:[5] 2011. FILIP, O. Ak sa poznáme, tak sa neodznáme : iní o nás alebo naši autori v slovenskom slovníku a dejinách literatúry pre deti a mládež. In Hlas ľudu, ISSN 0018-2869. 2011, roč. 68, č. 4, s. 32.
Ohlas:[4] 2011. ŽEMBEROVÁ, Viera. Literatúra bez hraníc a žáner za hranicou. In Literatúra pre deti – Literatúra bez hraníc. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2011, s. 26. ISBN 978-80-558-0015-8.
Ohlas:[4] 2011. HUPKOVÁ, Lucia. Inakosť Feldekovho leporela Hra pre tvoje modré oči. In Interpretačný rozmer literárnych textov minulosti. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2011, s. 305. ISBN 978-80-8094-966-2.
Ohlas:[4] 2012. KLIMOVIČ, Martin. Trendy a vízie : súčasná slovenská poézia pre deti a mládež. In Bibiana : revue o umení pre deti a mládež, ISSN 1335-7263. 2012, roč. 19, č. 2, s. 22.
Ohlas:[4] 2012. NAŠČÁK, Peter. Poetika rozprávok Braňa Jobusa. In K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 V : revue o umení pre deti a mládež. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2012, s. 420. ISBN 978-80-555-0587-9.
Ohlas:[6] 2012. SLACKY, Ondrej. Tanec nad plačom alebo reflexia o reflexii. In Bibiana : revue o umení pre deti a mládež, ISSN 1335-7263. 2012, roč. 19, č. 2, s. 45.
Ohlas:[4] 2012. NAŠČÁK, Peter. Variácie súčasnej autorskej rozprávky. In Hodnoty súčasnej slovenskej literatúry pre deti a mládež. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2012, s. 41. ISBN 978-80-8119-067-4.
Ohlas:[3] 2012. GERMUŠKOVÁ, Marta. Sloboda jazyka v slovenskej literatúre pre deti. In Slovo a obraz v komunikaci s dětmi : sloboda jazyka – jazyk svobody : sborník příspěvků z odborné konference pořádané katedrou českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU a Kabinetem literatury pro mládež, jazykové a literární komunikace PdF OU 21. a 22. června 2012. Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2012, s. 195. ISBN 978-80-7464-173-2.
Ohlas:[6] 2012. SLIACKY, Ondrej. Reflexia o reflexii. In Hodnoty súčasnej slovenskej literatúry pre deti a mládež. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2012, s. 83. ISBN 978-80-8119-067-4.
Ohlas:[4] 2012. VRÁBLOVÁ, Timotea. Od ilúzie k realite : súčasná literatúra pre začínajúcich čitateľov. In Hodnoty súčasnej slovenskej literatúry pre deti a mládež. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2012, s. 57. ISBN 978-80-8119-067-4.
Ohlas:[4] 2012. KLIMOVIČ, Martin. Súčasná básnická tvorba pre deti a mládež. In Hodnoty súčasnej slovenskej literatúry pre deti a mládež. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2012, s. 35. ISBN 978-80-8119-067-4.
Ohlas:[4] 2013. KLIMOVIČ, Martin. Ukryté v rýme : (poézia pre deti 2012). In Bibiana : revue o umení pre deti a mládež, ISSN 1335-7263. 2013, roč. 20, č. 2, s. 22.
Ohlas:[4] 2013. ANDRIČÍKOVÁ, Markéta. V znamení premeny : (interpretačné štúdie o autorskej rozprávke). 1. vyd. Levoča : Modrý Peter, 2013, s. 118. ISBN 978-80-89545-25-4.
Ohlas:[4] 2012. ŽEMBEROVÁ, Viera. Žáner v pohybe – pohyby žánru. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 25. ISBN 978-80-555-0536-7.
Ohlas:[4] 2013. ŽEMBEROVÁ, Viera. Nad žánrami modernej prózy pre mladých čitateľov. In O dieťati, jazyku, literatúre : časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie, ISSN 1339-3200. 2013, roč. 1, č. 1, s. 31.
Ohlas:[4] 2013. ŠVEC, Andrej. Kontinuita v premenlivosti: identita slovenskej ilustrácie z pohľadu BIB-u. In Bibiana : revue o umení pre deti a mládež, ISSN 1335-7263. 2013, roč. 20, č. 3, s. 24.
Ohlas:[4] 2013. ŠVEC, Andrej. Kontinuita v premenlivosti alebo stále "sama sebou". In 24. Bienále ilustrácií Bratislava : medzinárodné sympózium BIB 2013: zborník. Bratislava : Bibiana, 2013, s. 75. ISBN 978-80-89154-41-8.
Ohlas:[4] 2014. HRAŠKOVÁ, Mariana. K prblému interaktivity v knihách pre deti. In O interpretácii umeleckého textu 27 : intermedálny rozmer tvorby pre deti a mládež. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2014, s. 107. ISBN 978-80-558-0715-7.
Ohlas:[4] 2014. GALLIK, Ján. Spiritualita v slovenskej literatúre pre deti a mládež. 1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2014, s. 159. ISBN 978-80-558-0430-9.
Ohlas:[3] 2014. ČÍŽIKOVÁ, Zuzana. Otázky spoločenskej prózy pre deti a mládež. In Slavistika [online], ISSN 1450-5061. 2014 [cit. 2015-06-03], vyp. 17, s. 259. Dostupný na internete <http://www.slavistickodrustvo.org.rs/pdf_dokumenti/Slavistika_XVII_2013.pdf>
Ohlas:[3] 2014. HODOLIČOVÁ, Jarmila. Literárna tvorba pre deti Anny Majerovej : (pri príležitosti nedožitého 90. výročia narodenia). In Slavistika [online], ISSN 1450-5061. 2014 [cit. 2015-06-03], vyp. 18, s. 450. Dostupný na internete <http://www.slavistickodrustvo.org.rs/pdf_dokumenti/Slavistika_XVIII_2014.pdf>
Ohlas:[4] 2014. MAGALOVÁ, Gabriela. Tvorba J.C. Hronského pod teoretickým drobnohľadom Z. Klátika. In Zlatko Klátik. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2014, s. 82. ISBN 978-80-88846-23-2.
Ohlas:[4] 2014. ANDRIČÍKOVÁ, Markéta. Xaver a Beta alebo Obraz dieťaťa v súčasnej autorskej rozprávke. In K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 II : zborník materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej 13.-14. novembra 2013 na FF PU v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. 266. ISBN 978-80-555-1106-1.
Ohlas:[4] 2014. KOLLÁROVÁ, Nina. Špecifiká tvorby Petra karpinského pre deti alebo (ne)tradičné rozprávky. In K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 II : zborník materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej 13.-14. novembra 2013 na FF PU v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. 275. ISBN 978-80-555-1106-1.
Ohlas:[6] 2015. ONDRÁŠ, Miloš. Od ideológie k umeniu. In Bibiana : revue o umení pre deti a mládež, ISSN 1335-7263. 2015, roč. 22, č. 1, s. 64.
Ohlas:[4] 2014. LEŠKOVÁ, Danka. Participácia Bibiany, revue o umení pre deti a mládež, na reflexii súčasnej literatúry pre deti a mládež (1993-2013). In Dejiny slovenskej literárnovednej reflexie literatúry pre deti a mládež. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014, s. 173. ISBN 978-80-223-3790-8.
Ohlas:[4] 2014. ONDRÁŠ, Miloš. Literárnovedná reflexia literatúry pre deti a mládež v druhej polovici 50. rokov a v 60. rokoch 20. storočia. In Dejiny slovenskej literárnovednej reflexie literatúry pre deti a mládež. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014, s. 89. ISBN 978-80-223-3790-8.
Ohlas:[4] 2013. KOREŇOVÁ, Katarína. Prekladová literatúra pre deti a mládež na Slovensku po roku 2000. In Prekladateľské listy 2 : teória, kritika, prax prekladu. Batislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013, s. 53. ISBN 978-80-223-3378-8.
Ohlas:[4] 2015. PRŠOVÁ, Eva. Obraz domova a rodiny v literatúre pre deti a mládež. Banská Bystrica : Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici , 2015, s. 108. ISBN 978-80-557-1034-1.
Ohlas:[4] 2016. BOKNÍKOVÁ, Andrea. Poézia, ktorou sa nám prihovára mág i dôverný spoločník (O básnickej tvorbe Jozefa Mokoša). In Čítanie v mysli bábkara a básnika (Jozefa Mokoša). Bratislava : UNIMA, 2016, s. 227. ISBN 978-80-972485-8-1.
Ohlas:[3] 2016. RUSŇÁK, Radoslav. Slovak editions of Tales of long ago in the context of new reading. In Libri et Liberi, ISSN 1848-3488. 2016, vol. 5, no. 2, s. 411.
Ohlas:[4] 2017. RUSŇÁK, Radoslav. Špecifiká dielne Walta Disneyho v prekladovej tvorbe pre deti a mládež po roku 1990. In Text a kontext prekladu literatúry pre deti a mládež na Slovensku po roku 1990. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2017, s. 270. ISBN 978-80-555-1769-8.
Ohlas:[4] 2017. ANDRIČÍKOVÁ, Markéta. Prekladová tvorba v Slniečku po roku 1990. In Text a kontext prekladu literatúry pre deti a mládež na Slovensku po roku 1990. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2017, s. 149. ISBN 978-80-555-1769-8.
Ohlas:[4] 2017. LEŠKOVÁ, Danka. K znakom (ne)detektívneho žánru v knihe Janusza Domagalika Päť prípadov detektíva Konôpku. In O dieťati, jazyku, literatúre : časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie, ISSN 1339-3200. 2017, roč. 5, č. 1, s. 69.
Ohlas:[4] 2017. LEŠKOVÁ, Danka. Interpretácia umeleckého textu. Interpretačné b[lú]denie. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2017, s. XV. ISBN 978-80-555-1815-2.
Ohlas:[4] 2017. RUSŇÁK, Radoslav. (Ne)samozrejmé kapitoly z literatúry pre deti a mládež. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2017, s. 126. ISBN 978-80-555-1811-4.
Ohlas:[4] 2018. RUSNÁK, Juraj. Programovanie elektronických médií a detské publikum. In Elektronický mediálny text a detské publikum. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2018, s. 23. ISBN 978-80-555-2090-2.
Ohlas:[4] 2019. ČÍŽIKOVÁ, Zuzana. O hodnotách a hodnotení súčasnej slovenskej vojvodinskej literatúry pre deti. In Jazyk a umenie pre deti a mládež v hodnotových a didaktických pohľadoch. Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2019, s. 217. ISBN 978-80-555-2316-3.
Ohlas:[6] 2021. SLIACKY, Ondrej. Profesorka literárnej pediatrie. In Bibiana : revue o umení pre deti a mládež, ISSN 1335-7263. 2021, roč. 28, č. 2, s. 6-9.
Ohlas:[4] 2021. DZIAK, Dávid. Literatúra pre deti a mládež. In Malý lexikón slovenskej literárnej kultúry po roku 1989. Fintice : FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania, 2021, s. 47. ISBN 978-80-89763-80-1.
Oblasť výskumu:020