Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2010102716435964
Kategória:AAB
Autor:Guzi Ľubomír (100%)
Názov:Formovanie Ruska (Rossi) ako mnohonárodnostného štátu - jeho zahraničná politika, zabezpečenie štátnej bezpečnosti, spoločnosť [print] : (východiská pre historicko-kulturologickú analýzu v ruskom jazyku)
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta, 2009
Rozsah:560 s.
ISBN:978-80-8068-973-5
Ohlas:[3] 2011. ĽAŠUK, V.M. V.I. Daľ v naučnoj paradigme Slovakii. In Jazyk i sociaľnaja dejstviteľnosť : naučnyj žurnal, ISSN 2218-502X. 2011, no 2, s. 22.
Ohlas:[3] 2011. SIPKO, Jozef. Koncept "Gagarin" v slovackoj srede. In Sovremennaja političeskaja lingvistika : tezisy Meždunarodnoj naučnoj konferencii (Jekaterinburg, 29.09.-6.10.2011). Jekaterinburg : FGBOU VPO "Ural. gos. ped. un-t", 2011, s. 256.
Ohlas:[6] 2011. BLAHO, Martin. Dejiny Ruska ako báza pre lingvokulturologické skúmanie. In Almanach Nitra 2011. Nitra : Mesto Nitra, 2011, s. 372-373. ISBN 978-80-8061-443-0.
Ohlas:[4] 2010. DEMJANOVÁ, Nikoleta. Status lingvokuľturologii v slovackoj rusistike. In Hľadanie ekvivalentností V. : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie rusistov, konanej v dňoch 7.-9. septembra 2010 na KRaT IRUS FF PU v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, s. 193. ISBN 978-80-555-0267-0.
Ohlas:[6] 2010. SIPKO, Jozef. Formovanie Ruska ako mnohonárodnostného štátu, jeho zahraničná politika, zabezpečenie štátnej bezpečnosti, spoločnosť. In Knižná revue : mesačník o nových knihách, ISSN 1210-1982. 2010, roč. 20, č. 5, s. 11.
Ohlas:[4] 2010. BLAHO, Martin. Tolerancia v jazyku súčasného politického diskurzu. In Hľadanie ekvivalentností V. : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie rusistov, konanej v dňoch 7.-9. septembra 2010 na KRaT IRUS FF PU v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, s. 162. ISBN 978-80-555-0267-0.
Ohlas:[4] 2010. SIPKO, Jozef. Ijerarchizacija lingvokuľturem (opyt issledovanija). In Historicko-kulturologické minimum vo vyučovaní cudzích jazykov : odborný zborník. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2010, s. 82. ISBN 978-80-8094-720-0.
Ohlas:[4] 2011. SIPKO, Jozef. Teoretické a sociálno-komunikačné východiská lingvokulturológie. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, s. 317. ISBN 978-80-555-0371-4.
Ohlas:[4] 2011. SIPKO, Jozef. Konceptualizacija familii "Gagarin" v slovackoj srede. In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-1148. 2011 [cit. 2012-07-12], roč. 2, č. 6. Dostupný na internete <http://www.ff.unipo.sk/jak/6_2011/sipko.pdf>
Ohlas:[6] 2011. BLAHO, Martin. Dejiny Ruska ako báza pre lingvokulturologické skúmanie. In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-1148. 2011 [cit. 2012-07-12], roč. 2, č. 5. Dostupný na internete <http://www.ff.unipo.sk/jak/5_2011/blaho.pdf>
Ohlas:[4] 2011. ADAMKA, Pavol. Političeskaja systema Rossijskoj Federacii. 1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2011, s. 69. ISBN 978-80-558-0012-7.
Ohlas:[4] 2010. ADAMKA, Pavol. Istorija formirovanija organov gosudarstvennoj vlasti v Rosii. In Historicko-kulturologické minimum vo vyučovaní cudzích jazykov : odborný zborník. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2010, s. 114. ISBN 978-80-8094-720-0.
Ohlas:[4] 2010. ADAMKA, Pavol. Ruská publicistika (história, štýl). Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2010, s. 115. ISBN 978-80-8094-865-2.
Ohlas:[4] 2010. SPODNÍKOVÁ, Veronika. Vznik zahraničnopolitického rezortu v Rusku, názvy diplomatických hodností a ich opis v stredovekých kronikách a spomienkach cudzincov o Rusku . In 6. študentská vedecká konferencia : zborník príspevkov. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010 [cit. 2012-07-13], s. 724. ISBN 978-80-555-0300-4. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Chovanec2/pdf_doc/62.pdf>
Ohlas:[4] 2010. SIPKO, Jozef. Lingvokuľturnyje kody istorii v sovremennosti. In Russkij jazyk v centre Jevropy 13. Banska Bistrica : Associacija rusistov Slovakiji, 2010, s. 80. ISBN 978-80-8970-50-3.
Ohlas:[3] 2012. GERŠIOVA, Je., SMIRNOVA, N. – i nyne gde ich ugolok?... : suďba muzeja A.S. Puškina v Brodzanach (Slovakija). In Filologičeskij klass, ISSN 2071-2405. 2012, roč. 7, č. 1 (27), s. 80.
Ohlas:[4] 2010. SIPKO, Jozef. Jazyk ako kód sociokultúry. In Koren(i)e kultúra : zborník vedeckých štúdií. Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied UMB Banská Bystrica, 2010, s. 180. ISBN 978-80-8083-982-6.
Ohlas:[4] 2012. LIASHUK, Viktoria. The concept of Boyan (narrator) Slavic languages. In Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok, ISSN 1335-9185. 2012, roč. 12, č. 3, s. 155.
Ohlas:[3] 2012. SIPKO, Jozef. Fragmenty jazykovoj kartiny brežnevskogo perioda v Slovakii. In Političeskaja lingvistika : naučnyj žurnal. 2012, č. 1, s. 6.
Ohlas:[4] 2013. SIPKO, Jozef. Precedentnyje imena v pozicii ocenočnych sredstv. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 253. ISBN 978-80-555-0910-5.
Ohlas:[3] 2013. ADAMKA, Pavol. Zaveščanije predkov (zametky o rossijskoj gosudarstvennoj symvolike). In Cizí jazyky IX : Rusko: země – jazyk – kultura. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s. 10. ISBN 978-80-261-0303-5.
Ohlas:[4] 2017. SIPKO, Jozef. Lingvokulturológia našej doby. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2017. ISBN 978-80-555-1976-0.
Ohlas:[4] 2015. BLAHO, Martin. Manipulatívny rozmer ruského a slovenského politického diskurzu. In Hľadanie ekvivalentností VIII. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015, s. 73. ISBN 978-80-555-1430-7.
Ohlas:[4] 2015. BLAHO, Martin. Jazykový obraz sveta vo vzťahu k Rusku konca XX. storočia po súčasnosť. In Ruská spoločnosť a ruský jazyk v minulom storočí. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015, s. 212. ISBN 978-80-555-1431-4.
Ohlas:[4] 2015. BADIDOVÁ, Mária. Etnokultúrny historizmus potemkinova dedina v súčasnej tlači. In 10. študentská vedecká a umelecká konferencia. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2015, s. 279. ISBN 978-80-555-1310-2.
Ohlas:[4] 2016. ADAMKA, Pavol. Rusko: história a politický systém. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2016, s. 113. ISBN 978-80-558-1095-9.
Ohlas:[4] 2016. DULEBOVÁ, I., CINGEROVÁ, N., HRČKOVÁ, K. Glosár ruských lingvoreálnií. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016, s. 169. ISBN 978-80-8127-163-2.
Ohlas:[4] 2015. BLAHO, Martin. Lingvokulturologické aspekty práce s mediálnym textom (tolerancia v jazyku politiky). In Jazyk-médiá-text III. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2015, s. 9. ISBN 978-80-555-1469-7.
Ohlas:[4] 2016. BADIDOVÁ, Mária. Tabuľka hodností Petra I. ako zdroj historizmov. In Jazyk a kultúra [online], ISSN 1338-1148. 2016[cit. 2019-09-19], roč. 7, 27-28, s. 10. Dostupný na internete <file:///C:/Users/Michaela/Downloads/Maria_Badidova_studia.pdf>
Ohlas:[4] 2013. TELLINGER, Dušan. Reálie v tvorbe I.A. Gončarova. In Zkradlá translatológie I: preklad ako nástroj komunikácie=Mirrors of Translation Studies I:Translation as a Means of Communication. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 104. ISBN 978-80-555-0784-2.
Ohlas:[4] 2017. DULEBOVÁ, I., CINGEROVÁ, N. Ruské lingvoreálie. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017, s. 258. ISBN 978-80-223-4431-9.
Ohlas:[4] 2015. ČIŽMÁROVÁ, Mária. Súčasný stav a perspektívy rozvoja slavistiky na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. In Slavistika. Areálová slavistika. Stredoeurópske štúdiá. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015, s. 82. ISBN 978-80-555-1328-7.
Ohlas:[3] 2014. BADIDOVÁ, Mária. Precedentné mená v masovokomunikačných prostriedkoch (na príklade ruských oligarchov). In Pražská rustika : recenzovaný sborník příspěvku z konference Pražská rustika 2014. Praha : Pedagogická fakulta Univezity Karlovy v Praze, 2014, s. 27. ISBN 978-80-7290-785-4.
Ohlas:[3] 2013. SIPKO, Jozef. Etnokuľturnyje rusizmy v slovackom jazyke kak fragment jazykovoj kartiny Rossii v Slovakii. In Cizí jazyky IX : Rusko: země - jazyk - kultura. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s. 80. ISBN 978-80-261-0303-5.
Ohlas:[4] 2015. SIPKO, Jozef. Lingvokuľturnyje kody russkogo smecha. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015, s. 336. ISBN 978-80-555-1405-5.
Ohlas:[4] 2015. ADAMKO, Pavol. "Kto jesť Chu?" (alebo bezsenné noci Michaila Sergejeviča). In Hľadanie ekvivalentností VIII. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015, s. 20. ISBN 978-80-555-1430-7.
Oblasť výskumu:020