Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2010102617174371
Kategória:AAB
Autor:Kónyová Annamária (50%)
Autor:Kónya Peter (50%)
Názov:Kalvínska reformácia a reformovaná cirkev na východnom Slovensku v 16.-18. storočí [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2010
Rozsah:224 s.
ISBN:978-80-555-0179-6
Ohlas:[5] 2011. MAREČKOVÁ, Marie. Kalvínska reformácia a reformovaná cirkev na východnom Slovensku v 16.-18. storočí. In Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity : řada společenských věd, ISSN 1211-6068. 2011, roč. 25, č.1, s. 125-126.
Ohlas:[4] 2011. OROSOVÁ, Martina, ŽAŽOVÁ, Henrieta. Košická citadela. Bratislava : A21, 2011, s. 187. ISBN 978-80-970831-4-4.
Ohlas:[4] 2016. BALEGOVÁ, Jana. In ilicis umbra... Ján Bocatious ako bukolik. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2016, s. 200. ISBN 978-80-8152-414-1.
Ohlas:[3] 2010. LOPATKOVÁ, Zuzana. Vývoj cirkevnej správy na území neskoršieho Trnavského vikariátu v 16. až 18. storočí. In Vývoj cirkevnej správy na Slovensku. Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 2010, s. 354. ISBN 978-83-7490-347-9.
Ohlas:[3] 2010. BODNÁROVÁ, Miloslava. Organizačno-správny vývoj evanjelickej a.v cirkvi a.v. na východnom Slovensku v 16. a 17. storočí. In Vývoj cirkevnej správy na Slovensku. Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 2010, s. 369. ISBN 978-83-7490-347-9.
Ohlas:[3] 2010. KOHÚTOVÁ, Mária. Vplyv reformácie na vývoj farskej siete. In Vývoj cirkevnej správy na Slovensku. Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 2010, s. 298. ISBN 978-83-7490-347-9.
Ohlas:[3] 2011. SZABÓ, Andreas. Areasof culture in 17th century upper Hungary. In A multiethnic region and nation-state in east-central Europe. Budapešť : Atlantic Research and Publications - Balassi Institute 2011, 2011, s. 39. ISBN 978-0-88033-690-1.
Ohlas:[5] 2011. VÉGH, Zsuzsanna. Kalvínska reformácia a reformovaná cirkev na východnom Slovensku v 16.-18. storočí. In Egyháztörténeti Szemle, ISSN 1585-7476. 2011, vol. 12, no. 2, s. 105-108.
Ohlas:[4] 2016. BODNÁROVÁ, Miloslava. Náboženská politika Habsburgovcov v 18. storočí a jej dôsledky na príklade zemplínskych evanjelikov a.v. In Snem roku 1715 a uhorská spoločnosť v 18. storočí = Az országgyűlés 1715-ben és a magyar társadalom a 18. században. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, s. 182, 183. ISBN 978-80-555-1744-5.
Ohlas:[6] 2011. GRÓFOVÁ, Mária. Kalvínska reformácia a reformovaná cirkev na Východnom Slovensku v 16.-18. storočí. In Fórum archivárov [online], ISSN 1339-8423. 2011 [cit. 2018-10-05], roč. 20, č. 2, s. 33-34. Dostupný na internete <http://www.archivari.sk/phocadownload/forum_archivarov/FA_2011_02.pdf>
Ohlas:[3] 2017. DÉNES, Dienes. A Tiszáninneni Református egyházkerület története. Sárospatak : Hernád Kiadó, 2017, s. 424, 499. ISBN 978-615-5787-03-4.
Ohlas:[4] 2013. ZUBKO, Peter. Kult svätej krvi v Košiciach : rozprávanie o stratených stredovekých relikviách. 2. dopl. vyd. Košice : Viliam Ščavnický, 2013, s. 90-92, 114. ISBN 978-80-971061-2-6.
Ohlas:[4] 2018. ŽEŇUCH, Vavrinec. Husák : história a etnografia. Husák : Obecný úrad Husák, 2018, s. 13, 183. ISBN 978-80-973063-5-9.
Ohlas:[4] 2011. BODNAROVÁ, Miloslava. Evanjelici augsburského vyznania na Zemplíne. In Kresťanstvo v dejinách Zemplína. Michalovce : Zemplínske múzeum v Michalovciach, 2011, s. 134. ISBN 978-80-970812-0-1.
Ohlas:[4] 2013. FEDORČÁK, Peter. Religious issue and the initial period of the reformation in Košice. In Transformation of central european cities in historical development (Košice, Kraków, Miskolc, Opava) from the middle ages to the end of the 18th century : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Košice, 28.-29. jún 2012. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013, s. 48. ISBN 978-80-8152-007-5.
Ohlas:[4] 2012. FEDORČÁK, Peter. Religious issue and the initial period of the reformation in Košice. In Mesto a dejiny, ISSN 1339-0163. 2012, vol. 1, no. 1-2, s. 34, 38.
Ohlas:[3] 2010. ADAM, Ján. A Szlovák történtírás Zemplén történelméről, 1918-2009. In Magyarország vármegyéi és városai. Budapešť : Apollo irodalmi társaság, 2010, s. 47.
Ohlas:[3] 2019. DÉNES, Dienes. A tiszáninneni református egyházkerület település-földrajzi viszonyai a reformáció idején: kísérlet a felekezeti viszonyok árnyalására. In Ige-Idők : a reformácio 500 éve. Budapest : Magyar Nemzeti Múzeum, 2019, s. 92. ISBN 978-615-5978-12-8.
Ohlas:[4] 2011. ADAM, Ján. Zemplínska cirkevná historiografia. In Kresťanstvo v dejinách Zemplína. Michalovce : Zemplínske múzeum v Michalovciach, 2011, s. 16. ISBN 978-80-970812-0-1.
Ohlas:[1] 2016. LUŠTÍKOVÁ, L., RUSNÁK, R. Odraz dobovej meštianskej módy na košických nálezoch kachlíc z 15.-16.s storočia. In Archaeologia historica, ISSN 0231-5823. 2016, roč. 41, č. 2, s. 496, 497.
Ohlas:[4] 2015. BODNÁROVÁ, Miloslava. Príprava, priebeh a výsledky Spišskopodhradskej synody konanej v roku 1614. In Od reformácie po založenie cirkvi : k 400. výročiu synody v Spišskom Podhradí. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015, s. 37. ISBN 978-80-555-1332-4.
Ohlas:[4] 2011. LUKÁČ, Eduard. Leonard Stöckel a Prešov. In Leonard Stöckel a reformácia v strednej Európe. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2011, s. 62, 69. ISBN 978-80-555-0315-8.
Ohlas:[6] 2010. BIZOŇOVÁ, Monika. Kalvínska reformácia a reformovaná cirkev na východnom Slovensku v 16.-18. storočí. In Historia ecclesiasstica : časopis pre dejiny cirkví a náboženstiev v Strednej Európe, ISSN 1338-4341. 2010, roč. 1, č. 1-2, s. 360-361.
Ohlas:[3] 2013. ANDRÁS, Szabó. Szepességtől Biharig: protestantizmus, irodalom és művelődés Magyarországon a 16-18. században. Komárom : Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2013, s. 20, 234. ISBN 978-80-8122-082-1.
Ohlas:[4] 2019. ŽEŇUCH, Vavrinec. Švetoho Dávida kráľa a proroka sto i pedzešác Žoltári. Prepis Žaltára z roku 1752 a Dejiny reformovanej cirkvi v Užskej stolici v 16. až 18. storočí. Michalovce : RE-MI-DIA, 2019, s. 6, 29, 62. ISBN 978-80-972869-2-7.
Ohlas:[4] 2019. GRADOŠ, Juraj. Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku do roku 1818. Prešov : Petra, 2019, s. 410. ISBN 978-80-8099-146-3.
Ohlas:[4] 2011. DÉNES, Dienes. A történelmi tiszáninneni református egyházkerületa 16. században. In Historia ecclesiatica : časopis pre dejiny cirkví a náboženstiev v Strednej Európe, ISSN 1338-4341. 2011, roč. 2, č. 2, s. 151.
Ohlas:[1] 2020. ŽEŇUCH, Vavrinec. Dejiny reformovanej cirkvi v Užskej stolici v 17. storočí. In Studia Theologica, ISSN 1212-8570. 2020, vol. 22, no. 3, s. 77.
Ohlas:[4] 2020. CSANDA, Alexander. Slovenské preklady žalmov Alberta Molnára Szenciho z r. 1752. In Testimonium fidei : časopis pre teológiu a katechetiku, ISSN 1339-3685. 2020, roč. 8, č. 1, s. 100.
Ohlas:[2] 2012. FEDORCAK, Peter. Religious issue and the initial period of the reformation in Kosice. In Mesto a dejiny, ISSN 1339-0163. 2012, roč. 1, č. 1-2, s. 34-38.
Ohlas:[2] 2018. ŽEŇUCH, Vavrinec. Materiálne zabezpečenie uniatských presbyterov (na príklade obce Starina). In Historia Ecclesiastica : časopis pre dejiny cirkví a náboženstiev v Strednej Európe, ISSN 1338-4341. 2018, roč. 9, č. 2, s. 143-151.
Ohlas:[2] 2018. ZUBKO, P. Poľsko-uhorské súvislosti v dejinách uniatov. In Slavica Slovaca, ISSN 0037-6787. 2018, roč. 53, č. 3-4, s. 187-204.
Ohlas:[2] 2015. ZUBKO, P. Scrutiny of the uniate priests in 1749. In Slavica Slovaca, ISSN 0037-6787. 2015, roč. 50, č. 3, s. 3-102.
Ohlas:[2] 2021. ŽEŇUCH, Vavrinec. Vybrané dokumenty o medzikonfesionálnych vzťahoch medzi reformovanou cirkvou a uniatmi v 18. storočí. In Historia Ecclesiastica : časopis pre dejiny cirkví a náboženstiev v Strednej Európe, ISSN 1338-4341. 2021, roč. 12, č. 2, s. 275-283. SCOPUS.
Ohlas:[4] 2021. ZUBKO, Peter. Prídu mnohí od východu i západu : Podkarpatský Východ v archívoch západnej cirkvi . Poprad : Popradská tlačiareň, 2021, s. 171. ISBN 978-80-89613-39-7.
Ohlas:[3] 2022. ŽEŇUCH, Vavrinec. A Munkácsi Eparchia 1775-ben készített sematizmusa, ISSN 2063-0433. Nyíregyháza : Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, 2022, s. 94, 176. ISBN 978-615-6201-22-5.
Oblasť výskumu:020