Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2010101315402237
Kategória:AAB
Autor:Hečková Jaroslava (100%)
Názov:Identifikácia zdrojov konkurenčných výhod slovenskej ekonomiky v spoločnom európskom priestore [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Fakulta manažmentu, 2010
Rozsah:235 s.
ISBN:978-80-555-0248-9
Ohlas:[4] 2011. BOBÁKOVÁ, Viktória. Faktory konfkurenciechopnosti podniku. In Výskum vývojových tendencií a determinantov zvyšovania reálnej konkurenčnej schopnosti ekonomiky a návrh koncepčného modelu politiky konkurencieschopnosti v podmienkach slovenskej ekonomiky : zborník vedeckých prác v rámci riešenia projektu GAMA 10/4 Grantovej agentúry pre výskum v manažmente Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2011, s. 50. ISBN 978-80-555-0323-3.
Ohlas:[4] 2011. BOBÁKOVÁ, Viktória. Veda, výskum a inovácie v znalostnej ekonomike. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : verejná správa – rozvojové trendy – manažment a podnikanie. Trenčín : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2011, s. 29. ISBN 978-80-970802-1-1.
Ohlas:[4] 2012. BOBÁKOVÁ, Viktória. Inovácie ako predpoklad zvyšovania výkonnosti. In Nekonferenčný recenzovaný CD zborník v rámci riešenia vybraných projektov na Podnikovohosdárskej fakulte EU v roku 2011 [CD-ROM]. Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2012. ISBN 978-80-225-3328-7.
Ohlas:[1] 2014. BOBAKOVA, V., CEPELOVA, A. Venture capital as an alternative source of funding and its use in the Slovak republic. In 23rd International-business-information-management-association conference on Visio 2020. Norristown : International business information management association (IBIMA), 2014, s. 138. ISBN 978-0-9860419-2-1.
Oblasť výskumu:080