Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2010092111153959
Kategória:AAB
Autor:Černotová Marta (36%)
Autor:Germušková Marta (14%)
Autor:Straková Zuzana (14%)
Autor:Kontírová Silvia (16%)
Autor:Pavlov Ivan (16%)
Autor:Majerová Tatiana (4%)
Názov:Cviční učitelia [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied, 2010
Rozsah:111 s.
ISBN:978-80-555-0154-3
Ohlas:[4] 2012. TEPLIČKOVÁ, Věra. K otázkam odbornej praxe absolventov v centrách voľného času. In Vychovávateľ : časopis pedagógov, ISSN 0139-6919. 2012, roč. 61, č. 3-4, s. 39.
Ohlas:[4] 2012. LOJOVÁ, G., STRAKOVÁ, Z. Teoretické východiská vyučovania angličtiny v primárnom vzdelávaní. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012, s. 225. ISBN 978-80-223-3315-3.
Ohlas:[4] 2015. KOSOVÁ, B., TOMENGOVÁ, A. et al. Profesijná praktická príprava budúcich učiteľov. Banská Bystrica : Belainum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela, 2015, s. 145. ISBN 978-80-557-0860-7.
Ohlas:[2] 2015. CIMERMANOVÁ, I. Digital portfolio in building teaching efficacy of pre-service teachers. In Journal of language and cultural education, ISSN 1339-4045. 2015, vol. 3, no. 1, s. 57-68.
Ohlas:[4] 2015. ROVŇÁKOVÁ, L. Profesijné kompetencie učiteľov. 1. vyd. Banská Bystrica : Belianum, 2015, s. 134-136. ISBN 978-80-557-0739-6.
Ohlas:[3] 2016. BENKOVÁ, Mária. Ďalšie vzdelávanie a cviční učitelia. In Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2016 [CD-ROM]. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2016, s. 33. ISBN 978-80-7509-426-1.
Oblasť výskumu:010