Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2010081609483137
Kategória:AAB
Autor:Lešková Blahová Adela (100%)
Názov:Bioetika v kontextoch etiky sociálnych dôsledkov [print] : (aplikácia zvolenej paradigmy na vybrané bioetické problémy)
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta, 2010
Rozsah:195 s.
ISBN:978-80-555-0165-9
Ohlas:[4] 2010. GLUCHMAN, Vasil. Hodnoty a morálne hodnoty v etike verejnej správy. In Etika verejnej správy. Prešov : Filozofická fakulta PU, 2010, s. 332. ISBN 978-80-555-0109-3.
Ohlas:[3] 2010. GLUCHMAN, Vasil. Etiky bioetiky (otázka ľudskej dôstojnosti v súčasnej bioetike). In Etika vědy v České republice : od historických kořenů k současné bioetice. Praha : Filosofia, 2010, s. 336. ISBN 978-80-7007-348-3.
Ohlas:[3] 2012. KOMENSKÁ, Katarína. Reflexia problematiky etiky vzťahu k zvieratám na Slovensku. In Ochrana zvířat a welfare 2012 : sborník příspěvků : 19. odborná konference s mezinárodní účastí, 3. října 2012, Brno, Czech Republic. Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2012, s. 93. ISBN 978-80-7305-628-5.
Ohlas:[4] 2013. KLEMBAROVÁ, Júlia. History of nursings ethics in Slovakia before 1989. In Ethics & Bioethics (in Central Europe), ISSN 1338-5615. 2013, vol. 3, no. 3-4, s. 136.
Ohlas:[4] 2013. KOMENSKÁ, Katarína. Stav profesijných etík v Maďarsku. In Profesijná etika v krajinách V4. Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, 2013, s. 178. ISBN 978-80-555-1031-6.
Ohlas:[4] 2013. KOMENSKÁ, Katarína. Problematika etiky vzťahu k zvieratám vo vybraných dielach slovenských autorov. In Etika na Slovensku v súčasnosti (od 2. polovice 20. storočia). Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, 2013, s. 257. ISBN 978-80-555-0837-5.
Ohlas:[4] 2013. KLEMBAROVÁ, Júlia. O vývoji ošetrovateľskej etiky na Slovensku. In Etika na Slovensku v súčasnosti (od 2. polovice 20. storočia). Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, 2013, s. 238. ISBN 978-80-555-0837-5.
Ohlas:[3] 2014. GLUCHMAN, M., KALAJTZIDIS, J. Ethics of social consequences and issue of the principle of humanity in medical ethics. In 2nd Eurasian multidisciplinary forum, EMF 2014 : conference proceedings, 23-26 October 2014, Tbilisi, Georgia. Vol. 2. Tbilisi : European scientific institute, ESI, 2014, s. 243. ISBN 978-608-4642-30-5.
Ohlas:[4] 2014. BILASOVÁ, Viera. Etika v medicínskej profesii. In Etika a profesia : (sociologický výskum profesijnej etiky v podmienkach Slovenska). Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, 2014, s. 51. ISBN 978-80-555-1090-3.
Ohlas:[4] 2014. KOMENSKÁ, Katarína. Reflecting on problems of animal ethics in Slovak ethics. In Ethical thinking on past & present (ETPP 2013) : conference proceedings : 13th international conference. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2014, s. 54. ISBN 978-80-555-1089-7.
Ohlas:[4] 2012. KOMENSKÁ, Katarína. Respect for autonomy and human dignity in codes of conduct of health care professionals (in Slovakia). In Ethics & Bioethics (in Central Europe), ISSN 1338-5615. 2012, vol. 2, no. 3-4, s. 200.
Ohlas:[4] 2014. KOMENSKÁ, Katarína. Etika vzťahu k zvieratám (cez optiku etiky sociálnych dôsledkov). [1. vyd.]. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2014, s. 137. ISBN 978-80-555-1108-5.
Ohlas:[4] 2015. KLEMBAROVÁ, Júlia. Etické a morálne aspekty mentálneho postihnutia. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015, s. 181. ISBN 978-80-555-1372-0.
Ohlas:[3] 2015. KLEMBAROVÁ, Júlia. Artificial termination of pregnancy in the risk of having an intellectually disabled child (within ethics of social consequences). In Spoleczenstwo i edukacja : miedzynarodowe studia humanistyczne, ISSN 1898-0171. 2015, vol. 18, no. 3, s. 122.
Ohlas:[2] 2018. KOMENSKÁ, Katarína. Death, ethical judgments and dignity. In Ethics and bioethics (in central Europe), ISSN 1338-5615. 2018, roč. 8, č. 3-4, s. 207.
Ohlas:[3] 2019. KOMENSKÁ, Katarína. Active approach to public life (in ethics of social consequences). In Polonia journal [online], ISSN 2083-3121. 2019 [cit. 2020-03-03], no. 9, s. 193, 199. Dostupný na internete <https://poloniajournal.wseh.pl/artykul/numer-92019.html>
Ohlas:[3] 2015. KOVAĽOVÁ, Daniela. Biotechnological interventions into human nature with emphasis on sexuality (a bioethical view). In Organizacja i zarządzanie : etyka w dobie przemian społecznych, ekonomicznych i technologicznych, ISSN 1641-3466. 2015, no. 84, s. 121.
Ohlas:[3] 2016. KOVÁČOVÁ, Daniela. Ethical limits in research and development. In Organizacja i zarządzanie : etyka w dobie przemian społecznych, ekonomicznych i technologicznych, ISSN 1641-3466. 2016, no. 94, s. 101.
Ohlas:[1] 2201. PAZDERA, Martin. Etika sociálnych dôsledkov a evolučná ontológia v súčasnom eko-etickom diskurze. In Pro-Fil : internetový časopis pro filosofii : an Internet Journal of Philosophy [online], ISSN 1212-9097. 22019 [cit.2020-11-10], vol. 20, no. 1, s. 63. Dostupný na internete <http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/profil/article/view/1847>
Ohlas:[4] 2020. KOMENSKÁ, Katarína. Aktívne občianstvo z pohľadu morálky a etiky. In Kvalita života a kvalita vzťahov : zborník z konferencie "Potrebujeme pozitívne myslieť, cítiť a konať?". Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2020, s. 69, 77. ISBN 978-80-973370-4-9.
Ohlas:[1] 2022. AMBRÓZY, Marián. Comparison of bioethical views in the work of Peter Singer and in ethics of social consequences. In Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta, Filosofiia i Konfliktologiia, ISSN 2542-2278. 2022, roč. 38, č. 4, s. 452-464. SCOPUS;WOS:000911767500001.
Oblasť výskumu:020