Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2010070714242622
Kategória:AAB
Autor:Jenčová Sylvia (50%)
Autor:Rákoš Juraj (50%)
Názov:Finančno-ekonomická analýza a finančné plánovanie [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Fakulta manažmentu, 2010
Rozsah:286 s.
ISBN:978-80-555-0186-4
Ohlas:[4] 2011. SUHÁNYIOVÁ, Alžbeta. Úvod do podvojného účtovníctva pre finančných manažérov. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2011, s. 135. ISBN 978-80-555-0333-2.
Ohlas:[4] 2010. SUHÁNYIOVÁ, A., FABIAN, Š. Podvojné účtovníctvo podnikateľských subjektov v teórii a praxi účtovníka a finančného manažéra. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2010, s. 414. ISBN 978-80-555-0278-6.
Ohlas:[4] 2011. ŠOFRANKOVÁ, Beáta. Analytický pohľad na výsledok hospodárenia a jeho využitie vo finančno-ekonomickej analýze. In Management challenges in the 21st century : transport and logistics: oportunity for Slovakia in the era of knowledge economy : zborník recenzovaných príspevkov [CD-ROM]. Trenčín : Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2011, s. 108. ISBN 978-80-89306-10-7.
Ohlas:[4] 2011. VAVREK, R., ADAMIŠIN, P. Analýza nedostatkov podnikateľských subjektov hospodáriacich na území Prešovského samosprávneho kraja. In Zborník vedeckých prác Katedry ekonómie a ekonomiky z riešenia výskumných projektov VEGA 1/0541/11, KEGA 013PU-4/2011 [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2011 [cit. 2012-04-17], s. 61. ISBN 978-80-555-0477-3. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/FM/Kotulic15/index.html>
Ohlas:[4] 2012. VAVREK, Roman. Teoretické základy finančnej analýzy ako základu analýzy rizík podnikateľského subjektu. In Nové trendy vo financiách a účtovníctve pre teóriu a prax : nekonferenčný vedecký zborník. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2012, s. 164. ISBN 978-80-555-0606-7.
Ohlas:[4] 2012. POLIAK, Ladislav. Finačná autonómia obcí v SR. In Manažment v teórii a praxi : on-line odborný časopis o nových trendoch v manažmente [online], ISSN 1336-7137. 2012 [cit. 2014-04-29], roč. 8, č. 1-2, s. 61. Dostupný na internete <http://casopisy.euke.sk/mtp/clanky/1-2-2012/mtp1-2-2012.pdf>
Ohlas:[4] 2013. VAVREK, R., BEDNÁROVÁ, Ľ. Finančná analýza ex ante vybranej obce v ČR. In Exclusive journal : economy and society and environment , ISSN 1339-0260. 2013, vol. 1, no. 1, s. 57.
Ohlas:[1] 2014. SEDLIAČIKOVÁ, M., BIERNACKA, J. Finančná kontrola v stavebno-stolárskom podniku. In Acta facultatis Xylologiae, ISSN 1336-3824. 2014, vol. 56, no. 1, s. 148.
Ohlas:[4] 2014. PETRUŠKOVÁ, A., MIHÓKOVÁ, L. Analýza finančnej autonómie územných jednotiek NUTS 3 v SR. In Sociálno-ekonomická revue = Social and economic revue : vedecký časopis = scientific journal [online], ISSN 1336-3727. 2014 [cit. 2016-11-16], roč. 12, č. 3, s. 66. Dostupný na internete <http://fsev.tnuni.sk/fileadmin/veda_a_vyskum/SER/2014/Socialno_ekonomicka_revue_volume_3_2014.pdf>
Ohlas:[1] 2016. VARTIAK, Lukáš. Comparing financial performance of Slovak excellent companies. In European financial systems 2016 : proceedings of the 13´th international scientific conference. Brno : Masarykova univerzita, 2016, s. 838. ISBN 978-80-210-8308-0.
Ohlas:[4] 2018. SIVÁK, R., BELANOVÁ, K., JANČOVIČOVÁ, K. et al. Financie podnikateľskej sféry. Bratislava : Sprint 2, 2018. ISBN 978-80-89710-42-3.
Ohlas:[1] 2021. STANGOVA, N., VIGHOVA, A. Company liquidity as a reflection of receivables and payables management. In Entrepreneurship and sustainability issues, ISSN 2345-0282. 2021, roč. 9, č. 2, s. 238-254. WOS:000744120800010.
Ohlas:[1] 2023. VÍGHOVÁ, A., KOSOVSKÁ, I., HUDÁKOVÁ, M. Analytical view of the profitability of commercial companies. In Entrepreneurship and sustainability issues, ISSN 2345-0282. 2023, roč. 11, č. 1, s. 353-364. WOS:001100803400020.
Oblasť výskumu:080