Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2010070111383117
Kategória:AAB
Autor:Klimovič Martin (100%)
Názov:Tvorivé písanie v mladšom školskom veku [elektronický dokument]
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010
Rozsah:172 s.
ISBN:978-80-555-0178-9
URL:http://www.pulib.sk/elpub2/PF/Klimovic1/index.html
Ohlas:[3] 2010. HARČARÍKOVÁ, Petra. Vývin naratívnych štruktúr v detskej reči (výsledky výskumu). In Čeština – jazyk slovanský 4 : sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2010, s. 42. ISBN s. 42978-80-7368-922-3.
Ohlas:[4] 2011. ELIAŠOVÁ, Viera. Tvorivé písanie a možnosti jeho využitia v edukačnom procese. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2011, s. 174-175. ISBN 978-80-223-3079-4.
Ohlas:[3] 2011. HARČARÍKOVÁ, Petra. Status spojok v detských naratívach slovensky hovoriacich detí. In Annales Paedagogicae Nova Sandes – Presoves IV. Nowy Sacz : Panstwowa Wysza Szkola Zawodowa w Nowym Saczu, 2011, s. 135. ISBN 978-83-63196-09-7.
Ohlas:[3] 2010. FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní. In Slovem, akcí, obrazem : příspěvek k interdisciplinaritě tvůrčího procesu. Brno : Masarykova univerzita, 2010, s. 196. ISBN 978-80-210-5389-2.
Ohlas:[4] 2011. HOLDOŠ, Juraj. Vzťah verbálnej tvorivosti a motivačného pôsobenia vo vyučovaní materinského jazyka. In Rozvíjanie motivácie u žiakov vo vyučovaní slovenčiny : (aktuálne výsledky výskumu a perspektívy). Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU v Ružomberku, 2011, s. 278. ISBN 978-80-8084-758-2.
Ohlas:[3] 2013. KAPALKOVÁ, S., SLOVÁČKOVÁ, A. Porozumenie naratív u detí v predškolskom veku. In Studie z aplikované lingvistiky=Studies in applied linguistics, ISSN 1804-3240. 2013, č. 1, s. 49.
Ohlas:[3] 2012. FIŠER, Z. et al. Tvůrčí psaní v literární výchově jako nástroj poznávání. Brno : Masarykova univerzita, 2012, s. 214. ISBN 978-80-210-6121-7.
Ohlas:[4] 2012. BIELEKOVÁ, K., ZVALENÁ, E. Tvorivé písanie vo vyučovaní jazyka a slohu. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 132. ISBN 978-80-555-0598-5.
Ohlas:[3] 2013. FIŠER, Zbyněk. Možnosti tvůrčího psaní v akademickém prostředí. In Medody výuky tvůrčího psaní aneb Jak se v Česku učí psát : sborník z kolokvia pořádaného Literární akademií (Sokromou vyskou školou Josefa Škvoreckého). Praha : Literární akademie, 2013, s. 17. ISBN 978-80-86877-61-7.
Ohlas:[4] 2014. AMBROZY, Marián. Tvorivosť učiteľa filozofie. In Schola 2014 : inovácie vo výchove a vzdelávaní - trendy v odborovej didaktike : zborník príspevkov [CD-ROM]. Dubnica nad Váhom : Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, 2014, s. 35. ISBN 978-80-89732-15-9.
Ohlas:[4] 2016. AMROZY, Marián. Význam tovrivého písania v didaktike filozofie. In Nová sociálna edukácia človeka IV : (duchovné, antropologické, filozofické, psychologické a sociálne aspekty terapie, výchovy, vzdelávania a poradenstva dneška) : zborník príspevkov z medzinárodnej interdisiplinárnej vedeckej konferencie : 10. november 2015, Prešov [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2016 [cit. 2016-07-18], s. 260. ISBN 978-80-555-1560-1. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Husar6>
Ohlas:[3] 2016. FIŠER, Zbyňek. Tvůrčí psaní. In Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 5. ISBN 978-80-7422-480-5.
Ohlas:[4] 2018. KESSELOVÁ, Jana. Slovenčina v škole - od predstavy k učebnici. In Jazyková a literárna gramotnosť detí v kontexte rozvoja didaktických kompetencií budúcich učiteľov : zborník príspevkov v projekte KEGA č. 013UMB-4/2017 Tvorba kurikula v oblasti jazykovej a literárnej gramotnosti v novoakreditovanom bakalárskom štúdiu. Banská Bystrica : Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018, s. 43, 45. ISBN 978-80-557-1385-4.
Ohlas:[4] 2019. SLANČOVÁ, Daniela. Lingvistický výskum vývinu reči slovensky hovoriacich detí: stručný prehľad a bibliografia. In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-1148. 2019 [cit. 2020-02-17], roč. 10, č. 39-40, s. 114. Dostupný na internete <https://www.ff.unipo.sk/jak/39-40_2019/Daniela_Slancova_studia.pdf>
Ohlas:[3] 2017. SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ, Lucie. Když čtvrťáci píší vyprávění ... In Studie z aplikované lingvistiky [online], ISSN 2336-6702. 2017 [cit. 2020-05-20], vol. 8, no. 2, s. [87], 89. Dostupný na internete <https://studiezaplikovanelingvistiky.ff.cuni.cz/magazin/2017-2/>
Ohlas:[3] 2021. VITÉZOVÁ, Eva. Creative drama as an alternative way of teaching literature. In Literature in contemporary education. 1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, 2021, s. 25, 35. ISBN 978-80-7435-840-1.
Oblasť výskumu:010
Oblasť výskumu:020