Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2010061710094315
Kategória:AAB
Autor:Šip Maroš (100%)
Názov:Spiritualita v kontexte fenoménu siekt a nových náboženských hnutí [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2010
Rozsah:69 s.
ISBN:978-80-555-0031-7
Ohlas:[6] 2010. PRUŽINSKÝ, Štefan, ml. Spiritualita v kontexte fenoménu siekt a nových náboženských hnutí. In Sociálna a duchovná revue : vedecko-odborný recenzovaný zborník. Č. 3. Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, s. 90-91. ISBN 978-80-555-0213-7.
Ohlas:[4] 2011. HANGONI, Tomáš. Rodinná politika v kontexte modernej postindustriálnej spoločnosti. In Sociálna a duchovná revue : vedecko-odborný recenzovaný zborník, ISSN 1338-290X. 2011, roč. 2, č. 1, s. 15.
Ohlas:[4] 2010. HANGONI, Tomáš. Zvyšovanie profesionálnych kompetencií sociálneho pracovníka. In Sociálna a duchovná revue : vedecko-odborný recenzovaný zborník, ISSN 1338-290X. 2010, roč. 1, č. 4, s. 64.
Ohlas:[3] 2011. MOMOT, Anastazij. Špecifiká kresťansky orientovanej rómskej religiozity v kontexte sociálnej inklúzie. In Sociálna práca – pomoc blížnemu : zborník príspevkov zo IV. študentskej konferencie [online]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2011 [cit. 2011-06-15], s. 28. ISBN 978-83-931180-8-3. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,0,0, Wydawnictwa.html>
Ohlas:[3] 2011. KUZYŠIN, Bohuslav. Miesto a aplikácia alternatívnych psychoterapeutických a socioterapeutických foriem v súčasnej kultúre konzumu. In Społeczny wymiar chrześcijaństwa we współczesnym konsumpcyjnym społeczeństwie : międzynarodowa konferencja naukowa, 24 listopada 2011 w Wysowej [online]. Gorlice : Diecezjalny ośrodek Kultury Prawoslavnej ELPIS v Gorlicach, 2011 [cit. 2012-03-26], s. 211. ISBN 978-83-63055-03-5. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,1766,0,Mi%C4%99dzynarodowa_konferencja_naukowa.html>
Ohlas:[3] 2011. ŠIPOVÁ, Martina. Vybrané formy alternatívneho liečiteľstva v spoločnosti. In Społeczny wymiar chrześcijaństwa we współczesnym konsumpcyjnym społeczeństwie : międzynarodowa konferencja naukowa, 24 listopada 2011 w Wysowej. Gorlice : Diecezjalny ośrodek Kultury Prawoslavnej ELPIS v Gorlicach, 2011 [cit. 2012-03-27], s. 264. ISBN 978-83-63055-03-5. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,1766,0,Mi%C4%99dzynarodowa_konferencja_naukowa.html>
Ohlas:[4] 2011. ŽUPINA, Miroslav. Súčasná duchovná a etická kríza pred výzvou budúcnosti. In Sociálna a duchovná revue : vedecko-odborný recenzovaný zborník, ISSN 1338-290X. 2011, roč. 2, č. 4, s. 15.
Ohlas:[4] 2011. PRUŽINSKÝ, Štefan, ml. Podstata vášne pokrytectva a uprednostňovania osôb v apoštolských listoch Nového zákona. In Pravoslávny teologický zborník XXXVII (22). Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2011, s. 18. ISBN 978-80-555-0417-9.
Ohlas:[3] 2011. ŠIPOVÁ, Martina. Sociálna otázka interrupcie. In Pravoslávny biblický zborník III/2011 : zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2011 [cit. 2012-04-04], s. 54. ISBN 978-83-63055-03-5. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,1772,0,PRAVOSL%C3%81VNY_BIBLICK%C3%9D_ZBORN%C3%8DK_III_2011.html>
Ohlas:[3] 2012. ŽUPINA, Miroslav. Svätootcovská skúsenosť ako ukazovateľ pravoslávnej teológie. 1. vyd. Gorlice : Diecezjalny osrodek Kultury Prawoslawnej ELPIS w Gorliciach, 2012, s. 121. ISBN 978-83-63055-13-4.
Ohlas:[4] 2012. SCHLOSSEROVÁ, Veronika. Hegemónia psychologie v New Age. In Acta theologica et religionistica : internetový časopis doktorandov Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, ISSN 1338-7251. 2012, roč. 1, č. 2, s. 55. Dostupný na internete <http://www.unipo.sk/public/media/15888/Acta%20theologica%20et%20religionistica%202-2012.pdf>
Ohlas:[4] 2012. ŽUPINA, Miroslav. Duchovný život človeka podľa pravoslávnej teológie. In Vzdelávanie – kultúra – duchovnosť : od homo loquens k homo spiritualis : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Prešov : CUBE consulting, 2012, s. 119. ISBN 978-80-89519-01-9.
Ohlas:[4] 2012. MOMOT, A., KUZYŠIN, B. Inkluzívne služby na Slovensku v kontexte vylúčených komunít. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2012, s. 66. ISBN 978-80-555-0684-5.
Ohlas:[4] 2013. KUZYŠIN, Bohuslav. Vybrané sféry pomáhajúceho procesu so spirituálno-religióznym presahom. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2013, s. 141. ISBN 978-80-555-0778-1.
Ohlas:[4] 2014. KUZYŠIN, Bohuslav. Integrácie spirituálno-religióznych elementov do vybraných foriem expresívnych terapií. In Pravoslávny teologický zborník XL (25). Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2014, s. 164. ISBN 978-80-555-1076-7.
Ohlas:[6] 2013. PRUŽINSKÝ, Štefan. Spiritualita v kontexte fenoménu siekt a nových náboženských hnutí. In Historia Ecclesiastica : časopis pre dejiny cirkví a náboženstiev v Strednej Európe, ISSN 1338-4341. 2013, roč. 4, č. 1, s. 273-274.
Ohlas:[4] 2015. PALASIEWICZ, Patrik. Krátko o problematike siekt a sektárstva vo vnútri Cirkvi. In Klient vs. Blížny : (sociálno-teologicko-psychologicko-edukatívne aspekty v sociálnej práci) : zborník príspevkov zo 7. ročníka študentskej vedeckej konferencie študentov, doktorandov, mladých vedeckých pracovníkov a odborníkov z praxe : 30. apríl 2015 v Prešove. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2015, s. 236. ISBN 978-80-555-1369-0.
Oblasť výskumu:020