Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2010041214082278
Kategória:AAB
Autor:Balogová Beáta (100%)
Názov:Seniori v spektre súčasného sveta [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Pavol Šidelský - Akcent print, 2009
Rozsah:103 s.
ISBN:978-80-89295-19-7
Ohlas:[3] 2010. VETEŠKA, Jaroslav. Kompetence ve vzdělávaní dospělých : pedagogické, andragogické a sociální aspekty. Praha : Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2010, s. 155. ISBN 978-80-86723-98-3.
Ohlas:[3] 2011. HATÁR, Ctibor. Seniori v systéme rezidenciálnej sociálno-edukačnej starostlivosti. 1. vyd. Praha : Rozlet, 2011, s. 118. ISBN 978-80-904824-1-8.
Ohlas:[3] 2010. ZIMERMANOVÁ, Monika. Edukácia seniorov – jej východiská, súvislosti a determinanty. In Profesijné kompetencie pracovníkov v edukácii detí, mládeže a dospelých. Ostrava : Vysoká škola báňska - Technická univerzita Ostrava, 2010, s. 246. ISBN 978-80-248-2327-0.
Ohlas:[4] 2011. KUFFOVÁ, Janka. Rodinné zázemie v živote človeka. In Sociálna patológia rodiny : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 2011, s. 211. ISBN 978-80-8132-000-2.
Ohlas:[4] 2012. HATÁR, Ctibor. Sociálna andragogika : kapitoly z teórie a metodiky sociálno-edukačnej starostlivosti o dospelých. 1. vyd. Nitra : UKF Nitra, 2012, s. 105. ISBN 978-80-558-0037-0.
Ohlas:[4] 2011. ZIMERMANOVÁ, Monika. Edukácia a ergoterapia : ako determinanty kvality života seniorov v rezidenciálnych zariadeniach. Nitra : Univerzita Konštantína v Nitre, 2011, s. 65. ISBN 978-80-558-0089-9.
Ohlas:[4] 2013. MITRÍKOVÁ, J., MADZIKOVÁ, A. Priestorová diferenciácia kvality života seniorov v urbánnom a rurálnom prostredí - základný náčrt spracovania problematiky. In Mladá veda [online], ISSN 1339-3189. 2013 [cit. 2014-05-07], č. 1, s. 27. Dostupný na internete <http://universum-eu.sk/mladaveda/casopisy/01_flip/index.html>
Ohlas:[4] 2013. ZIMERMANOVÁ, Monika. Vplyv kooperačného programu na kvalitu života seniorov v rezidenciálnych podmienkach. In Vplyv edukácie na kvalitu života seniorov. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2013, s. 35. ISBN 978-80-558-0249-7.
Ohlas:[3] 2013. HUPKOVÁ, M., ZIMERMANOVÁ, M. Sociálno-psychologický výcvik pre seniorov v kontexte celoživotného vzdelávania. In Vzdělávaní dospelých : příležitosti a úskalí v globalizovaném světě. 1. vyd. Praha : Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2013, s. 272. ISBN 978-80-87306-12-3.
Ohlas:[4] 2013. MITRÍKOVÁ, J., MADZIKOVÁ, A., LIPTÁKOVÁ, M. Vybrané aspekty kvality života seniorov – teoretický vstup do problematiky. In Folia geographica, ISSN 1336-6157. 2013, roč. 55, č. 21, s. 98.
Ohlas:[4] 2014. KONČEKOVÁ, Ľuba. Vývinová psychológia. 4. aktualiz. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2014, s. 287. ISBN 978-80-7165-945-7.
Ohlas:[4] 2013. TOKOVSKÁ, Miroslava. Úlohy sociálnej práce v kontexte problémov zlého zaobchádzania so seniormi. In Násilie v sociálnej práci : zborník príspevkov z 1. medzinárodnej elektronickej vedeckej konferencie KSP FF UPJŠ s medzinárodnou účasťou, Košice 2013 2011 [online]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2013 [2015-05-06], s. 116. ISBN 978-80-8152-063-1. Dostupný na internete <https://www.upjs.sk/public/media/5596/Nasilie-v-socialnej-praci.pdf>
Ohlas:[4] 2014. JEDLIČKOVÁ, Petra. Edukácia zdravotne znevýhodnených dospelých a seniorov v rezidenciálnych zariadeniach. 1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2014, s. 159. ISBN 978-80-558-0611-2.
Ohlas:[4] 2014. JEDLIČKOVÁ, Petra. Proseniorská výchova v rodinách a inštitucionalizácia seniorov. 1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2014, s. 67. ISBN 978-80-558-0667-9.
Ohlas:[4] 2014. HATÁR, Ctibor. Geragogika : vybrané kapitoly z teórie a metodiky edukácie seniorov. 1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2014, s. 34. ISBN 978-80-558-0666-2.
Ohlas:[4] 2014. RUSNÁKOVÁ, Alena. Psycho-sociálne aspekty aktívnej participácie seniorov a senioriek v komunitnom hudobnom umení - prípad speváckeho zboru Young@Heart Chorus. In Životné perspektívy, zmysel života, spokojnosť a sociálna saturácia seniorov žijúcich na Slovensku a v zahraničí : zborník vedeckých prác. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. 158. ISBN 978-80-555-1205-1.
Ohlas:[4] 2015. KVAŠŇÁKOVÁ, Lenka. Sociálna gerontológia. In Kompendium sociálnej práce pre bakalársky stupeň štúdia. Prešov : Pavol Šidelský - Akcent Print, 2015, s. 142. ISBN 978-80-89295-59-3.
Ohlas:[3] 2016. MOTLOVÁ, Lenka. Sociální opora jako sociální determinanta zdraví ve staří. In Sociální determinanty zdraví u seniorů žijících v Jihočeskem kraji. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 131. ISBN 978-80-7422-546-8.
Ohlas:[3] 2017. MÜLLER DE MORAIS, M., RAPSOVÁ, L. Tréning sociálnej kompetencie dospelých a seniorov so zdravotným postihnutím. Praha : Česká andragogická společnost, 2017, s. 108. ISBN 978-80-905460-9-7.
Ohlas:[4] 2019. IVANČÍKOVÁ, Monika. Biografický koncept starostlivosti o seniorov ako prevencia ageizmu a súčasť prípravy na starnutie. In Školská sociálna práca, ISSN 2453-7543. 2019, vol. 5, no. 2, s. 42, 44.
Ohlas:[1] 2018. SCHUNOVA, Romana. Language education of seniors as a tool of active ageing. In Ad Alta : journal of interdisciplinary research, ISSN 1804-7890. 2018, vol. 8, no. 2, s. 233-238. WOS:000455507300047.
Oblasť výskumu:020