Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2009121509262582
Kategória:AAB
Autor:Lenková Rút (100%)
Názov:Účinnosť programov aerobiku na organizmus vysokoškoláčok [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2009
Rozsah:135 s.
ISBN:978-80-555-0102-4
URL:http://www.pulib.sk/elpub2/FS/Lenkova1/index.html
Ohlas:[3] 2010. ŠTEFANKOVÁ, B., BRTKOVÁ, M. Pohybová aktivita a lipidový profil vysokoškolákov s rôznou úrovňou pohybovej aktivity. In Aktywnosc przez cale zycie. Zdrowie i sprawnosc studentów pod kontrola. Krosno : Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Krosnie, 2010, s. 247. ISBN 978-83-89295-59-8.
Ohlas:[4] 2013. SOUŠKOVÁ, Beáta. Intenzita zaťaženia počas vyučovacích hodín aerobiku. In Šport a rekreácia 2013 : zborník vedeckých prác [CD-ROM]. Nitra : KTVŠ PF UKF, 2013, s. 117. ISBN 978-80-558-0385-2.
Ohlas:[4] 2013. ONDO-EŠTOKOVÁ, Ivana. Intenzita zaťaženia na vyučovacích hodinách aerobiku. In ŠVOČ 2013. Celoslovenské kolo študentskej vedeckej konferencie vo vednom systéme "Vedy o športe" : zborník vedeckých prác [CD-ROM]. Nitra : KTVŠ PF UKF, 2013, s. 115. ISBN 978-80-558-0360-9.
Ohlas:[4] 2013. CHOVANOVÁ, Erika. Uplatnenie kreatívno a estetických pohybových činností na korekciu správania integrovaných žiakov s ADHD v školskom prostredí. In Telesná výchova a šport – prostriedok vytvárania vzťahu mladej generácie k pohybu a športu : recenzovaný zborník vedeckých prác [CD-ROM]. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2013, s. 208. ISBN 978-80-228-2570-2.
Ohlas:[3] 2014. CHOVANOVÁ, E., RUŽBARSKÁ, I. Pohybové hry a motorické kompetencie detí s poruchami správania. In Optimální působení tělesné zátěže, "Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka" : sborník příspěvků [CD-ROM]. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014, s. 93. ISBN 978-80-7435-385-7.
Ohlas:[3] 2014. CHOVANOVÁ, Erika. Inovačné trendy so zameraním na pohybové aktivity ako pôsobiaceho faktora na korekciu porúch správania. In Optimální působení tělesné zátěže, "Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka" : sborník příspěvků [CD-ROM]. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014, s. 69. ISBN 978-80-7435-385-7.
Ohlas:[4] 2014. PEREČINSKÁ, Květoslava. Komparácia vybraných zložiek telesnej zdatnosti študentov Fakulty športu Prešovskej univerzity. In Vedecké práce KVP a VS 2014=Research papers DPP and PA 2014 [CD-ROM]. Trnava : Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2014, s. 317. ISBN 978-80-8105-598-0.
Ohlas:[4] 2015. RUŽBARSKÁ, B., BEBČÁKOVÁ, V. Die Beziehung von Mittelschülerinnen zum Sportunterricht. In Zborník z celoslovenského kola ŠVK s medzinárodnou účasťou vo vedách o športe [CD-ROM]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu, 2015, s. 258. ISBN 978-80-555-1387-4.
Ohlas:[2] 2016. LABUNOVÁ, E., MIKUĽÁKOVÁ, W., KENDROVÁ, L. et al. Prínos pohybovej aktivity pre zdravie osôb vo vyššom veku. In Rehabilitácia : odborný časopis pre otázky liečebnej, pracovnej, psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie, ISSN 0375-0922. 2016, roč. 53, č. 2, s. 132-140.
Ohlas:[4] 2020. TIBENSKÁ, M., NAGYOVÁ, L., LUDVIG, D. Dvojročné zmeny vybraných somatických ukazovateľov študentiek farmaceutickej fakulty UK v Bratislave. In Šport a rekreácia 2020 : zborník vedeckých prác. Nitra : KTVŠ PF UKF, 2020, s. 82, 86. ISBN 978-80-558-1541-1.
Oblasť výskumu:010
Oblasť výskumu:210