Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2009102017293118
Kategória:AAB
Autor:Krajčová Nadežda (50%)
Autor:Pasternáková Lenka (50%)
Názov:Štýly výchovy v rodine v kontexte s hodnotovou orientáciou detí [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzia v Prešove, 2009
Rozsah:174 s.
ISBN:978-80-555-0003-4
Ohlas:[4] 2009. VIRČÍKOVÁ, Mária. Rodina ako činiteľ tvorby hodnotovej orientácie : ( problematike výchovy k hodnotám v rodinnom prostredí). In Metódy hodnotenia v rodine a hodnotová orientácia detí : zborník príspevkov z vedecko-teoretického seminára 5.11.2009 [CD-ROM]. Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, 2009, s. 173. ISBN 978-80-555-0100-0.
Ohlas:[4] 2009. BÚŠOVÁ, Katarína. Porovnanie a syntéza metód využívaných v klasickej a profesionálnej rodine. In Metódy hodnotenia v rodine a hodnotová orientácia detí : zborník príspevkov z vedecko-teoretického seminára 5.11.2009 [CD-ROM]. Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, 2009, s. 167. ISBN 978-80-555-0100-0.
Ohlas:[4] 2009. IHNACÍK, J., OPUDOVÁ, T. Hodnotiace aspekty interakcie učiteľ – žiak – rodič. In Metódy hodnotenia v rodine a hodnotová orientácia detí : zborník príspevkov z vedecko-teoretického seminára 5.11.2009 [CD-ROM]. Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, 2009, s. 134. ISBN 978-80-555-0100-0.
Ohlas:[4] 2009. KORINTUŠ, K., LAJČIN, D. Význam vzdelávacích poukazov pri podpore záujmového vzdelávania v školách a školských zariadeniach. In Zvyšovanie kvality vzdelávania na súkromných vysokých školách v podmienkach vedomostnej spoločnosti : III. vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou. Dubnica nad Váhom : Dubnický technologický inštitút, 2009, s. 59. ISBN 978-80-89400-05-8.
Ohlas:[4] 2010. IHNACÍK, J., OPUDOVÁ, T. Hodnotiace interakčné procesy učiteľ – žiak – rodič. In Psychologické poradenstvo po transformácii v školstve : zborník referátov z odbornej konferencie pri príležitosti 50. výročia vzniku Psychologickej výchovnej kliniky v Košiciach. Košice : Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 2010, s. 125. ISBN 978-80-970464-6-0.
Ohlas:[3] 2011. BLAZEJEWSKI, W., LEWICKI, C. Merytoryczne i metodyczne postawy edukacji zawodowej : systemove ujecie zagadnien. Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 2011, s. 294. ISBN 978-83-7586-047-4.
Ohlas:[4] 2011. IHNACÍK, Jozef. Životné vývinové úlohy v adolescencii a psychologické poradenstvo : kariérové poradenstvo na základných a stredných školách. Košice : Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 2011, s. 112. ISBN 978-80-970985-0-6.
Ohlas:[3] 2012. FERENCOVÁ, J., ŠUŤÁKOVÁ, V. Rozvoj hodnôt demokratického občianstva u žiakov stredných škôl. In Wybrane zagadnienia wychowania narodowego edukacji regionalnej i ksztalcenia nauczycieli : dyskurs pedagogiczny ; tom 3, ISSN 2083-5434. Jaroslaw : Wydawnictwo Państwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronislawa Markiewicza, 2012, s. 164. ISBN 978-83-88139-43-7.
Ohlas:[3] 2013. ŠUŤÁKOVÁ, V., FERENCOVÁ, J. Multikultúrna výchova ako súčasť výchovy k hodnotám demokratického občianstva v škole. In Kultura przemiany edukacja : mysl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013, s. 148. ISBN 978-83-7338-901-4.
Ohlas:[4] 2014. ČEPELOVÁ, Slávka. Edukačné hľadisko hodnôt a hodnotovej orientácie. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XXV. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií [CD-ROM]. Bratislava : Z-F LINGUA, 2014, s. 39. ISBN 978-80-89328-96-3.
Ohlas:[3] 2014. PORUBČANOVÁ, D., VOJTEKOVÁ, M. Development of emotional intelligence in teacher's diagnostic work. In Edukacja ustawiczna doroslych, ISSN 1507-6503. 2014, nr. 4(87), s. 324.
Ohlas:[3] 2014. KOSTURKOVÁ, Martina. Postoje študentov učiteľstva k rozvoju ich sociálnych spôsobilostí. In Sociální pedagogika ve službě člověku a společnosti [CD-ROM]. Brno : Institut mezioborových studií, 2014, s. 715. ISBN 978-80-88010-01-2.
Ohlas:[3] 2014. BALOGOVÁ, Beáta. Hybridné teórie v socioterapii ako východisko pre intencionálne socioterapeutické prístupy. In Sociální práce v kontextu lidských práv. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014, s. 89. ISBN 978-80-7435-533-2.
Ohlas:[3] 2015. PORUBČANOVÁ, Dáša. Participácia edukačných inštitúcií pri eliminácii problémového správania detí a mládeže. In Edukacja wczoraj - dzis - jutro. Radom : Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2015, s. 150. ISBN 978-83-88100-38-3.
Ohlas:[3] 2015. PORUBČANOVÁ, D., VOJTEKOVÁ, M. Intuition - the primary way in understanding of life-long learning. In The social role of adult education in central Europe. Debrecen : University of Debrecen department of andragogy, 2015, s. 158. ISBN 978-963-12-3935-5.
Ohlas:[3] 2014. HALAGOVÁ, Emília. Rodinná pedagogika. In Acta Educationis 2014. Nowy Sacz : Wydawnictwo Pasaze, 2014, s. 53. ISBN 978-83-64511-05-9.
Ohlas:[3] 2014. BALOGOVÁ, B., ŠOLTÉSOVÁ, D. Komparatívno-obsahová analýza stavu socioterapie na Slovensku a v stredoeurópskom a anglosaskom prostredí ako východisko ľudských práv. In Sociální práce v kontextu lidských práva = Social work in the context of human rights : sborník z konference XI. Hradecké dny sociální práce, Hradec Králové 10. až 11. října 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014, s. 288. ISBN 978-80-7435-533-2.
Ohlas:[4] 2015. DZIVÝ-BALUCHOVÝ, Ľ. Kategória mládeže v procese dospievania. In Vychovávateľ : časopis pedagógov, ISSN 0139-6919. 2015, roč. 63, č. 9-10, s. 39.
Ohlas:[4] 2015. PORUBČANOVÁ, Dáša. Primárna cesta ponímania celospoločenského kontextu výchovy a vzdelávania s využitím prvkov intuície. In Pedagogica Actualis VII. : edukačné prostredie a kultúra. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015, s. 299. ISBN 978-80-8105-709-0.
Ohlas:[4] 2015. KOSTURKOVÁ, Martina. Vybrané ukazovatele medziľudských vzťahov vo vysokoškolskom prostredí. In Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet - "1989 a 25 rokov po..." [CD-ROM] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 23.-24. apríla 2015 v Poprade. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2015, s. 524. ISBN 978-80-561-0246-6.
Ohlas:[3] 2016. BALOGOVÁ, Beáta. Posúdenie v socioterapii na pozadí neistej doby. In Sociální práce v nejisté době = Social work in uncertain times : sborník vědeckých textů z konference XII. Hradecké dny sociální práce, Hradec Králové 2. až 3. října 2015. Hradec Králové : Gaudeamus, 2016, s. 233. ISBN 978-80-7435-647-6.
Ohlas:[4] 2016. PORUBČANOVÁ, Dáša. Škola a emócie. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XXXIV. : zborník vedeckých prác [CD-ROM]. Bratislava : Z-F LINGUA, 2016, s. 48. ISBN 978-80-8177-020-3.
Ohlas:[4] 2015. BALOGOVÁ, Beáta. Hybridné prístupy v socioterapii - šance a limity. In Journal socioterapie [online], ISSN 2453-7543. 2015 [cit. 2016-12-14], roč. 1, č. 1, s. 20. Dostupný na internete <http://socialnapraca.weebly.com/268asopis-socioterapia.html>
Ohlas:[3] 2015. BALOGOVÁ, Beáta. Aggressiveness senior life style as a result of a loss of meaning of life. In Slovianskyj svit: vyklyky sučasnosti : zbirnyk materialiv V mižnarodnoji naukovo-praktyčnoji konferenciji, prysviaščenoj dňu slovianskoj kuľtury ta pysemnosti. Užhorod : PRAT "Vydavnyctvo Zakarpatťa", 2015, s. 180. ISBN 978-966-347-087-0.
Ohlas:[3] 2015. HALAGOVÁ, Emília. Pedagogical shaping of personality. In Slovianskyj svit: vyklyky sučasnosti : zbirnyk materialiv V mižnarodnoji naukovo-praktyčnoji konferenciji, prysviaščenoj dňu slovianskoj kuľtury ta pysemnosti. Užhorod : PRAT "Vydavnyctvo Zakarpatťa", 2015, s. 189. ISBN 978-966-347-087-0.
Ohlas:[3] 2015. DUPKALOVÁ, Mária. K niektorým problémom výchovy k hodnotám v rodinnom prostredí. In Humanum : miedzynarodowe studia spoleczno-humanistyczne, ISSN 1898-8431. 2015, vol. 18, no. 3, s. 65.
Ohlas:[3] 2016. ČEPELOVÁ, Slávka. Kvalita života a hodnotová orientácia. In Lifelong learning - celoživotní vzdělávání, ISSN 1804-526X. 2016, roč. 6, č. 1, s. 54.
Ohlas:[3] 2016. ZELINA, Miron a kol. Škola pre život v interdisciplinárnom kontexte. Brno : Tribun EU, 2016, s. 274. ISBN 978-80-263-1062-4.
Ohlas:[3] 2016. VETEŠKA, Jaroslav. Gerontagogika : psychologicko-andragogická specifika edukace a aktivizace seniorů. Praha : Česká andragogická společnost, 2016, s. 140. ISBN 978-80-905460-4-2.
Ohlas:[3] 2016. HANULIAKOVÁ, J., PORUBČANOVÁ, D., HASAJOVÁ, L. School culture educational reality. Karlsruhe : Ste-Con, 2016, s. 73. ISBN 978-3-945862-05-6.
Ohlas:[3] 2017. HALAGOVÁ, Emília. Osobnosť Jána Amosa Komenského. In Materialy VI Mižnarodnoji naukovo-praktyčnoji konferenciji, prysviaščenoji Dňu slovianskoji kuľtury ta pysemnosti "Slovianskyj svit: vydatni doslidnyky". Užhorod : TOV "RIK-U", 2017, s. 160. ISBN 978-617-7404-37-7.
Ohlas:[3] 2016. PORUBČANOVÁ, Dáša. Význam hodnôt, tradícií a kultúra edukácie. In Stratégie tvorby bezpečnej školy [online]. Praha : Koláček Martin - E-knihy jedou, 2016 [cit. 2017-11-06], s. 106, 173. ISBN 978-80-7512-709-9. Dostupný na internete <https://books.google.sk/books?id=CSWyDQAAQBAJ&pg=PA3&lpg=PA3&dq=978-80-7512-709-9&source=bl&ots=BvhKMjOvU5&sig=SE4eXCQ6l0MDQc-Gsma2_-8FZL4&hl=sk&sa=X&ved=0ahUKEwjis4iGjarXAhUFyaQKHWiRBDYQ6AEIKDAB#v=onepage&q=978-80-7512-709-9&f=false>
Ohlas:[4] 2015. KOLDEOVÁ, Lujza. Tresty vo výchove. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015, s. 101. ISBN 978-80-8168-197-4.
Ohlas:[4] 2017. OBERUČ, J., ZAPLETAL, L. Family as one of the most important factors in a child´s upbrinding. In Acta educationis generalis, ISSN 2585-741X. 2017, vol. 7, no. 2, s. 112.
Ohlas:[3] 2016. VETEŠKA, Jaroslav. Gerontagogika. Psychologicko-andragogická specifika edukace a aktivizace seniorů. Praha : Česká andragogická společnost, 2016, s. 136. ISBN 978-80-905460-7-3.
Ohlas:[3] 2016. PORUBČANOVÁ, Dáša. Education about aesthetic values in selected European educational systems. Karlsruhe : Ste-Con, 2016, s. 111. ISBN 978-3-945862-11-7.
Ohlas:[3] 2018. ČEPELOVÁ, S., GABRHELOVÁ, G. Výskum hodnotovej orientácie vysokoškolákov v podmienkach SR. In Socialium Actualis I. [CD-ROM]. Brno : Tribun, 2018, s. 24. ISBN 978-80-263-1441-7.
Ohlas:[4] 2019. BRUTOVSKÁ, G., HREHOVÁ, D. Ako konštruovať spoločenskovedný výskum eticky. In Aplikovaná etika – kontext a perspektívy III – ekogramotnosť, ekokriticizmus : recenzovaný zborník monografických vedeckých štúdií. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2019, s. 28. ISBN 978-80-8152-714-2.
Ohlas:[4] 2019. OBERUČ, Jaroslav et al. Teória výchovy v procese výchovy a vzdelávania. Dubnica nad Váhom : Vysoká škola DTI v Dubnici nad Váhom, 2019. ISBN 978-8089732-81-4.
Ohlas:[4] 2019. BARNOVÁ, S., ČEPELOVÁ, S., GABRHELOVÁ, G. et al. Školská pedagogika II. Dubnica nad Váhom : Vysoká škola DTI, 2019, s. 104. ISBN 978-80-89732-85-2.
Ohlas:[3] 2019. GABRHELOVÁ, G., ČEPELOVÁ, S. Interdisciplinárny charakter kvality života a hodnotovej orientácie človeka II. In Socialium actualis VI. : recenzovaný sborník vědeckých prací a vědeckých studií=Reviewed collection of papers, studies and articles. Týn nad Vltavou - Malá Strana : Nová Forma s.r.o., 2019, s. 113. ISBN 978-80-7612-149-2.
Ohlas:[3] 2017. TIRPÁK, Peter. Implementácia diel J.A. Komenského v dnešnej katechéze. In Acta educationis, ISSN 2544-5073. 2017, s. 87, 89.
Ohlas:[4] 2019. BALOGOVÁ, B., HAMADEJ, M. Sociálne dôsledky morálky mentálneho postihnutého klienta na fungovanie rodiny. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2019, s. 89. ISBN 978-80-555-2340-8.
Ohlas:[4] 2020. LAJČIN, D., KRÁSNA, S., BARNOVÁ, S. et al. Školská pedagogika III: inkluzívna edukácia. Dubnica nad Váhom : Vysoká škola DTI, 2020, s. 76. ISBN 978-80-89732-75-1.
Ohlas:[4] 2020. ČEPELOVÁ, S., HASAJOVÁ, L. Vybrané kapitoly z manažmentu inkluzívnej školy: (v kontexte psychoedukačnej dimenzie inklúzie žiakov stredných škôl). 1. vyd. Dubnica nad Váhom : Vysoká škola DTI v Dubnici nad Váhom, 2020, s. 103. ISBN 978-80-8222-016-15.
Ohlas:[3] 2020. ČEPELOVÁ, S., GABRHELOVÁ, G. Edukačný a socializačný kontext inkluzívnej školy. In Socialum Actualis VIII. : recenzovaný sborník vědeckých prací a vědeckých studií. Týn nad Vltavou – Malá Strana : Nová Forma s.r.o., 2020, s. 35. ISBN 978-80-7612-200-0.
Ohlas:[3] 2021. GABRHELOVÁ, G., LAJČIN, D. Manažment triedy v odbornom vzdelávaní a príprave ako súčasť manažmentu inkluzívnej školy. Týn nad Vltavou - Malá strana : Nová Forma, 2021, s. 105. ISBN 978-80-7612-383-0.
Ohlas:[1] 2019. NAGYOVA, K., HARCARIKOVA, T. Siblings of children with oncological illness. In Ad Alta : journal of interdisciplinary research, ISSN 1804-7890. 2019, vol. 9, no. 2, s. 220-227. WOS:000507312800040.
Ohlas:[3] 2020. PORUBČANOVÁ, D., MARKS, I., ROZVADSKÝ GUGOVÁ, G. et al. Educational context of compliance with school rules. London : STS Science Centre, 2020, s. 36, 50. ISBN 978-1-908235-14-5.
Ohlas:[4] 2022. BALOGOVÁ, Beáta. Druhá šanca v treťom veku. In Druhá šanca vo formálnom vzdelávaní : aktuálne otázky, pohľady z praxe a perspektívy rozvoja. 1. vyd. Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied, 2022, s. 48. ISBN 978-80-555-3018-5.
Ohlas:[4] 2022. PORUBČANOVÁ, D., ZAPLETAL, L. Pedagogická diagnostika. 2. rozš. vyd. České Budejovice : Nová Forma, 2022, s. 165. ISBN 978-80-7612-396-0.
Oblasť výskumu:010