Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2009101410023645
Kategória:AAB
Autor:Jenčová Sylvia (50%)
Autor:Rákoš Juraj (50%)
Názov:Finančno-ekonomická analýza a finančné plánovanie [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Fakulta manažmentu, 2009
Rozsah:220 s.
ISBN:978-80-555-0035-5
Ohlas:[4] 2010. VOKOROKOSOVÁ, Renáta. Enterprise - constituent element of national competitiveness. Košice : Elfa, 2010, p. 79. ISBN 978-80-8086-139-1.
Ohlas:[4] 2010. LITAVCOVÁ, E., PAVLUŠ, M., SEMAN, J. et al. Štatistika. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2010, s. 107. ISBN 978-80-555-0138-3.
Ohlas:[4] 2010. PAPCUNOVÁ, Viera. Obecný majetok - nástroj rozvoja obcí. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta prírodných vied, 2010, s. 125. ISBN 978-80-8094-729-3.
Ohlas:[3] 2011. JUSKOVÁ, Mária. Manažérske rozhodnutia a ich vplyv na krízu podniku. In Nová témata v řešení socioekonomického rozvoje regionů : sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí. Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o., 2011, s. 52. ISBN 978-80-87174-02-9.
Ohlas:[4] 2011. JUSKOVÁ, Mária. Oceňovanie majetku a záväzkov reálnou hodnotou ako jedna z príčin finančnej krízy. In Zborník vedeckých prác katedry ekonómie a ekonomiky ANNO 2011 [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2011 [cit. 2011-11-07], s. 146. ISBN 978-80-555-0415-5. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/FM/Kotulic14/index.html>
Ohlas:[4] 2012. HORVÁTHOVÁ, J., BEDNÁROVÁ, Ľ. Finančná analýza a finančné plánovanie. 1. vyd. Prešov : Bookman, 2012, s. 172. ISBN 978-80-89568-32-1.
Ohlas:[4] 2012. SEDLÁKOVÁ, Slavka. Vybrané otázky finančného riadenia v samospráve. In Nové trendy vo financiách a účtovníctve pre teóriu a prax : nekonferenčný vedecký zborník. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2012, s. 120. ISBN 978-80-555-0606-7.
Ohlas:[4] 2014. KOTULIČ, Rastislav. Zisk a jeho plánovanie v podniku - analýza nulového bodu. In Exclusive journal : economy and society and environment , ISSN 1339-0260. 2014, vol. 2, no. 2, s. 173.
Oblasť výskumu:080