Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2009100910200457
Kategória:AAB
Autor:Hučík Ján (50%)
Autor:Hučíková Alena (50%)
Názov:Kazuistika v sociálnej práci [print]
Vydavateľské údaje:Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 2009
Rozsah:203 s.
ISBN:978-80-89271-66-5
Ohlas:[4] 2011. LACA, Slavomír. Identita postmoderného človeka a výchovy. In Prohuman : odborný internetový časopis – sociálna práca, psychológia, pedagogika, sociálna politika, zdravotníctvo, ošetrovateľstvo [online], ISSN 1338-1415. 2011 [cit. 2011-11-04], 13. jan. Dostupný na internete <http://www.prohuman.sk/socialna-praca/identita-postmoderneho-cloveka-a-vychovy>
Ohlas:[4] 2011. MÁTEL, Andrej. Revízia Etického kódexu sociálnych pracovníkov v Slovenskej republike. In Prohuman : odborný internetový časopis – sociálna práca, psychológia, pedagogika, sociálna politika, zdravotníctvo, ošetrovateľstvo [online], ISSN 1338-1415. 2011 [cit. 2011-11-04], 13. jan. Dostupný na internete <http://www.prohuman.sk/socialna-praca/revizia-etickeho-kodexu-socialnych-pracovnikov-v-slovenskej-republike>
Ohlas:[3] 2011. HALUŠKOVÁ, E., FRYSKOVÁ, D. Alcoholism and its impact on the funcionality and quality of family. In Clinical social work : international scientific group of applied preventive medicine I - GAP Vienna, Austria, ISSN 2222-386X. 2011, vol. 7, no. 3, s. 58.
Ohlas:[4] 2011. MÁTEL, A., OLÁH, M., SCHAVEL, M. Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2011, s. 199. ISBN 978-80-89535-05-7.
Oblasť výskumu:020