Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2009071313215956
Kategória:AAB
Autor:Platková Olejárová Gabriela (100%)
Názov:Aplikácie etiky sociálnych dôsledkov v ekonomike [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta, 2009
Rozsah:196 s.
ISBN:978-80-8068-951-3
Ohlas:[3] 2010. GLUCHMAN, Vasil. Etiky bioetiky (otázka ľudskej dôstojnosti v súčasnej bioetike). In Etika vědy v České republice : od historických kořenů k současné bioetice. Praha : Filosofia, 2010, s. 341. ISBN 978-80-7007-348-3.
Ohlas:[3] 2012. KALAJTZIDIS, Ján. Etika sociálnych dôsledkov a hospodárska etika (so zameraním na finančný sektor). 1. vyd. Brno : Tribun EU, 2012, s. 207. ISBN 978-80-263-0209-4.
Ohlas:[4] 2012. GLUCHMAN, Vasil. Profesijná etika v kontexte konzekvencialistického uvažovania (ESD model profesijnej etiky). In Profesijná etika – minulosť a prítomnosť. Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, 2012, s. 64. ISBN 978-80-555-0674-6.
Ohlas:[4] 2010. VARHOĽ, Lukáš. Dodržiavanie etických aspektov pri zamestnávaní ťažko zdravotne postihnutých. In Sociálne služby a možnosti zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím. Prešov : Prešovská univerzita, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2010, s. 58. ISBN 978-80-555-0291-5.
Ohlas:[3] 2013. KOMENSKÁ, Katarína. Using animals for research purposes as an ethical problem. In Animal protection and welfare 2013 = Ochrana zvířat a welfare 2013 : 20th international conference = 20. mezinárodní konference. Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2013, s. 147. ISBN 978-80-7305-654-4.
Ohlas:[4] 2013. KOMENSKÁ, Katarína. Etický kódex pre oblasť starostlivosti a dohľadu nad zvieratami v canisterapii (etická reflexia cez optiku konzekvencialistického modelu etiky). In Jarná konferencia o Canisterapii 2013. Aktivity a terapia s asistenciou psov - inovatívny prístup v pomáhajúcich profesiách : zborník príspevkov z vedeckej ... konanej v dňoch 3.-4. mája 2013 v Ružomberku. Bratislava : Doggie, 2013, s. 40. ISBN 978-80-970859-2-6.
Ohlas:[4] 2014. DEMJANOVÁ, Eva. K niektorým špecifikám etických kódexov manažéra na vysokej škole. In Perspektívy profesijnej etiky. Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, 2014, s. 184. ISBN 978-80-555-1104-7.
Ohlas:[3] 2014. GLUCHMAN, M., KALAJTZIDIS, J. Ethics of social consequences and issue of the principle of humanity in medical ethics. In 2nd Eurasian multidisciplinary forum, EMF 2014 : conference proceedings, 23-26 October 2014, Tbilisi, Georgia. Vol. 2. Tbilisi : European scientific institute, ESI, 2014, s. 243. ISBN 978-608-4642-30-5.
Ohlas:[2] 2014. GOGOVÁ, Martina. Perception of responsibility in business in Slovakia after 1948. In Ethical thinking on past & present (ETPP 2013) : conference proceedings : 13th international conference. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2014, s. 106. ISBN 978-80-555-1089-7.
Ohlas:[4] 2014. GLUCHMAN, Vasil. Profesijná etika ako etika práce a etika vzťahov. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, 2014, s. 288. ISBN 978-80-555-1105-4.
Ohlas:[4] 2014. KOMENSKÁ, Katarína. Etika vzťahu k zvieratám (cez optiku etiky sociálnych dôsledkov). [1. vyd.]. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2014, s. 139. ISBN 978-80-555-1108-5.
Ohlas:[4] 2015. KLEMBAROVÁ, Júlia. Etické a morálne aspekty mentálneho postihnutia. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015, s. 181. ISBN 978-80-555-1372-0.
Ohlas:[3] 2017. DUBIEL-ZIELINSKA, Paulina. Teoria dopelnien zalozenia i komentarz. Rzeszów : Wydawnictwo AMELIA, 2017, s. 183. ISBN 978-83-63359-30-0.
Ohlas:[3] 2017. DUBIEL-ZIELINSKA, Paulina. Teoria dopelnien i jej miejsce w etyce zawodowej. Krakow : Wydawnictwo FALL, 2017, s. 156. ISBN 978-83-65110-71-8.
Oblasť výskumu:020