Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Hlebová Bibiána (100%)
Názov:Rómska literatúra v multikultúrnej a emocionálnej edukácii elementaristov
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2009
Rozsah:146 s.
ISBN:978-80-8068-955-1
Ohlas:[4] Rómske dieťa v prostredí základnej školy. In Disputationes scientificae universitatis catholicae in Ružomberok, ISSN 1335-9185. 2009, roč. 9, č. 3, s. 63, 67.
Ohlas:[4] Akceptácia kultúrneho a duchovného dedičstva Rómov vo výchovnom procese rómskych žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. In Rodina - subjekt odbornej starostlivosti pomáhajúcich profesií. Kreativita v pomáhaní : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej 8.-9. októbra 2009 v Bratislave. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2010, s. 48. ISBN 978-80-223-2780-0.
Ohlas:[3] Some attributes of Romany literary language. In Sučasni doslidženňa z inozemnoji filolohiji. Vypusk 8 : zbirnyk naukovych prac. Užhorod : TIMPANI, 2010, p. 93. ISBN 978-966-8904-46-2.
Ohlas:[4] Svetová literatúra pre deti a mládež v didaktickej komunikácii. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra komunikačnej a literárnej výchovy, 2009, s. 175. ISBN 978-80-555-0071-3.
Ohlas:[4] Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež po roku 1960. 1. vyd. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2010, s. 129. ISBN 978-80-8119-026-1.
Ohlas:[5] Nové publikace slovenských didaktiků mateřského jazyka a literatury. In Slovo a obraz v komunikaci s dětmi, ISSN 1805-1464. 2012, roč. 2, č. 1, s. 40.
Ohlas:[4] Edukácia žiaka so psychosociálnym narušením na základnej škole. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, s. 70. ISBN 978-80-555-1657-8.
Ohlas:[4] V počátcích - obzory teoretického zkoumání romských pohádek. In Acta Humanica [online], ISSN 1336-5126. 2016 [cit. 2019-05-21], roč. 13, č. 2, s. 36. Dostupný na internete <http://www.fpv.uniza.sk/actahumanica/publication/ah_02_2016.pdf>