Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2008102216454529
Kategória:AFD
Autor:Ali Taha Viktória (100%)
Názov:Marketing of the region - basic facts and specific application and implementation in Prešov region
Zdroj:Management 2008. (Part I.) : in times of global change and uncertainty
Vydavateľské údaje:Prešov : University of Prešov in Prešov, 2008
Lokácia:P. 174-180
ISBN:978-80-8068-849-3
Ohlas:[4] TEJ, Juraj 2009. Význam partnerstiev v manažmente regionálneho rozvoja. In 2. sympózium Manažment `09. Žilina : EDIS - vydavateľstvo ŽU, 2009, s. 260. ISBN 978-80-554-0063-1.
Ohlas:[4] BUTORACOVÁ ŠINDLERYOVÁ, I., GBUROVA, J., KOMAROVÁ, M. 2010. Manažment projektov – vybrané oblasti. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2010, s. 123. ISBN 978-80-555-0123-9.
Ohlas:[3] KRASNODEBSKI, A., TEJ, J. 2009. The role of partnerships in contemporary development of rural areas. In Oeconomia, ISSN 1644-0757. 2009, 8 (4), s. 113.
Ohlas:[4] ČVERHOVÁ, Daniela 2009. Učiaca sa organizácia ako kľúčový zdroj konkurenčnosti. In Implementácia špecifických znalostných a marketingových modelov a nástrojov v regionálnom rozvoji : zborník vedeckých štúdií z výskumného grantu VEGA č. 1/4638/07 a Centra excelentnosti výskumu kognícií - CEVKOG. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2009, s. 101. ISBN 978-80-555-0060-7.
Ohlas:[4] SIRKOVÁ, Michaela 2010. The corporate culture in technocratic terms. In Management 2010. (Part II.) : knowledge and management in times of crisis and ensuing development. Prešov : University of Prešov in Prešov, 2010, p. 791. ISBN 978-80-555-0257-1.
Ohlas:[3] TEJ, Juraj 2009. Plánovanie ako nástroj manažmentu miestnej samosprávy - mestskej časti Košice. In Zeszyty naukowe Politechniki Rzeszowskiej : zarzadzanie i marketing z. 16 (4/09), ISSN 1234-3706. 2009, nr 260, s. 372.
Ohlas:[3] ŠIRÁ, E., ČVERHOVÁ, M., HUTTMANOVÁ, E. 2011. Enterprising in SMEs in Prešov region. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : CD s recenzovanými příspěvky; 7. ročník; 12. dubna 2011 [CD-ROM]. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. ISBN 978-80-7454-013-4.