Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2008071413313978
Kategória:N/A
Autor:Michaeli Eva (50%)
Názov:Komplexný fyzicko-geografický profil Liptovskou dolinou
Zdroj:Zborník Pedagogickej fakulty v Prešove Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach. Prírodné vedy
Lokácia:Roč. 8, č. 1 (1973), s. 173-189
Ohlas:[4] 2008. ČECH, Vladimír. Theoretic-methodological basics of physical-geographical regionalization and its reflection in selected regional pieces of work of Slovak geographers. In Folia geographica 12. Prírodné vedy. 2008, roč. 47, s. 45.
Ohlas:[2] 2012. ČECH, V., KUNÁKOVÁ, L. Geoekologický výskum a geoekologická databáza (na príklade katastrálneho územia obce Kolinovce). In Geografický časopis, ISSN 0016-7193. 2012, roč. 64, č. 1, s. 44.
Ohlas:[4] 2014. BOLTIŽIAR, M., CHRASTINA, P., KRAMÁREKOVÁ, H. et al. Výskum krajiny v príkladových štúdiách. Nitra : Univerzita Konštantína v Nitre, Fakulta prírodných vied, 2014, s. 304. ISBN 978-80-558-0531-3.