Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2006022717190860
Kategória:AAB
Autor:Rusnák Juraj (100%)
Názov:"Správy z druhej ruky" : komunikačné stereotypy a ich fungovanie v médiách
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta PU, 2002
Rozsah:153 s.
ISBN:80-8068-160-0
Edícia:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis; Monographia 42 ; AFPhUP 77/159
Ohlas:[4] 2005. FERENČÍK, Milan. Identita a zdvorilosť – k problému sociálnej kategorizácie v mediálnom dialógu. In Juraj Rusnák: Médiá a text. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2005, s. 86.
Ohlas:[4] 2005. SZABÓOVÁ, Beatrice. Komunikačné stereotypy v rannom rozhlasovom vysielaní alebo čím je ráno ránom. In Juraj Rusnák: Médiá a text. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2005, s. 220.
Ohlas:[3] 2009. BOČÁK, Michal. Spravodajské formáty: pohľad na televízne spravodajstvo z diskurzívnej perspektívy. In Kultura – média – komunikace. Sv. 2 : myšlení komunikace a médií. Diskurs(ivní analýza). Zpravodajství, ISSN 1804-0365. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, s. 194.
Ohlas:[3] 2005. BOČÁK, Michal. Predstava o médiách – faktor i predmet persuazívnej komunikácie. In Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích : Ostrava 13. – 15.9.2005. Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2005, s. 38. ISBN 80-7368-101-3.
Ohlas:[4] 2008. MOCHŇACKÁ, Barbora. CMC ako broadcast code súčasnosti?. In Média, spoločnosť, mediálna fikcia : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala v dňoch 31. marca a 1. apríla 2008 v Smoleniciach. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2008, s. 61. ISBN 978-80-8105-072-5.
Ohlas:[4] 2008. BOČÁK, Michal. Formát v mediálnych štúdiách: terminologické úvahy. In Médiá a text II : [zborník príspevkov z konferencie O interpretácii mediálneho textu konanej 6. – 7.12.2007 vo Fričovciach]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2008, s. 19. ISBN 978-80-8068-730-4.
Ohlas:[4] 2006. BOČÁK, Michal. Komunikačné modely v komunikačných a mediálnych štúdiách. In 2. študentská vedecká konferencia : (zborník príspevkov). Prešov : Prešovská univerzita, 2006, s. 433. ISBN 80-8068-511-8. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub/FF/Slancova1/index.htm>
Ohlas:[4] 2012. GOGOVÁ, Lenka. Humor – jazyk popkultúry. In Jazyk – médiá – text : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie ... pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2012, s. 62. ISBN 978-80-555-0535-0.
Ohlas:[4] 2011. MERGEŠ, Jozef. Poznámky k bulvarizácii športového spravodajstva. In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-1148. 2011 [cit. 2013-05-14], roč. 2, č. 5. Dostupný na internete <http://www.ff.unipo.sk/jak/5_2011/merges.pdf>
Ohlas:[4] 2015. BOČÁK, M., OBORNÍK, P. Posuny v systéme kódov ako symptómy tabloidizácie televízneho spravodajstva. In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-1148. 2015 [cit. 2016-05-17], roč. 6, č. 23-24, s. 174. Dostupný na internete <https://www.ff.unipo.sk/jak/23-24_2015/Michal_Bo%C4%8D%C3%A1k_Peter_Oborn%C3%ADk_%C5%A1t%C3%BAdia.pdf>
Ohlas:[4] 2015. GOGOVÁ, Lenka. Etnicita v kreslenom humore. In Médiá a text 5. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015, s. 111. ISBN 978-80-555-1494-9.
Ohlas:[4] 2016. KLINGOVÁ, Jana. "Dialógy o počasí" v rozhlasovom spravodajstve. In 11. študentská vedecká a umelecká konferencia : zborník príspevkov [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2016 [cit. 2017-06-22], s. 292. ISBN 978-80-555-1609-7. Dostupný na internete <https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Olostiak8>
Ohlas:[4] 2009. BOČÁK, Michal. Výskum diskurzu televízneho spravodajstva: metodologické aspekty prípravnej fázy. In Varia XVIII : zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Prešov - Kokošovce - Sigord 3.- 5. 12. 2008). Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2009, s. 44. ISBN 978-80-555-0083-6.
Ohlas:[4] 2014. JENČA, Imrich. Úvod do teórie žánrov. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2014, s. 139. ISBN 978-80-8105-545-4.
Ohlas:[4] 2013. ŽILKOVÁ, Marta. Úroveň a rozvoj mediálnej gramotnosti žiakov SŠ Slanická osada. In Pedagogické rozhľady : odborno-metodický časopis, ISSN 1335-0404. 2013, č. 4-5, s. 54.
Ohlas:[3] 2013. SMOLÁKOVÁ, Viera. Impersonálne výrazové prostriedky v rozhlase. In Language and the environment. Tom II [online], ISSN 2084-2961. Gliwice : Gliwicka Wyzsza Szkola Przedsiebiorczosci, 2013 [cit. 2017-08-31], s. 170. ISBN 978-83-61401-88-9. Dostupný na internete <http://gwsp.gliwice.pl/www/files/Wydawnictwo/Language_and_The_Environment_II_GWSP_w.pdf>
Ohlas:[2] 2016. GOGOVÁ, Lenka. Ethnic humour in a multicultural society. In Ars aeterna, ISSN 1337-9291. 2016, vol. 8, no. 2, s. 12-24.
Ohlas:[3] 2017. CENKOVÁ, Renáta. Stereotypy v rozhlasovej reklame. In Mediální studia : odborný časopis pro kritickou reflexii médií, ISSN 1801-9978. 2017, roč. 11, č. 1, s. 85.
Ohlas:[3] 2015. GOGOVÁ, Lenka. Humor ako transkultúrny fenomén. In Trends in Slavic studies. Moskva : Krasand, 2015, s. 471. ISBN 978-5-396-00701-7.
Ohlas:[4] 2017. BOČÁK, Michal. Mediálne texty ako neskolaudované križovatky (k samoúčelnosti intertextuality v textoch populárnych médií). In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-1148. 2017 [cit. 2017-09-11], č. 29-30, s. 17. Dostupný na internete <https://www.ff.unipo.sk/jak/29-30_2017/Michal_Bocak_studia.pdf>
Ohlas:[4] 2015. JENČA, Imrich. Úvod do teórie žánrov. Trnava : Fakulta masmediálnej kominikácie, 2015, s. 139. ISBN 978-80-8105-756-4.
Ohlas:[3] 2017. TKÁČOVÁ, Hedviga. Tras las fronteras: las sectas y su llamado al público en el espacio virtual en Eslovaquia. In Los medios del futuro : entre la libertad condicional y la búsqueda de la verdad. Mexiko : Universidad de Guadalajara, 2017, s. 88. ISBN 978-607-742-650-9.
Ohlas:[4] 2020. SÁMELOVÁ, Anna. Akademický vklad Juraja Rusnáka do slovenskej komunikológie a žurnalistiky=Juraj Rusnák´s academic contribution to Slovak communicology and journalism. In Otázky žurnalistiky=Questions of journalism [online], ISSN 0322-7049. 2020 [cit, 2021-12-20], č. 3-4, s. 164. Dostupný na internete <https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=500&issue=12325>