Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2006011116013970
Kategória:AFD
Autor:Žolnová Jarmila (100%)
Názov:Príprava individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu ako súčasť pregraduálnej prípravy študentov pedagogiky mentálne postihnutých
Zdroj:Príprava učiteľov elementaristov a európsky multikultúrny priestor : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Prešov 22.-23.2005
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2005
Lokácia:S. 672-678
ISBN:80-8068-372-7
Ohlas:[3] HREBEŇÁROVÁ, L., MANDZÁKOVÁ, S. 2007. Súčasný stav individuálnej integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na prvom stupni základných škôl na Slovensku. In Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2007, s. 84.
Ohlas:[4] HREBEŇÁROVÁ, L., ZACHAROVÁ, A. 2007. Vplyv integrovanej predškolskej výchovy detí s mentálnym postihnutím na ich školskú pripravenosť. In Predprimárna edukácia v kontexte celoživotného vzdelávania : zborník príspevkov z celoslovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou, Banská Bystrica 28.-29. september 2007. Banská Bystrica : Metodicko-pedagogické centrum, 2007, s. 81. ISBN 978-80-8041-520-4.
Ohlas:[4] TRUBÍNIOVÁ, Valentína et al. 2007. Predškolská pedagogika : terminologický a výkladový slovník. 1. vyd. Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2007, s. 893. ISBN 978-80-8084-162-1.
Ohlas:[4] HREBEŇÁROVÁ, Lucia 2015. Inkluzívna edukácia žiakov s viacnásobným postihnutím. In Vybrané oblasti inkluzívnej edukácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom vzdelávaní. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity , 2015, s. 170. ISBN 978-80-555-1457-4.
Ohlas:[4] HLEBOVÁ, B., VOJTEKOVÁ, G. 2018. Diagnostika a stimulácia čitateľskej kompetencie žiakov z marginalizovaných rómskych komunít. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2018, s. 192. ISBN 978-80-555-2003-2.
Ohlas:[4] HLEBOVÁ, Bibiána 2018. Edukácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2018, s. 31, 46. ISBN 978-80-555-2089-6.