Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.017240
Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Typy neutralizácií v slovenskom fonologickom systéme
Zdroj:Studia Academica Slovaca 3 : prednášky X. letného seminára slovenského jazyka a kultúry
Vydavateľské údaje:Bratislava : Ústav školských informácií, 1974
Lokácia:S. 405-417
Ohlas:[3] 2003. UNUK, Drago. Zlog v slovenskem jeziku. 1. vyd. Ljubljana : Rokus, 2003, s. 176.
Ohlas:[4] 2004. SEDLÁKOVÁ, Marianna. Fonologický základ bernolákovskej kodifikácie slovenčiny. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, 2004, s. 136.
Ohlas:[4] 2004. SEDLÁKOVÁ, Marianna. K akomodačným a asimilačným zmenám vo vývine fonologického systému slovenčiny. In Slovenčina na začiatku 21. storočia. Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2004, s. 276.
Ohlas:[4] 2005. PEKAROVIČOVÁ, Jana. Prezentácia slovenskej gramatiky cudzincom. In Jazyk a komunikácia v súvislostiach : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 24. a 25. júna 2004 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava : Univerzita Komenského, 2005, s. 183.
Ohlas:[4] 2004. PEKAROVIČOVÁ, Jana. Slovenčina ako cudzí jazyk. Predmet aplikovanej lingvistiky. Bratislava : Stimul, 2004, s. 204.