Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.016283
Kategória:AAB
Autor:Kuzyšin Bohuslav (100%)
Názov:Vybrané kapitoly z katechetiky [print] : pohľady do patristickej pedagogiky
Vydavateľské údaje:Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2009
Rozsah:126 s.
ISBN:978-80-8068-989-6
Ohlas:[4] 2009. ZOZUĽAKOVÁ, Viera. Didaktika pravoslávnej náboženskej výchovy ako školského predmetu. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2009, s. 112. ISBN 978-80-555-0016-4.
Ohlas:[6] 2010. VOROBEL, Jozef. Vybrané kapitoly z katechetiky. In Sociálna a duchovná revue : vedecko-odborný recenzovaný zborník. Č. 2. Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, s. 94-95. ISBN 978-80-555-0180-2.
Ohlas:[4] 2010. HANGONI, Tomáš. Absolventi a trh práce. In Pravoslávny teologický zborník XXXVI (21). Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2010, s. 204. ISBN 978-80-8068-831-8.
Ohlas:[4] 2010. GERKA, Milan. Súčasné problémy pastorácie mládeže na Slovensku. In Mladý človek – budúcnosť Cirkvi : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 12. apríla 2010 na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010 [cit. 2010-12-02], s. 30. ISBN 978-80-555-0246-5. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/PBF/Zozulak5/index.html>
Ohlas:[3] 2012. KUZMYK, Vasyľ. Ekleziológia svätého Irineja Lyonského. 1. vyd. Gorlice : Diecezjalny osrodek Kultury Prawoslawnej ELPIS v Gorliciach, 2012, s. 71. ISBN 978-83-63055-04-2.
Ohlas:[2] 2013. MLACEK, Jozef. Niekol'ko poznámok a úvah o náboženskom štýle : (odvíjajúcich sa najmä od monografie Wojtak, Maria: Wspólczesne modlitewniki w oczach jezykoznawcy). In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2013, roč. 78, č. 1-2, s. 75.
Ohlas:[3] 2013. KUZMYK, Vasyľ. Dopad Milánskeho ediktu na vzťah Cirkvi a štátu v Byzancii. In Znaczenie i wpływ edyktu mediolańskiego na rozwój kultury i chrześcijaństwa w Europie : międzynarodowa konferencja naukowa [online]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2013 [cit. 2013-12-05], s. 110. ISBN 978-83-63055-16-5. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,1838,0,%E2%80%9EZNACZENIE_I_WP%C5%81YW_EDYKTU_MEDIOLA%C5%83SKIEGO_NA_ROZW%C3%93J_KULTURY_I_CHRZE%C5%9ACIJA%C5%83STWA_W_EUROPIE%E2%80%9C.html>
Oblasť výskumu:020