Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.015095
Kategória:AAB
Autor:Župina Miroslav (100%)
Názov:Kresťanská etika a jej miesto v systematickej teológii
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2003
Rozsah:112 s.
ISBN:80-8068-237-2
Edícia:Séria: Patristická knižnica 4
Ohlas:[6] 2004. ZOZUĽAK, Ján. Nová monografia v systematickej teológii. In Prešovská univerzita. 2004, roč. 8, č. 4, s. 17.
Ohlas:[4] 2005. ZOZUĽAK, Ján. Filozofia, teológia, jazyk. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2005, s. 308.
Ohlas:[4] 2005. GERKA, Milan. Teologické východiská nášho vzťahu k handicapovaným hluchoslepým v súčasnosti. [Prešov : Pravoslávna cirkev na Slovensku, 2005 [cit. 2005-06-14]]. Dostupný na internete <http://www.orthodox.sk>
Ohlas:[4] 2006. KUZYŠIN, Bohuslav. Mojžiš – vzor viery a spravodlivosti, jeho príbeh s prihliadnutím na transformáciu jeho charakteru. In Pravoslávny teologický zborník XXXI (16). Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2006, s. 52. ISBN 80-8068-542-8.
Ohlas:[4] 2007. GERKA, Milan. Starostlivosť Pravoslávnej cirkvi o zdravotne postihnutých. Michalovce : Filantropia michalovskej pravoslávnej eparchie, 2007. Dostupný na internete <http://www.filantropiampe.sk/?p=48>
Ohlas:[4] 2007. SLIVKA, Daniel. Antiochijská exegetická škola – J. Zlatoústy a typológia. In Život a dielo svätého Jána Zlatoústeho : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Prešov, 23.4.2007 [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2007 [cit. 2008-03-22], s. 35. ISBN 978-80-8068-684-0. Dostupný na internete <http://ww.pulib.sk/elpub/PBF/Zozulak4/pdf_doc/Slivka.pdf>
Ohlas:[4] 2007. MILKO, Pavel. Vztah theologie a filosofie u Órigena a úkoly současné dogmatiky. In Nipsis : časopis zaoberajúci sa otázkami teológie, filozofie, etiky a duchovnosti v spoločenskom kontexte, ISSN 1337-0111. 2007, roč. 2, č. 2, s. 29.
Ohlas:[4] 2008. GERKA, Milan. Starostlivosť Pravoslávnej cirkvi o zdravotne postihnutých. In Pravoslávny kalendár 2008 : ročenka s kalendáriom a duchovným čítaním. Prešov : Metropolitná rada Pravoslávnej cirkvi, 2008, s. 124.
Ohlas:[3] 2008. ZOZUĽAK, Ján. O Ioannis o Damaskinos kai to islam. In Orthodoxe martyria, ISSN 1011-1719. 2008, no. 86, s. 63.
Ohlas:[3] 2009. ANAGNOSTÓPOULOS, S. K., ZOZUĽAK, J. Viera a skutky. 1. vyd. Praha : Orthodoxia – vzdělávací centrum, 2009, s. 83. ISBN 978-80-254-4111-4.
Ohlas:[4] 2009. KUZMYK, Vasyľ. Soteriologický aspekt svätej tajiny krstu a jej miesto v súčasnej spoločnosti. In Sväté tajiny (sviatosti) v súčasnom spoločenskom kontexte. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2009, s. 34. ISBN 978-80-8068-979-7. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/PBF/Sak2/index.html >
Ohlas:[4] 2009. HUSÁR, Ján. Eucharistia ako liek spoločnosti. In Sväté tajiny (sviatosti) v súčasnom spoločenskom kontexte. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2009, s. 25. ISBN 978-80-8068-979-7. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/PBF/Sak2/index.html >
Ohlas:[3] 2009. KUZMYK, Vasyľ. Svätootcovský pohľad na aktuálnosť spásy vo vzťahu k svätej tajine krstu. In Cesta obnovy človeka v súčasnej pluralitnej spoločnosti. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej "ELPIS" w Gorlicach, 2009, s. 50. ISBN 978-83-928613-3-1.
Ohlas:[3] 2009. HUSÁR, Ján. Spoločnosť a Eucharistia. In Cesta obnovy človeka v súčasnej pluralitnej spoločnosti. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej "ELPIS" w Gorlicach, 2009, s. 98. ISBN 978-83-928613-3-1.
Ohlas:[4] 2009. KUZYŠIN, Bohuslav. Adolescent – teologické pohľady v reflexii sociálnej a charitatívnej služby. In Pravoslávny teologický zborník XXXV (20). Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2009, s. 128. ISBN 978-80-8068-999-5.
Ohlas:[4] 2009. ZOZUĽAKOVÁ, Viera. Didaktika pravoslávnej náboženskej výchovy ako školského predmetu. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2009, s. 116. ISBN 978-80-555-0016-4.
Ohlas:[4] 2009. KUZYŠIN, Bohuslav. Vybrané kapitoly z katechetiky. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2009, s. 124. ISBN 978-80-8068-989-6.
Ohlas:[4] 2009. GERKA, Milan. Starostlivosť Pravoslávnej cirkvi o zdravotne postihnutých. In Pravoslávny teologický zborník XXXV (20). Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2009, s. 62. ISBN 978-80-8068-999-5.
Ohlas:[4] 2009. ZOZUĽAK, Ján. Kresťanské dimenzie bioetiky. Antropologický pohľad. In Metodologické a metodické otázky bioetiky súčasnosti. Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, 2009, s. 251. ISBN 978-80-8068-995-7.
Ohlas:[4] 2009. ZOZUĽAK, Ján. Christian dimensions of bioethics: an anthropological approach. In Bioethics in central Europe: methodology and education. Prešov : Faculty of Arts, Prešov University in Prešov, 2009, s. 196. ISBN 978-80-555-0055-3.
Ohlas:[3] 2008. MILKO, Pavel. Órigenés učitel. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2008, s. 199. ISBN 978-80-86818-60-3.
Ohlas:[3] 2010. DVOŘÁČEK, Michal. Biblická interpretace učení o theosi (zbožštení). In Pravoslávny biblický zborník I/2010 : zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove [on-line]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2010 [cit. 2010-05-17], s. 91. ISBN 978-83-928613-0-0. Dostupný na internete <http://elpis.cba.pl/07.pdf>
Ohlas:[4] 2010. KUZYŠIN, Bohuslav. Miesto teologických disciplín vo vzdelávaní sociálnych pracovníkov. In Kvalita vzdelávania pracovníkov v oblasti sociálnej práce (biblicko-teologické a sociologické východiská) : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 14.-15. júna 2010 na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010 [cit. 2010-12-02], s. 49. ISBN 978-80-555-0245-8. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/PBF/Zozulak6/index.html>
Ohlas:[4] 2010. KUZYŠIN, Bohuslav. Mladý človek vo Svätom Písme a svätej Tradícii. In Mladý človek – budúcnosť Cirkvi : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 12. apríla 2010 na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010 [cit. 2010-12-02], s. 98. ISBN 978-80-555-0246-5. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/PBF/Zozulak5/index.html>
Ohlas:[3] 2011. HANGONI, Tomáš. Osobnosť kresťanského sociálneho pracovníka. 1. vyd. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2011, s. 162. ISBN 978-83-63055-00-4.
Ohlas:[6] 2011. VOJTAŠEKOVÁ, Ivana. Kresťanská etika a jej miesto v systematickej teológii. In Acta Patristica : vedecký recenzovaný akademický časopis zameraný hlavne na oblasti patrológie, teológie, religionistiky, biblistiky, hermeneutiky, filozofie, pedagogiky, psychológie, sociológie a svetových a cirkevných dejín, ISSN 1338-3299. 2011, č. 2, s. 75-76.
Ohlas:[3] 2011. MACHALOVÁ, Mária. Psychosociálny tranzit v seniorskom veku a sociálba komunikácia (úlohy pre edukáciu). In Społeczny wymiar chrześcijaństwa we współczesnym konsumpcyjnym społeczeństwie : międzynarodowa konferencja naukowa, 24 listopada 2011 w Wysowej [online]. Gorlice : Diecezjalny ośrodek Kultury Prawoslavnej ELPIS v Gorlicach, 2011 [cit. 2012-03-26], s. 57. ISBN 978-83-63055-03-5. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,1766,0,Mi%C4%99dzynarodowa_konferencja_naukowa.html>
Ohlas:[4] 2011. VOJTAŠEKOVÁ, Ivana. Uplatnenie sociálneho pedagóga v prostredí školy. In Acta Patristica : vedecký recenzovaný akademický časopis zameraný hlavne na oblasti patrológie, teológie, religionistiky, biblistiky, hermeneutiky, filozofie, pedagogiky, psychológie, sociológie a svetových a cirkevných dejín, ISSN 1338-3299. 2011, č. 4, s. 225.
Ohlas:[4] 2013. KUZYŠIN, Bohuslav. Vybrané sféry pomáhajúceho procesu so spirituálno-religióznym presahom. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2013, s. 143. ISBN 978-80-555-0778-1.
Ohlas:[4] 2013. DUPEJ, Andrej. Hriech, biblický význam pojmu, vzťah svetskej moci k hriechu a zákonu. In Sociálna a duchovná revue : vedecký recenzovaný časopis o aktuálnych sociálnych a duchovných otázkach, ISSN 1338-290X. 2013, roč. 4, č. 3, s. 68.
Ohlas:[4] 2015. BLAHOTA, Mário. Teologické východiská súčasných bioetických dilem. In Sociálna a duchovná revue : vedecký recenzovaný časopis o aktuálnych sociálnych a duchovných otázkach, ISSN 1338-290X. 2015, roč. 6, č. 2, s. 66.
Ohlas:[3] 2013. KUZYŠIN, Bohuslav. Pneumatikotita, thriskeutikotita kai tin parochi voitheias eidikon. In Orismena zitimata tis orthodoxou zois simera me anafora se Slovakia. Askas : Parish of John the Baptist, 2013, s. 150. ISBN 978-9963-9482-3-9.
Ohlas:[4] 2013. REPKOVÁ, Z., VOJTAŠEKOVÁ, I. Pojem starostlivosť v širšom spoločensko-teologickom kontexte. In Sv. Nikolaj Kabasilas. Problematika teológie, mystiky a filantropie : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie pri príležitosti 620. výročia zosnutia svätého Nikolaja Kabasilu. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2013, s. 125. ISBN 978-80-555-0923-5.