Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.013334
Kategória:AAB
Autor:Opalková Jarmila (100%)
Názov:Symbol vo frazémovom znaku z rusko-slovenského komparatívneho hľadiska
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2002
Rozsah:126 s.
ISBN:80-8068-142-2
Edícia:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis ; AFPhUP 71/153
Ohlas:[6] 2006. ČIŽMÁROVÁ, Mária. Symbol vo frazémovom znaku z rusko-slovenského komparatívneho hľadiska. In Slavica Slovaca : orgán Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV a Matice slovenskej, ISSN 0037-6787. 2006, roč. 41, č. 1, s. 82-83.
Ohlas:[4] 2006. ANTOŇÁKOVÁ, Darina. "Ded" ako komponent frazeologických jednotiek a parémií (rusko-slovenský komparatívny plán). In Interkultúrne dimenzie vo vyučovaní cudzích jazykov : medzinárodná vedecká konferencia; zborník referátov. 1. vyd. Nitra : Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, 2006, s. 21.