Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.011444
Kategória:AAB
Autor:Búgelová Taťjana (100%)
Názov:Komunikácia v škole a rodine
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta PU, 2002
Rozsah:157 s.
ISBN:80-8068-133-3
Edícia:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis ; AFPh UP 69/151
Ohlas:[4] 2003. VARGIC, B., LUPTÁKOVÁ, S. Manažment pracovných výkonov – nástroj strategického prístupu k manažmentu ľudských zdrojov na Slovensku. In Personálny manažment. Bratislava : Raabe, 2003, s. 19.
Ohlas:[4] 2003. LUPTÁKOVÁ, S., VARGIC, B. Vyhodnocovanie pracovných výkonov ako súčasť manažérskej práce na Slovensku. In Horizonty dopravy. 2003, roč. 11, č. 1, s. 23.
Ohlas:[6] 2004. DROTÁROVÁ, Eva. Komunikácia v škole a rodine. In Pedagogická revue : časopis pre pedagogickú teóriu a prax, ISSN 1335-1982. 2004, roč. 56, č. 2, s. 221-222.
Ohlas:[3] 2004. LUPTÁKOVÁ, Stanislava. Is individual management style variance gender dependent? A case of Slovak Republic. In Managing business in a volatile environment: balancing local and global challenges : proceedings of the 8th International conference on global business and economic development, January 7-10. 2004, Guadalajara, Mexico. 1. vyd. New Jersey : Montclair State University, 2004, s. 550.
Ohlas:[4] 2005. ČERNOTOVÁ, Marta. Ako komunikovať so žiakmi. 1. vyd. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2005, s. 35.
Ohlas:[4] 2009. KUBÁNI, Viliam. Analýza výskytu negatívnych prejavov správania na pracovisku. In Psychologická revue III. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2009, s. 76. ISBN 978-80-8068-912-4. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub/FHPV/Kubani4/index.html >
Ohlas:[4] 2009. KUBÁNI, Viliam. Mobbing, bullying a diskriminácia na pracovisku. In Psychologická revue II. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2009, s. 22. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub/FHPV/Kubani3/index.html >
Ohlas:[4] 2010. FLEŠKOVÁ, M., DOLINSKÁ, V. Aplikovaná psychológia pre ekonómov a manažérov. Bratislava : Iura Edition, spol. s r.o., 2010, s. 246. ISBN 978-80-8078-337-2.
Ohlas:[1] 2010. TOMKOVÁ, Jarmila. Sebaúcta mužov a žien optikou symbolického interakcionizmu. Jej súvis s rolovými identitami a mobbingom. In Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi, ISSN 0009-062X. 2010, roč. 14, č. 1, s. 72.