Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.011416
Kategória:AAB
Autor:Goga-Ferko Milan (100%)
Názov:O vzdelávacích systémoch vo vybraných krajinách
Vydavateľské údaje:Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2002
Rozsah:93 s.
ISBN:80-8045-283-0
Ohlas:[4] 2004. ZAHATŇANSKÁ, Mária. K niektorým otázkam výchovy pri formovaní osobnosti. In Pedagogický výskum na Slovensku v európskom kontexte. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2004, s. 329.
Ohlas:[4] 2006. LUKÁČ, Eduard. K niektorým záverom prieskumu uplatnenia absolventov učiteľského štúdia na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. In Gender-rod v pedagogickom výskume a praxi. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2006, s. 92.
Ohlas:[4] 2005. CABANOVÁ, Vlasta. K niektorým problémom dualizmu v správe a riadení škôl na regionálnej úrovni. In Škola očami dnešného sveta : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie; Prešov 29.-30. júna 2005. 1. vyd. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2005, s. 108.
Ohlas:[4] 2005. ZAHATŇANSKÁ, Mária. Hodnotenie a súčasná škola. In Škola očami dnešného sveta : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie : Prešov 29.-30. júna 2005. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2005, s. 441.
Ohlas:[4] 2005. LUKÁČ, Eduard. Premeny školy z pohľadu histórie (vývoj školstva v Prešove do konca 19. storočia). In Škola očami dnešného sveta : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie; Prešov 29.-30. júna 2005. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2005, s. 267.
Ohlas:[4] 2006. LUKÁČ, Eduard. K niektorým víziám školy a vzdelávania v informačnej spoločnosti. In Vzdelávanie v zrkadle doby. 1. diel : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie; Nitra, 5.-6. september 2006. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Pedagogická fakulta, 2006, s. 210. ISBN 80-8050-995-6.
Ohlas:[4] 2007. LUKÁČ, Eduard. K niektorým víziám školy a vzdelávania v informačnej spoločnosti. In Slovenský učiteľ : príloha Technológie vzdelávania. 2007, č. 1, s. 8.
Ohlas:[4] 2007. LUKÁČ, Eduard. Spoločnosť založená na vedomostiach – k niektorým výzvam pre vzdelávanie dospelých. In Ivana (ed.) Pirohová : Úloha andragogiky v spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník príspevkov zo slovensko-českej vedeckej konferencie. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2007, s. 77. ISBN 978-80-8068-634-5.
Ohlas:[4] 2006. LUKÁČ, Eduard. Školský subsystém vzdelávania dospelých vo vzťahu k rozvoju kompetencií andragógov. In Kľúčové kompetencie andragóga a ďalších profesionálov v oblasti edukácie dospelých : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie; Banská Bystrica 23.-24. 11. 2006. Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, 2006, s. 82. ISBN 80-8063-310-9.
Ohlas:[4] 2008. LUKÁČ, Eduard. Vzdelávanie ako jedna z aktivít voľného času dospelých. In Voľný čas dospelých na počiatku 21. storočia : zborník prednášok z medzinárodnej vedeckej konferencie. Prešov : Prešovská univerzita, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2008, s. 33. ISBN 978-80-8068-877-6.
Ohlas:[3] 2009. LUKÁČ, Eduard. Spoločnosť založená na vedomostiach - k niektorým výzvam pre vzdelávanie dospelých. In Humanum : miedzynarodowe studia spoleczno-humanistyczne, ISSN 1898-8431. 2009, no. 3, s. 352.
Ohlas:[4] 2010. LUKÁČ, Eduard. Celoživotné vzdelávanie a učenie sa - nevyhnutná podmienka pre život v spoločnosti založenej na vedomostiach. In Kľúčové kompetencie pre celoživotné vzdelávanie : ročenka Centra celoživotného a kompetenčného vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010, s. 29. ISBN 978-80-555-0121-5.
Ohlas:[3] 2011. LUKÁČ, Eduard. Úloha univerzít pri predchádzaní marginalizácie osôb prostredníctvom saturácie edukačných potrieb. In Pedagogika wobec zagrozeň marginalizacja jednostek, grup i regionów. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011, s. 83. ISBN 978-83-7338-627-3.