Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.011369
Kategória:AAB
Autor:Imrichová Mária (100%)
Názov:Logonymá v systéme slovenčiny
Vydavateľské údaje:Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 2002
Rozsah:142 s.
ISBN:80-8068-111-2
Ohlas:[6] 2003. ŽIGO, Pavol. Logonymá v systéme slovenčiny. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2003, roč. 68, č. 2, s. 106-108.
Ohlas:[6] 2003. HORECKÝ, Ján. Logonymá v systéme slovenčiny. In Jazykovedný časopis : vedecký časopis pre otázky teórie jazyka, ISSN 0021-5597. 2003, roč. 54, č. 1-2, s. 119-121.
Ohlas:[3] 2003. CHLUDZINSKI, Andrej. Nazwy karczem na Pomorzu. In Nasze pomorze. Bytów : Muzeum Zachodnio-Kaszubskie, 2003, s. 176.
Ohlas:[4] 2003. FRANKOWSKA-KOZAK, B. Mechanizmy nazwotwórcze abrewiatur na przykladzie ktematonimów. In Vlastné mená v komunikácii : 15. slovenská onomastická konferencia, Bratislava 6.-7. septembra 2002. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 2003, s. 266.
Ohlas:[4] 2003. JENČA, Imrich. Viacslovné pomenovania v žurnalistických textoch. In Otázky žurnalistiky. 2003, č. 3-4, s. 244.
Ohlas:[6] 2004. TKAČÍKOVÁ, Anna. Logonymá v systéme slovenčiny. In Prešovská univerzita. 2004, roč. 8, č. 4, s. 16.
Ohlas:[6] 2004. TKAČÍKOVÁ, Anna. Logonymá v systéme slovenčiny. In Studia Philologica : annus XII. Prešov : FHPV PU, 2004, s. 216-217.
Ohlas:[4] 2007. MITTER, Patrik. K tzv. logoformantům ing-, -ing. In Súradnice súčasnej onomastiky : zborník materiálov zo 16. slovenskej onomastickej konferencie. Bratislava : Veda, 2007, s. 278.
Ohlas:[4] 2004. OLOŠTIAK, Martin. Výslovnosť a skloňovanie názvov klubov NHL. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2004, roč. 69, č. 5-6, s. 317.
Ohlas:[4] 2007. LEITMANOVÁ, Vieroslava. Motivácia vlastných mien slovenských kvetinárstiev. In Kultúra slova : vedecko-popularizačný časopis pre jazykovú kultúru a terminológiu. 2007, roč. 41, č. 5, s. 267.
Ohlas:[4] 2005. RIPKA, Ivor. Postoje komunikantov k súčasným deflektivizačným tendenciám. In Jazyk a komunikácia v súvislostiach : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 24. a 25. júna 2004 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava : Univerzita Komenského, 2005, s. 211. ISBN 80-223-2023-4.
Ohlas:[3] 2005. MITTER, Patrik. Onyma a jejich význam pro popis současného jazyka. In Čeština doma a ve světě [online]. 2005, č. 3-4 [cit. 2008-04-21]. Dostupný na internete <http://ucjtk.ff.cuni.cz/publikace/34-05/onyma.htm>
Ohlas:[4] 2004. RIPKA, Ivor. Vzťah empírie a teórie v procese poznania. In Slovo o slove [10] : zborník Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2004, s. 15. ISBN 80-8068-290-9.
Ohlas:[5] 2003. MITTER, Patrik. Logonymá v systéme slovenčiny. In Acta onomastica. Roč. 44. Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR, 2003, s. 200-202. ISBN 80-86496-10-4.
Ohlas:[4] 2004. BLANÁR, Vincent. Pragmatickolingvistické metódy a problematika v onomastike. In Jazykovedný časopis : vedecký časopis pre otázky teórie jazyka, ISSN 0021-5597. 2004, roč. 55, č. 1, s. 18.
Ohlas:[3] 2006. FRANKOVSKA-KOZAK, Božena. Abbreviatury v primorskoj chrematonimii konca XX veka. In Rossica Olomucensia (za rok 2005) : 1. část. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2006, s. 279. ISBN 80-244-1313-2.
Ohlas:[3] 2006. HARVALÍK, Milan. Vlastné meno v komunikácii. In Slovo a slovesnost. 2006, roč. 67, č. 4, s. 308.
Ohlas:[4] 2007. OLOŠTIAK, Martin. Jazykovoštruktúrny a komunikačno-pragmatický status vlastného mena (adaptácia anglických proprií v slovenčine). 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2007, s. 190, 208. ISBN 978-80-8068-637-6.
Ohlas:[3] 2007. MITTER, Patrik. Mají logonyma pojmový význam?. In Čeština doma a ve světě. 2007, roč. 15, č. 3-4, s. 129.
Ohlas:[3] 2007. HLUBINKOVÁ, Zuzana. K některým typům názvů brněnských restaurací. In Čeština doma a ve světě. 2007, roč. 15, č. 3-4, s. 144.
Ohlas:[3] 2004. MITTER, Patrik. Komponenty ex/-ex v apelativní a propriální sféře jazyka. In Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity : jazykověda : sborník prací FF OU věnovaný životnímu jubileu prof. PhDr. Jaroslava Hubáčka, CSc., a doc. PhDr. Naděždy Bayerové, CSc., č. 4. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2004, s. 144. ISBN 80-7042-664-0.
Ohlas:[4] 2008. BLANÁR, Vincent. Vlastné meno vo svetle teoretickej onomastiky. Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2008, s. 73. ISBN 80-967574-9-0.
Ohlas:[3] 2008. BAUKO, János. A Szlovák névtudomány múltja és jelene. In Névtani Értesítő, ISSN 0139-2190. 2008, évf. 30, s. 192.
Ohlas:[4] 2011. SIČÁKOVÁ, Ľuba. Propriá v jazykových a mimojazykových súvislostiach (na materiáli hydroným z povodia Slanej). 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra komunikačnej a literárnej výchovy, 2011, s. 138. ISBN 978-80-555-0400-1.
Ohlas:[4] 2010. OLOŠTIAK, Martin. O spôsoboch tvorenia hydroným. In Z hydronymie západného Slovenska : zborník vedeckých štúdií. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2010, s. 48. ISBN 978-80-8082-392-4.
Ohlas:[4] 2010. OLOŠTIAK, Martin. O spôsoboch tvorenia vlastných mien. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2010, roč. 75, č. 4-5, s. 220.
Ohlas:[3] 2009. GARANČOVSKÁ, Lenka. Vymedzenie chrématoným v onymickom systéme. In Acta Onomastica. Ročník 50, ISSN 1211-4413. Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR, 2009, s. 100. ISBN 978-80-86496-48-1.
Ohlas:[4] 2008. PULČÁR, Vlastimil. Spôsoby tvorenia ruských logoným. In Varia XV. : zborník materiálov zo XV. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica - Tajov 7.-9.12.2005). Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2008, s. 478. ISBN 80-89037-04-6.
Ohlas:[4] 2011. OLOŠTIAK, Martin. Aspekty teórie lexikálnej motivácie. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, s. 307.
Ohlas:[3] 2011. KRŠKO, Jaromír. (Chrémat)onymické modely v synchrónno-diachrónno-diachrónnych súvislostiach. In Chrematonimia jako fenomen wspóplczesnosci. Olsztyn : Wydawnictwo UWM, 2011, s. 273. ISBN 978-83-7299-748-7.
Ohlas:[4] 2012. VALENTOVÁ, Iveta. Transonymizácia – jeden zo spôsobov rozširovania propriálnej lexiky. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2012, roč. 77, č. 5-6, s. 329.
Ohlas:[4] 2010. MITTER, Patrik. Poznámky k vymezení apelativních a propriálních zkratkových kompozít a zkratek. In Lexika slovenskej onymie : zborník materiálov zo 17. slovenskej onomastickej konferencie,Trnava 12.-14.9.2007. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2010, s. 441. ISBN 978-80-224-1126-4.
Ohlas:[4] 2012. GARANČOVSKÁ, Lenka. Pragmatonymá v spoločenskej komunikácii. In Varia XX : zborník príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 24.-26.11.2010). Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, 2012, s. 152. ISBN 978-80-970561-3-1.
Ohlas:[4] 2015. BAUKO, Ján. Komparácia slovenských a maďarských onomanistických termínov. In Jazykovedné štúdie 32. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2015, s. 260. ISBN 978-80-224-1494-4.
Ohlas:[2] 2015. OLOŠTIAK, Martin. Výskum slovenskej slovotvorby v poslednom štvrťstoročí. II. časť. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2015, roč. 80, č. 1-2, s. 30.
Ohlas:[3] 2013. BOUWMEESTERS, Viktória. Chrématonymá v súčsnej bulharčine, češtine a slovenčine. In Homo Bohemicus, ISSN 1312-9252. 2013, vol. 3-4, s. 56.
Ohlas:[3] 2012. BAUKO, János. A magyar és a szlovák (szláv) névtani terminológia összevetése. In Névtani értesíto, ISSN 0139-2190. 2012, vol. 34, s. 165.
Ohlas:[4] 2019. HALSZKA, Górny. Ergonimy w polskiej prasie funeralnej. In Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére. Bratislava : Veda, 2019, s. 460, 464. ISBN 978-80-224-1732-7.
Ohlas:[4] 2019. GÁLISOVÁ, Anna. Divá sviňa, Hladný vlk, Zlatý orol – kultúrny kontext, konotácie a názvy reštauračných zariadení. In Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére. Bratislava : Veda, 2019, s. [420], 425, 430. ISBN 978-80-224-1732-7.
Ohlas:[4] 2018. OLOŠTIAK, Martin. Onymická a deonymická nominácia. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2018, s. 27, 54, 62, 167. ISBN 978-80-555-2119-0.
Ohlas:[3] 2019. BAUKO, János. Társadalom és névhasználat. Magyar névtani kutatások Szlovákiában. Budapešť : Magyar Nyelvtudományi Társaság és az elte BTK, 2019 [cit. 2020-02-12], s. 35, 53, 200. ISBN 978-963-489-109-3. Dostupný na internete <http://real.mtak.hu/99620/1/08_MN%C3%89_Bauko_Tars_es_nevhaszn_v6_korr_final_190704.pdf>
Ohlas:[4] 2007. FRANKOWSKA-KOZAK, Božena. Tendecje nazewnicze w tworzeniu nazw podmiotów gospodarczych w Polsce. In Súradnice súčasnej onomastiky : zborník materiálov zo 16. slovenskej onomastickej konferencie. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2007, s. 265. ISBN 978-80-224-0971-1.
Ohlas:[3] 2014. HOROŽANOV, Jurij. Problema poňattjevo-terminolohičnoho aparatu erhonomiky v sučasnij slovianskij linhvistyci. In Naukovyj visnyk Schidnojevropejskoho nacionaľnoho universyteta imeni Lesi Ukrajinky. 2014, no 12 (298), s. 65.
Ohlas:[3] 2019. ODALOŠ, Pavol. Paradigmatic types of onomastics. In Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska Lublin – Polonia : philologiae : onomastics I, ISSN 02369-426. 2019, vol. 37, no. 1, s. 44.
Ohlas:[3] 2018. GALKOWSKI, Artur. Definicja i zakres chrematonimii. In Folia Onomastica Croatia, ISSN 1848-7858. 2018, no. 27, s. 7, 10.
Ohlas:[3] 2017. GALKOWSKI, Artur. Chrematonimia w kulturze wspolczesnej. In Onomanistica [online], ISSN 2658-2783. 2017 [cit. 2021-05-14], vol. 61, no. 1, s. 70. Dostupný na internete <https://onomastica.ijp.pan.pl/index.php/ONOM/article/view/132>
Ohlas:[3] 2018. ODALOŠ, Pavol. Tradícia a dynamika onomastickej terminológie a terminológia onomastických škôl. In Onomastyka – neohumanistyka – nauki spoleczne. Krakow : Instytut języka olskiego polskiej akademii nauk, 2018, s. 392. ISBN 978-83-64007-48-4.
Ohlas:[4] 2015. OLOŠTIAK, Martin. Z dejín derivatologického bádania v slovakistike. In Kvalitatívne a kvantitatívne aspekty tvorenia slov v slovenčine. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015, s. 68. ISBN 978-80-555-1406-2.
Ohlas:[4] 2015. GAVUROVÁ, M., OLOŠTIAK, M. Slovotvorná motivácia a abreviačná motivácia. In Kvalitatívne a kvantitatívne aspekty tvorenia slov v slovenčine. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015, s. 776. ISBN 978-80-555-1406-2.
Ohlas:[3] 2021. OLOŠTIAK, Martin. Z dejín modernej slovenskej derivatológie. In Juznoslovenski filolog, ISSN 0350-185X. 2021, vol. 77, no. 2, s. 91,98.
Ohlas:[3] 2021. LAUKOVÁ, Jana. Premeny jazykovej krajiny vybranej lokality mesta Banská Bystrica v období pandémie koronavírusu (2020 – 2021). In Od textu k prekladu 15 : 2. časť. Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2021, s. 81. ISBN 978-80-7374-132-7.
Ohlas:[1] 2022. KRŠKO, Jaromír. Logonyms as a part of the linguistic landscape. In Onomastica, ISSN 0078-4648. 2022, roč. 66, s. 287-298. SCOPUS.
Ohlas:[3] 2022. ODALOŠ, Pavol. Syntetická sústava slovanskej onomastickej terminológie (variantná podoba). In Słowo. Studia językoznawcze, ISSN 2082-6931. 2022, č. 13, s. 375.
Ohlas:[1] 2022. GALKOWSKI, Artur. Markonyms as taxonomic operators in (chremat) onomastic terminology. In Onomastica, ISSN 0078-4648. 2022, roč. 66, s. 299-311. SCOPUS.
Ohlas:[4] 2022. BAUKO, Ján. Interdisciplinárny výskum onymickej krajiny. In Vlastné mená v interdisciplinárnom kontexte : 21. slovenská onomastická konferencia Nitra 10.-12.9.2019 : zborník referátov. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2022, s. 121. ISBN 978-80-558-1727-9.
Ohlas:[4] 2022. VALENTOVÁ, Iveta. K rozdielom medzi slovenskou a medzinárodnou onomastickou terminológiou. In Vlastné mená v interdisciplinárnom kontexte : 21. slovenská onomastická konferencia Nitra 10.-12.9.2019 : zborník referátov. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2022, s. 76. ISBN 978-80-558-1727-9.
Ohlas:[4] 2022. KOLENČÍKOVÁ, Natália. Synchrónne modely a modelovanie názvov slovenských politických strán. In Vlastné mená v interdisciplinárnom kontexte : 21. slovenská onomastická konferencia Nitra 10.-12.9.2019 : zborník referátov. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2022, s. 359. ISBN 978-80-558-1727-9.