Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.010883
Kategória:AAB
Autor:Tej Juraj (100%)
Názov:Región a správa
Vydavateľské údaje:Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 2002
Rozsah:182 s.
ISBN:80-8068-139-2
Ohlas:[4] 2002. KUZMIŠIN, Peter. Manažment v kontexte zmien v podnikateľskom prostredí. In Laboratórna diagnostika. 2002, roč. 7, č. 2-3, s. 97.
Ohlas:[4] 2003. IŠTOK, Robert. Politická geografia a geopolitika. Prešov : FHPV PU, 2003, s. 390.
Ohlas:[4] 2003. BRECIK, Marián. Právny stav, predpoklady a možnosti rozvoja malého a stredného podnikania. In Podnikateľské prostredie a regionálne aspekty rozvoja. Prešov : ManaCon, 2003, s. 86.
Ohlas:[4] 2003. MICHAELI, E., MATLOVIČ, R., KLAMÁR, R. Vybrané aspekty štruktúry rómskej komunity v niektorých regiónoch východného Slovenska. In Podnikateľské prostredie a regionálne aspekty rozvoja. Prešov : ManaCon, 2003, s. 64.
Ohlas:[4] 2003. KUZMIŠIN, Peter. Podnikateľské prostredie ako stimulátor regionálneho rozvoja – východiská a skúsenosti. In Podnikateľské prostredie a regionálne aspekty rozvoja. Prešov : ManaCon, 2003, s. 28.
Ohlas:[3] 2003. TYRAN, Ewa. Turystyka wiejska jako forma przdsiebiorczosci na obszarach wiejskich. In Zeszyty naukowe. 2003, no. 87, s. 80.
Ohlas:[3] 2003. KOSOWSKI, Bronislaw. Alternatywne sytuacje spoleczno-zawodowe w ocenie rolników Malopolski (na przykladzie gminy Tymbark). In Zeszyty naukowe. 2003, no. 87, s. 147.
Ohlas:[3] 2003. MATYSIK, Renata. Preferencje nabywców mlecznych napojów fermentowanych. In Zeszyty naukowe. 2003, no. 87, s. 177.
Ohlas:[4] 2005. IŠTOK, Róbert. Geografia verejnej správy. In Manažment projektov v regiónoch. Prešov : ManaCon, 2005, s. 180.
Ohlas:[4] 2005. KUZMIŠIN, Peter. Prístupy k rozvojovým variantom regiónov v kontexte európskych trendov. In Podnikateľské prostredie a regionálne aspekty rozvoja III. : (zborník štúdií z úlohy VEGA č. 1/0493/03). 1. vyd. Prešov : ManaCon, 2005, s. 14.
Ohlas:[4] 2005. MATLOVIČ, René. Pozícia Prešovského kraja v regionálnej štruktúre Slovenska a problémy jeho rozvoja. In Podnikateľské prostredie a regionálne aspekty rozvoja III. : (zborník štúdií z úlohy VEGA č. 1/0493/03). 1. vyd. Prešov : ManaCon, 2005, s. 96.
Ohlas:[4] 2005. KRAVČÁKOVÁ, Gabriela. Aplikácia vybraných aplikácií teórií regionálneho rozvoja v prešovskom kraji. In Analytický pohľad na základné súvislosti z výzvy regionálneho rozvoja v slovenských podmienkach : (zborník vedeckých štúdií z výskumného grantu VEGA č. 1/1406/04) [online]. Prešov : Prešovská univerzita, 2005 [cit. 2005-06-14], s. 43. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub/FM/Stefko1/index.htm>
Ohlas:[4] 2004. BENČ, V., BRZICA, D. Regionálna politika v kontexte vstupu SR do EÚ. In Prístupový proces Slovenska a imlikácie pre politické inštitúcie, právny štát a regionálnu politiku. 1. vyd. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, 2004, s. 127.
Ohlas:[4] 2006. IŠTOK, Robert. Priestorovo-politická štruktúra sveta a jej vývojové tedencie v období globalizácie. In Robert Ištok: Transformácia politicko-priestorových systémov a systémov demokracie. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2006, s. 106. ISBN 80-8068-500-2.
Ohlas:[4] 2006. LOVACKÁ, Stela. Geografické aspekty komunálnej reformy. Teoretické východiská. In Robert Ištok: Transformácia politicko-priestorových systémov a systémov demokracie. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2006, s. 173. ISBN 80-8068-500-2.
Ohlas:[2] 2006. SMITH, Simon. Strategic planning, regional governance and regional identity building in Prešov region. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie, ISSN 0049-1225. 2006, roč. 38, č. 6, s. 506.
Ohlas:[4] 2006. KRÁĽOVÁ, Ľuba. Aktuálne otázky verejnej politiky. 1. vyd. Košice : Typopress, 2006, s. 296. ISBN 80-89089-46-1.
Ohlas:[4] 2006. MADZINOVÁ, Renáta. Využitie ekonomických ukazovateľov ako nástroj hodnotenia bonity obce (aplikácia na mesto Prešov). In Folia geographica 10. Prírodné vedy. 2006, roč. 45, s. 345.
Ohlas:[4] 2007. KLAMÁR, Radoslav. Strategické plánovanie rozvoja mikroregiónu Ptava. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2007, s. 117. ISBN 978-80-8068-604-8.
Ohlas:[4] 2007. SLAVÍK, Vladimír. Verejná správa. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského. Prírodovedecká fakulta, 2007, s. 19.
Ohlas:[4] 2006. SOJKA, Ladislav. Regionálny rozvoj v kontexte vzdelanostných faktorov. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, 2006, s. 132. ISBN 80-8068-574-6.
Ohlas:[1] 2007. SMITH, Simon. Strategic planning as region building on the eastern periphery of the EU. In European planning studies, ISSN 0965-4313. 2007, vol. 15, no. 8, s. 1025.
Ohlas:[4] 2007. SOJKA, Ladislav. Rola angažovanosti zamestnancov v znalostnej ekonomike. In Róbert (ed.) Štefko: Znalostné determinanty regionálneho rozvoja : súbor vedeckých štúdií projektu VEGA č. 1/4638/07 a Centra excelentnosti výskumu kognícií – CEVKOG. Prešov : Fakulta manažmentu PU, 2007, s. 85. ISBN 978-80-8068-695-6.
Ohlas:[4] 2007. SOJKA, Ladislav. Strategický manažment. 1. vyd. Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2007, s. 90. ISBN 978-80-8068-652-9.
Ohlas:[4] 2006. KUZMIŠINOVÁ, Viera, MAXIM, V., LUPTÁK, M. Regionálny rozvoj a regionálna konkurencieschopnosť. In P. Kuzmišin: Konkurencieschopnosť a regionálne aspekty rozvoja I. : (zborník štúdií z úlohy VEGA č. 1/3829/06). Prešov : Prešovská univerzita, 2006, s. 59. ISBN 80-8068-555-X.
Ohlas:[4] 2008. GECÍKOVÁ, I., KUČKA, I. Development of selected equipment of technical infrastructure in rural communities in Banska Bystrica region = Rozvinutosť vybraných zariadení technickej infraštruktúry vo vidieckych obciach Banskobystrického kraja. In National and regional economics VII. Košice : Ekonomická fakulta Technickej univerzity, 2008, s. 202. ISBN 978-80-553-0084-9.
Ohlas:[4] 2008. SOJKA, Ladislav. Vybrané segmenty manažmentu. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2008, s. 156. ISBN 978-80-8068-895-0.
Ohlas:[3] 2008. BUTORACOVÁ ŠINDLERYOVÁ, Ivana. Knowledge management as staring point for regional development theory?. In KSI Transactions on Knowledge Society, ISSN 1313-4787. 2008, jan 1, vol. 3, s. 75.
Ohlas:[1] 2009. BUTORACOVÁ ŠINDLERYOVÁ, Ivana. Analýza vzdelanostného potenciálu vybraného euroregiónu. In Hradecké ekonomické dny 2009 : ekonomický rozvoj a management regionů; Hradec Králové 3. a 4. února 2009; sborník příspevků; Díl I. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009, s. 55. ISBN 978-80-7041-455-2.
Ohlas:[4] 2009. DODECKÝ, Jaroslav. Analýza spokojnosti klienta s kanceláriou prvého kontaktu na Mestskom úrade v Prešove. In Zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára "Rozvoj verejnej správy vo svetle aktuálneho akademického výskumu". Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2009, s. 119. ISBN 978-80-89143-92-4.
Ohlas:[4] 2008. BEDNÁROVÁ, Ľudmila. Analýza vývoja cestovného ruchu v Prešovskom samosprávnom kraji. In Znalosti a ich transfer pri akcelerácii regionálneho rozvoja a dosahovaní konkurencieschopnosti regiónu : súbor vedeckých štúdií projektu VEGA č. 1/4638/07 a Centra excelentnosti výskumu kognícií CEVKOG. Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2008, s. 66. ISBN 978-80-8068-890-5.
Ohlas:[4] 2009. ŠEBOVÁ, Miriam. Lokálny ekonomický rozvoj. In Podoby regionálneho a miestneho rozvoja. Košice : Ekonomická fakulta, TU Košice, 2009, s. 113. ISBN 978-80-553-0117-4.
Ohlas:[4] 2009. KLIMOVSKÝ, Daniel. Aktéri tvorby rozvojovej politiky na lokálnej a regionálnej úrovni. In Podoby regionálneho a miestneho rozvoja. Košice : Ekonomická fakulta, TU Košice, 2009, s. 169. ISBN 978-80-553-0117-4.
Ohlas:[2] 2009. LOVACKÁ, Stela. Geografické aspekty komunálnej reformy v Slovenskej republike : empirický príklad funkčného mestského regiónu Prešov. In Geographia Cassoviensis, ISSN 1337-6748. 2009, roč. 3, č. 1, s. 5-104.
Ohlas:[4] 2010. BUTORACOVÁ ŠINDLERYOVÁ, I., GBUROVA, J., KOMAROVÁ, M. Manažment projektov – vybrané oblasti. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2010, s. 126. ISBN 978-80-555-0123-9.
Ohlas:[3] 2009. HUTTMANOVÁ, E., ADAMIŠIN, P. Životné prostredie ako faktor regionálneho rozvoja a jeho zmenená kvalita vedúca k vzniku regionálnych disparít. In Regionální disparity : elektronický časopis [on-line], ISSN 1802-9450. 2009 [cit. 2010-03-09], n. 6, s. 50. Dostupný na internete <http://disparity.vsb.cz/dokumenty2/RD_0906.pdf>
Ohlas:[4] 2010. BUTORACOVÁ ŠINDLERYOVÁ, Ivana. Analytický pohľad na uplatnenie marketingového riadenia vo verejných vzdelávacích inštitúciách pri zvyšovaní konkurenčnosti a znalostnej úrovne zaostávajúceho regiónu. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2010, s. 258. ISBN 978-80-555-0127-7.
Ohlas:[2] 2010. LICHTINGOVÁ, Michaela. Factors affecting the development of region. In Management 2010. (Part I.) : knowledge and management in times of crisis and ensuing development. Prešov : University of Prešov in Prešov, 2010, s. 79. ISBN 978-80-555-0257-1.
Ohlas:[4] 2011. DODECKÝ, Jaroslav. Návrh evaluačného modelu Kancelárie prvého kontaktu na mestskom úrade v Prešove a hodnotenie spokojnosti jej klientov. In Ekonomické aspekty v územnej samospráve : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej korešpondenčnej konferencie [CD-ROM]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, s. 31. ISBN 978-80-7097-863-4.
Ohlas:[4] 2011. HAMALOVÁ, M., BELAJOVÁ, A., MAJOROŠOVÁ, M. Úvod do štúdia verejnej správy. Bratislava : crr.sk, 2011, s. 134. ISBN 978-80-8137-002-1.
Ohlas:[4] 2012. ŠAMBRONSKÁ, Kristína. Marketingová komunikačná politika v oblasti významných kultúrno-historických pamiatok pri rozvoji cestovného ruchu v zaostávajúcich regiónoch. Prešov : Bookman, 2012, s. 146. ISBN 978-80-89568-17-8.
Ohlas:[4] 2012. ŠIMKOVÁ, Helena. Získavanie zamestnancov v strojárskch podnikoch. In Strojárstvo extra : odborné a vedecké články [online], ISSN 1335-2938. 2012 [cit. 2012-10-02], č. 7-8, s. 90/12. Dostupný na internete <http://www.engineering.sk/index.php/strojarstvo-extra>
Ohlas:[4] 2012. MORAVČÍKOVÁ, D. Vidiek a mládež v sociálnovedných reflexiách. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012, s. 72. ISBN 978-80-552-0928-9.
Ohlas:[3] 2013. KRAVČÁKOVÁ, Gabriela. The importance of management of work motivation in the context of regional development. In Journal on law, economy & management, ISSN 2048-4186. 2013, vol. 3, no. 2, s. 75.
Ohlas:[4] 2014. KLIMOVSKÝ, Daniel. Základy verejnej správy. 2. upr. a dopl. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014, s. 443. ISBN 978-80-8168-002-1.
Ohlas:[4] 2014. DOBROVIČ, Ján. Výskum možností vzdelávania a vplyv na riadenie ľudských zdrojov pre výkonnosť. In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy, ISSN 1337-0510. 2014, roč. 9, č. 26, s. 15.
Ohlas:[4] 2014. ŠVORC, B., VAVREK, R. Potenciál regionálneho rozvoja vybraných mikroregiónov východného Slovenska. 1. vyd. Prešov : UNIVERSUM-EU, 2014, s. 127. ISBN 978-80-89046-84-3.
Ohlas:[4] 2014. SOJKA, L., DOBROVIČ, J. Vybrané segmenty manažmentu. 2. preprac. vyd. Prešov : Bookman, 2014, s. 117. ISBN 978-80-8165-055-0.
Ohlas:[4] 2013. PAPCUNOVÁ, V., GECÍKOVÁ, K., GREGÁŇOVÁ, R. et al. Meranie úrovne regionálneho rozvoja s využitím matematických metód : (e-učebné texty). 1. vyd. Nitra : Univerzita Konštanína Filozofa, 2013, s. 119. ISBN 978-80-558-0517-7.
Ohlas:[4] 2015. DOBROVIČ, Ján. Podnikateľský plán pre výskum možnosti vzdelávania a vplyv na riadenie ľudských zdrojov pre výkonnosť organizácie. In Možnosti merania prínosu ľudských zdrojov k výkonnosti organizácie : nekonferenčný recenzovaný zborník vedeckých prác. Prešov : Bookman, 2015, s. 139. ISBN 978-80-8165-090-1.
Ohlas:[1] 2014. ADAMIŠIN, P., VAVREK, R. Sustainability analysis of selected eastern European and South-East European countries via parameter of complex sustainability assessment Qi. In SGEM 2014. International multidisciplinary scientific geoconference surveying geology and mining ecology management, ISSN 1314-2704. 2014, vol. 3, no. 5, s. 399-405.
Ohlas:[4] 2010. JAKÚBEK, P., GUZOŇOVÁ, V. Vplyv podielových daní. In Myšlienky a fakty : aperiodikum slovenských prírodovedcov a technikov. 2010, roč. 16, č. 66-67, s. 24. ISBN 978-80-89456-03-1.
Ohlas:[4] 2016. ŽÁRSKA, E., TVRDOŇ, J., KLIMOVSKÝ, D. Verejná správa. Bratislava : Ekonóm, 2016, s. 350. ISBN 978-80-225-4228-9.
Ohlas:[4] 2016. DOBROVIČ, Ján. Vzdelávanie v MSP a jej vplyv na vedenie ľudských zdrojov. In Exclusive journal : economy and society and environment , ISSN 1339-0260. 2016, vol. 4, no. 3, s. 230.
Ohlas:[2] 2014. ADAMIŠIN, P., VAVREK, R. Analysis of the links between selected socio-economic indicators and waste management at the regional level in the Slovak Republic. In CERS 2014: 5th Central European conference in regional science. Košice : Technická univerzita Košice, 2014, s. 1-9. ISBN 978-80-553-2015-1.
Ohlas:[4] 2020. ŠVIKRUHA, Martin. Teoretické vymedzenie verejnej správy a jej subsystémov v rámci správnej vedy. In Online vzdelávanie vo verejnej správe v čase pandémie : recenzovaný vedecký konferenčný zborník. Trnava : Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2020, s. 157. ISBN 978-80-572-0091-8.
Ohlas:[4] 2021. SCHWARCZOVÁ, Loreta et al. Manažment verejnej správy. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2021, s. 112. ISBN 978-80-552-2439-8.