Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.010815
Kategória:AAB
Autor:Liba Jozef (100%)
Názov:Výchova k zdraviu a prevencia drogových závislostí
Vydavateľské údaje:Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2002
Rozsah:121 s.
ISBN:80-8045-271-7
Ohlas:[4] 2003. ĎURÍČEK, Milan. Osobnostné hodnoty a rekreačné ciele. In Telesná výchova a šport v treťom tisícročí : elektronický zborník Medzinárodnej vedeckej konferencie 26.-27.6.2003 v Prešove. Prešov : FHPV PU, 2003, s. 591.
Ohlas:[5] 2003. WIEGEROVÁ, Adriana. Výchova k zdraviu a prevencia drogových závislostí. In Komenský. 2003, vol. 127, no. 5, s. 41-42.
Ohlas:[4] 2004. ČECH, T., WIEGEROVÁ, A. Projektovanie tém protidrogovej výchovy v kurikule 1. stupňa ZŠ v Čechách a na Slovensku. In Aktuálne trendy v teórii výchovy. II. časť. Prešov : FHPV PU, 2004, s. 215.
Ohlas:[4] 2004. KRŠJAKOVÁ, Soňa. Telesná výchova ako súčasť výchovy k zdraviu v podmienkach materskej školy. In Aktuálne trendy v teórii výchovy. II. časť. Prešov : FHPV PU, 2004, s. 82.
Ohlas:[3] 2003. KREJČÍ, Milada. Setkání s jógou: Jóga jako prostředek rozvoje zdraví dětí na 1. stupni základních škol. 1. vyd. České Budějovice : EM Grafika, 2003, s. 113.
Ohlas:[4] 2005. ŠIMONEK, Jaromír. Didaktika telesnej výchovy. 1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2005, s. 102.
Ohlas:[4] 2004. TULENKOVÁ, Mária. K niektorým aspektom didaktickej prípravy poslucháčov biológie FHPV Prešovskej univerzity pre výučbu biológie na gymnáziu so zameraním na výchovu k zdraviu. In Výchova k zdraviu a zdravému životnému štýlu. Nitra : Fakulta prírodných vied UKF, 2004, s. 203.
Ohlas:[4] 2006. UHEROVÁ, Zdenka. Motivačné faktory u žiačok strednej školy vo vyučovacom predmete telesná výchova. In Zborník prác z 11. vedecko-pedagogickej konferencie Zdravá škola. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2006, s. 74.
Ohlas:[4] 2005. MAČUROVÁ, Ľ., PAVÚK, A. Školská hygiena a primárna prevencia drogových závislostí. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2005, s. 171.
Ohlas:[4] 2006. UHEROVÁ, Zdenka. Postoj budúcich zdravotníckych pracovníkov k pohybovej aktivite ako jednej zo súčastí zdravého spôsobu života. In Molisa 3 : medicínsko-ošetrovateľské listy Šariša. Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta zdravotníctva, 2006, s. 83.
Ohlas:[4] 2006. UHEROVÁ, Zdenka. Záujmové preferencie žiačok Strednej zdravotníckej školy vo vzťahu k pohybovým aktivitám. In Telesná výchova a šport : časopis Slovenskej vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport. 2006, 2006, roč. 16, č. 2, s. 19.
Ohlas:[4] 2006. KRŠJAKOVÁ, Soňa. Školská telesná výchova – súčasnosť a perspektívy. In Zborník k 60. výročiu vzniku Pedagogickej fakulty Unvierzity Komenského v Bratislave : telesná výchova 1946-2006. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2006, s. 100.
Ohlas:[4] 2005. ŠIMONEK, Jaromír. Príčiny nužívania drog mládežou a úloha športovo-rekreačných aktivít pri prevencii drogových závislostí. In Retrospektíva a perspektívy v edukácii. 2. diel : zborník z medzinárodnej konferencie: 11.-12. november 2004, Nitra. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2005, s. 446.
Ohlas:[3] 2007. KRŠJAKOVÁ, S., RUSKO, K. Term "my health" in the semantic space of a child. In School and health 21 (2). Brno : Paido, 2007, s. 207.
Ohlas:[3] 2008. MUŽÍK, Vladislav. Conditions for primary drug prevention in Czech school. In School and health 21 : contemporary school practice and health education. Brno : MSD, 2008, s. 140. ISBN 978-80-7392-042-5.
Ohlas:[4] 2007. KRŠJAKOVÁ, Soňa. Potreba kurikulárnej zmeny v športovo-zdravotných témach vo vzťahu k tvorbe kurikula 1. stupňa ZŠ. In Výchova, škola, spoločnosť - minulosť a súčasnosť : Zborník príspevkov z vedeckej konferencie 2007 [online]. Bratislava : Univerzita Komenského, pedagogická fakulta, 2007 [cit. 2009-03-09], s. 172. ISBN 978-80-223-2295-9. Dostupný na internete <http://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/KP_Rehus/titul.pdf>
Ohlas:[4] 2007. UHEROVÁ, Zdenka. Význam pohybovej aktivity u seniorov. In Zborník prednášok : VI. slovenský geriatrický kongres; 35. Reimanove dni; 33. Gressnerove dni; Slovensko-britské geriatrické sympózium; [II. Quo vadis preventívna medicína]. Bratislava : SGGS, 2007, s. 298. ISBN 978-80-8068-665-9.
Ohlas:[3] 2009. VLADOVIČOVÁ, N., NOVOTNÁ, N. Curricular transformation and health education in pre-school educationla formation in Slovakia. In Health education and quality of life II : proceedings [CD-ROM]. České Budějovice : University of South Bohemia in České Budějovice, 2009. ISBN 978-80-7394-180-2.
Ohlas:[4] 2010. UHEROVÁ, Zdenka. Zlepšovanie interakcie učiteľ - žiak prostredníctvom vybranej skupiny didaktických štýlov. In Integrácia teórie a praxe didaktiky ako determinant kvality modernej školy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice : Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, 2010, s. 178. ISBN 978-80-7097-843-6.
Ohlas:[4] 2006. ŠIMONEK, ML, Jaromír. Športové záujmy a pohybová aktivita v dennom režime a ich vplyv na prevenciu drogových závislostí detí a mládeže. In Štúdie III. Telesná výchova. Nitra : Pedagogickaá fakulta UKF v Nitre, 2006, s. 93. ISBN 80-8094-054-1.
Ohlas:[4] 2010. MICHAL, Jiří. Voľnočasové pohybové aktivity a ich vplyv na zdravý životný štýl žiakov základných škôl. In Pohyb a zdravie = Movement & health : (zborník recenzovaných vedeckých príspevkov). Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2010, s. 108. ISBN 978-80-8113-034-2.
Ohlas:[3] 2011. BIRKNEROVÁ, Zuzana. School social context and health education. In School and health 21, 2011 : health education: initiatives for educational areas. Brno : Masarykova univerzita, 2011, s. 53. ISBN 978-80-210-5524-7.
Ohlas:[4] 2012. PITTNEROVÁ, Gabriela. Mimoškolské záujmy žiakov základnej školy. In Rekreačný šport, zdravie, kvalita života : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 26.-27. januára 2012 v Košiciach [CD-ROM]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012, s. 287. ISBN 978-80-7097-935-8.
Ohlas:[4] 2011. TEREK, Jozef et al. Environmentalistika pre katechétov : (kresťanské princípy ochrany životného prostredia). Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied UMB, 2011, s. 134. ISBN 978-80-557-0287-2.
Ohlas:[4] 2012. UHEROVÁ, Zdenka. Modernizačné aspekty didaktických štýlov v telovýchovnom procese. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2012 [cit. 2012-10-30], s. 104. ISBN 978-80-555-0610-4. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub/PU/Uherova3/index.html>
Ohlas:[4] 2012. FILÍPKOVÁ, Z., BRUKKEROVÁ, D. Výchova k zdraviu ako celoživotný proces. In Prohuman : odborný internetový časopis – sociálna práca, psychológia, pedagogika, sociálna politika, zdravotníctvo, ošetrovateľstvo [online], ISSN 1338-1415. 2012 [cit. 2013-09-04], 27. február. Dostupný na internete <http://www.prohuman.sk/psychologia/vychova-k-zdraviu-ako-celozivotny-proces>