Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.010806
Kategória:AAB
Autor:Dimunová Jarmila (50%)
Autor:Pružinská Ľubomíra (50%)
Názov:Emocionálna inteligencia a tvorivá výučba : ...alebo keď sa srdce spája s rozumom
Vydavateľské údaje:Prešov : Privatpress, 2002
ISBN:80-968608-3-6
Ohlas:[6] 2004. FERENCOVÁ, Janka. Emocionálna inteligencia a tvorivá výučba alebo Keď sa srdce spája s rozumom. In Pedagogická revue : časopis pre pedagogickú teóriu a prax, ISSN 1335-1982. 2004, roč. 56, č. 4, s. 222-224.
Ohlas:[4] 2005. DARGOVÁ, J., JURČIŠINOVÁ, E. Cesta poznávania v konštruktívnom procese edukácie učiteľa. In História, súčasnosť a perspektívy učiteľského vzdelávania. 1. diel : (zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici). Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2005, s. 213.
Ohlas:[4] 2005. KASÁČOVÁ, Bronislava. Reflexívna výučba a reflexia v učiteľskej príprave. [1. vyd.]. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 2005, s. 199.
Ohlas:[4] 2005. LAPŠANSKÁ, Miroslava. Tvorivá komunikácia v pregraduálnej príprave učiteľov. In Príprava učiteľov elementaristov a európsky multikultúrny priestor : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Prešov 22. – 23.6.2005. Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2005, s. 279.
Ohlas:[4] 2006. KASÁČOVÁ, Bronislava. Didaktické spôsobilosti učiteľa v kontexte s učiteľskou profesionalitou. In Didaktika v dimenziách vedy a praxe : zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 6.-7. októbra 2005 v Prešove. Prešov : Euroeducation, 2006, s. 124.
Ohlas:[4] 2007. KRAJČOVÁ, N., PASTERNÁKOVÁ, L. Dimenzia výchovy mimo vyučovania. In Problematika voľného času detí a mládeže : zborník z vedecko-odbornej konferencie. Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2007, s. 73.