Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.010661
Kategória:AAB
Autor:Tokár Michal (100%)
Názov:Obrázkové príbehy
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2002
Rozsah:237 s.
ISBN:80-8068-116-3
Ohlas:[6] 2002. Obrázkové príbehy. In Prešovská univerzita. 2002, roč. 6, č. 9-10, s. 11.
Ohlas:[4] 2005. BILANČÍKOVÁ, Tatiana. Prierez slovenskou knižnou ilustráciou pre deti. In Dni detskej knihy : 5.4.-7.4.2005 v Michalovciach. Michalovce : Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického, 2005, s. 35.
Ohlas:[4] 2006. SEDLÁKOVÁ, Alena. Dyslexia ako vzdelávacia prekážka dieťaťa a alternatívna možnosť riešenia problematiky hrou so semiotikou umeleckej ilustrácie. In Slovo o slove [12] : zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra komunikačnej a literárnej výchovy, 2006, s. 230.
Ohlas:[3] 2007. UBERMAN, Marta. Ksiazka ilustrowana dla dzieci. Obraz, figuracja, ilustracja. In Kultura, literatura i sztuka w edukacji jezykowej w swietle badan empirycznych. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007, s. 441.
Ohlas:[3] 2007. UBERMAN, Marta. Terapia przez sztuke w systemie oddzialywan opiekunczych wychowawczych i resocjalizujacych. In Dziecko i rodzina : spoleczne powinnosci opieki i wychowania. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007, s. 141.
Ohlas:[4] 2007. SEDLÁKOVÁ-NIKOLOVOVÁ, Alena. Aleník o ilustráciách [online]. [cit. 2007-10-05]. Dostupný na internete <http://www.alenikoilustracii.estranky.cz/stranka/literatura>
Ohlas:[4] 2007. SEMAN, Vlado. Komiks. In Fuzine : elektronický magazín Fakulty umení [online]. 2007 [2007-11-16]. Dostupný na internete <http://fuzine.eu/?p=353>
Ohlas:[4] 2007. SEDLÁKOVÁ, Alena. Umelecká ilustrácia: hodnotové a estetické aspekty ilustrácie pre deti a mládež a recepčné kompetencie detí. In Zlo v kontexte súčasných socio-kultúrnych premien : (zborník materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 19.10.-20.10.2006 v Prešove). Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2007, s. 196.
Ohlas:[4] 2005. GERO, Štefan. Premeny obrazového repertoáru detí pod vplyvom masmédií. In Stav kultúry pre deti a mládež. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2005, s. 113.
Ohlas:[4] 2007. SEDLÁKOVÁ, A., STANISLAVOVÁ, Z. Pôvodná kniha pre deti a jej ilustrácia v roku 2006. In Slovo o slove [13] : zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Prešov : Katedra komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity, 2007, s. 20.
Ohlas:[3] 2007. STASZEWSKA, Marzena. Szkolne konkursy plastyczne rekompensata braku lekcji plastyki w liceum ogólnoksztalcacym. In Nauczyiel wobec wczesnej edukacji dzieci. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007, s. 213. ISBN 978-83-7338-327-2.
Ohlas:[3] 2007. UBERMAN, Marta. Dziecko w swiecie sztuki. Wychowanie przez plastyke w edukacji zintegrowanej (Próba wybiórczo-retrospektywnego spojrzenia). In Nauczyiel wobec wczesnej edukacji dzieci. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007, s. 197. ISBN 978-83-7338-327-2.
Ohlas:[3] 2007. SEDLÁKOVÁ, Alena. Umelecká ilustrácia v literatúre pre deti ako nástroj edukácie a rozvoja detských kompetencií. In Musica viva in schola XX : [sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity č. 209, řada hudebně výchovná č. 20]. Masarykova univerzita : Brno, 2007, s. 116. ISBN 978-80-210-4445-6.
Ohlas:[4] 2008. DOLINSKÁ, Eva. Hudba v metamorfózach dobra a zla (nad prózou D. Pastirčáka Čintet). In Fenomén zla v súčasnom umení pre deti a mládež. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2008, s. 176. ISBN 978-80-8068-918-6.
Ohlas:[4] 2007. ŠUBOVÁ, M., BAHLEDOVÁ, T., KASÁČOVÁ, L. Komunikácia – umenie – výchova. 1. vyd. . Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2007, s. 71. ISBN 978-80-8083-498-2.
Ohlas:[4] 2009. ŠUPŠÁKOVÁ, B., TACOL, T., MARKOFOVÁ, J. Výtvarná výchova v systéme všeobecného vzdelávania. Bratislava : Linwe/KRAFT, 2009, s. 295. ISBN 978-80-970214-1-2.
Ohlas:[4] 2011. KARPINSKÝ, Peter. Premeny komiksu pre deti a mládež. In Fenomén premeny v umení pre deti a mládež : zborník príspevkov z vedeckej konferencie, ktorá sa konala v dňoch 13.- 14. októbra 2011 na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [CD-ROM]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2011, s. 301. ISBN 978-80-555-0490-2.
Ohlas:[4] 2011. HARČARÍKOVÁ, P., KLIMOVIČ, M. Naratíva v detskej reči. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2011, s. 185. ISBN 978-80-555-0444-5.
Ohlas:[3] 2010. URBANOVÁ, Svatava. Figury a figurace : studie o ilustracích, obrázkových knihách, albech, leporelech a komiksech. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta, 2010, s. 158. ISBN 978-80-7368-859-2.
Ohlas:[4] 2011. URBANOVÁ, Svatava. Transformace leporela a jeho recepce v současnosti : (Lucie Seifertová: Tajemná Ostrava). In O interpretácii umeleckého textu 26 : transformácia detského aspektu a recepčná prax : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej pri príležitosti nedožitého jubilea prof. PhDr, Jána Kopála, CSc. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2011, s. 35. ISBN 978-80-8094-925-9.
Ohlas:[3] 2012. PIWOWARSKA, Ewa. Ilustracja a wazne i trudne tematy w ksiazkach dla dzeci. Warszawa : Wydawnictwo Sim, 2012, s. 195. ISBN 978-83-928305-4-2.
Ohlas:[4] 2013. ŠUPŠÁKOVÁ, Božena. Detský výtvarný prejav: od čmáraníc k obrazom a ich významom. Bratislava : DOLIS, 2013, s. 184. ISBN 978-80-970-419-1-5.
Ohlas:[4] 2013. URBANOVÁ, Svatava. O obrázkových albech a vizuální poetice. In O dieťati, jazyku, literatúre : časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie, ISSN 1339-3200. 2013, roč. 1, č. 1, s. 15.
Ohlas:[4] 2013. SEDLÁKOVÁ, Alena. Výtvarné umenie od druhej polovice XX. storočia doteraz a axiologicko – poetologické východiská pre edukáciu detí umeleckou ilustráciou na 1. stupni základnej školy. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2013 [cit. 2014-07-29], s. 162. ISBN 978-80-555-0859-7. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Sedlakova1>
Ohlas:[4] 2014. KARPINSKÝ, Peter. Poetika komiksu v texte a kontexte. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. 204. ISBN 978-80-555-1157-3.
Ohlas:[4] 2011. DROPPOVÁ, G., VALACHOVÁ, D. Výtvarné umenie v materskej škole. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2011 [cit. 2017-05-11], s. 108. ISBN 978-80-8052-530-9. Dostupný na internete <http://www.mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/valachova_droppova.pdf>