Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.010206
Kategória:AAB
Autor:Lukáč Eduard (100%)
Názov:Stredné školy v Prešove do roku 1945
Vydavateľské údaje:Prešov : Privatpress, 2002
Rozsah:143 s.
ISBN:80-968608-2-8
Ohlas:[4] 2003. ŠVORC, Peter. Príbehy starého Prešova. 1. vyd. Prešov : UNIVERSUM, 2003, s. 221.
Ohlas:[4] 2003. TOKÁROVÁ, Anna. Vzdelanie žien na Slovensku. 1. vyd. Prešov : Akcent print, 2003, s. 151.
Ohlas:[4] 2003. KOMINAREC, I., REPEĽ, M. Prešovské evanjelické kolégium a jeho osobnosti. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, fakulta humanitných a prírodných vied, 2003, s. 99.
Ohlas:[6] 2003. MICHALIČKA, Vladimír. Stredné školy v Prešove do roku 1945. In Pedagogická revue. 2003, roč. 55, č. 5, s. 553-554.
Ohlas:[4] 2007. VOROBEL, Jozef. Sociálna starostlivosť v Prešove v rokoch 1928-1938. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2007, s. 102. ISBN 978-80-8068-626-0.
Ohlas:[4] 2010. ČERNOTOVÁ, M., GERMUŠKOVÁ, M, STRAKOVÁ, Z. et al. Cviční učitelia. 1. vyd. Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 2010, s. 37. ISBN 978-80-555-0154-3.
Ohlas:[3] 2012. SZÖGI, L., KÓNYA, P. Sáros megyei diákok az Európai egyetemeken 1387 -1918. [1. vyd.]. Budapest : Eötvös Loránd Tudományegyetemi Könyvtára és Levéltára, 2012, s. 56, 63-64. ISBN 978-963-284-297-4.
Ohlas:[4] 2012. DERFIŇÁK, Patrik. Prešov v rokoch 1701 – 1919. Kapitoly z dejín mesta a jeho obyvateľov. In Pamätná kniha mesta Prešova. Diel II. (1701 – 1919). Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2012, s. 68. ISBN 978-80-210-6003-6.
Ohlas:[4] 2011. Pamätná kniha mesta Prešova. Diel III. (1938 – 1941) Belo Klein-Tesnoskalský. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2011, s. 98. ISBN 978-80-85734-94-2.
Ohlas:[4] 2013. HREHOR, Henrich. Ľudové súdnictvo na Slovensku po 2. svetovej vojne a proces s nilašmi na Okresnom ľudovom súde v Košiciach. In Človek a spoločnosť [online], ISSN 1335-3608. 2013, roč. 16, č. 3 [cit. 2014-05-07], s. [4]. Dostupný na internete <http://www.saske.sk/cas/public/media/6045/04_Hrehor.pdf>
Ohlas:[4] 2016. BISCHOF, Lenka. Analýza stavu knižníc Prešovského kráľovského katolíckeho gymnázia na základe výročných správ školy zo školských rokov 1900/1901 - 1917/1918. In Šariš v dobových prameňoch : príspevky k dejinám Šariša v 19. a 20. storočí. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, s. 141. ISBN 978-80-555-1764-3.
Ohlas:[1] 2016. ŠPAKOVÁ, Miroslava. The institute "Stefania" and the activity of the sisters of Mary Ward in Presov in 1882-1918. In Studia theologica, ISSN 1212-8570. 2016, vol. 18, no. 1, s. 115-133.
Ohlas:[4] 2022. DOMENOVÁ, Marcela. Pedagóg a autor učebníc Jozef Koreň (osobnosť nadregionálneho charakteru v službách slovenského školstva v 1. polovici 20. storočia). In Non scholae, sed vitae discimus... : (školstvo – knižná kultúra – osobnosti). Prešov : ŠVK v Prešove, 2022, s. 195. ISBN 978-80-89614-84-4.
Ohlas:[4] 2023. ŠAŠALA, Radovan. Stredná odborná škola pedagogická v Prešove 1893-2023. Prešov : Stredná odborná škola pedagogická v Prešove, 2023, s. 21.
Ohlas:[4] 2023. DOMENOVÁ, Marcela. Intelektuálna elita na konci 16. storočia na príklade Prešova (sonda do problematiky výskumu elít v mestskom prostredí). In Rôznorodá spoločnosť v Uhorsku v ranom novoveku. Prešov : Prešovská univerzia v Prešove. Vydavateľstve Prešovskej univerzity, 2023, s. 97. ISBN 978-80-555-3171-7.