Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.009991
Kategória:AAB
Autor:Štefko Róbert (100%)
Názov:Personálna práca v hyperkonkurenčnom prostredí a personálny marketing
Vydavateľské údaje:Bratislava : R.S.Royal Service, 2001
Rozsah:235 s.
ISBN:80-968379-4-X
Ohlas:[4] 2003. KRAVČÁKOVÁ, Gabriela. Manažment pracovnej motivácie v podnikoch východoslovenského regiónu. In Dimenzie a faktory regionálneho rozvoja. Prešov : Filozofická fakulta PU, 2003, s. 121.
Ohlas:[4] 2008. MOROVSKÁ, Ivana. Application of personal marketing in recruiting process with focus on service companies. In R. Štefko, M. (Eds.) Frankovský: Management 2008. (Part I.) : in times of global change and uncertainty. Prešov : University of Prešov in Prešov, 2008, s. 244. ISBN 978-80-8068-849-3.
Ohlas:[4] 2007. MOROVSKÁ, Ivana. Uplatnenie marketingu a regionálneho marketingu pre zvyšovanie vzdelanostnej úrovne regiónov. In Róbert (Ed.) Štefko: Znalostné determinanty regionálneho rozvoja : súbor vedeckých štúdií projektu VEGA č. 1/4638/07 a Centra excelentnosti výskumu kognícií – CEVKOG. Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2007, s. 77. ISBN 978-80-8068-695-6.
Ohlas:[3] 2008. MOROVSKÁ, Ivana. Analýza stavu a možnosti zvyšovania konkurenčnosti finančných inštitúcií v SR. In Konkurencieschopnost podniků. Část I. : sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 5. a 6. února 2008 v Brně. Brno : Masarykova univerzita, 2008, s. 509. ISBN 978-80-210-4521-7.
Ohlas:[4] 2008. SOJKA, Ladislav. Vybrané segmenty manažmentu. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2008, s. 156. ISBN 978-80-8068-895-0.
Ohlas:[4] 2009. BUTORACOVÁ ŠINDLERYOVÁ, I., GBUROVÁ, J., MOROVSKÁ, I. Marketingová komunikácia - prípadové štúdie. [1. vyd.]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2009, s. 84. ISBN 978-80-555-0011-9.
Ohlas:[4] 2009. FERENCOVÁ, M., BUTORACOVÁ ŠINDLERYOVÁ, I. Marketingová komunikácia. [1. vyd.]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2009, s. 26, 48, 98. ISBN 978-80-555-0013-3.
Ohlas:[4] 2009. SOJKA, Ladislav. Model tvorby podnikateľskej stratégie s využitím iteratívneho postupu. In Journal of management and business = Časopis pre management a business : research and practice = výskum a prax, ISSN 1338-0494. 2009, roč. 1, č. 1-2, s. 121.
Ohlas:[4] 2009. DOBROVIČ, Ján. Manažérske prístupy pri riešení podnikového rozvoja. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2009, s. 91. ISBN 978-80-555-0009-6.
Ohlas:[4] 2009. DOBROVIČ, Ján. Manažérske prístupy v úspešnom riadení podniku. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2009, s. 98. ISBN 978-80-555-0008-9.
Ohlas:[4] 2008. MOROVSKÁ, Ivana. Analýza marketingovej komunikačnej politiky so zameraním na podniky služieb SR. In Merkúr 2008 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z vedeckej konferencie. Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2008, s. 273. ISBN 978-80-225-2770-5.
Ohlas:[4] 2010. MOROVSKÁ, I., BUTORACOVÁ ŠINDLERYOVÁ, I. Marketing – vybrané prípadové štúdie. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2010, s. 47, 102. ISBN 978-80-555-0124-6.
Ohlas:[4] 2010. BUTORAC, D., BUTORACOVÁ ŠINDLERYOVÁ, I., LITAVCOVÁ, E. et al. Ľudské zdroje, vzdelanosť a učiaca sa organizácia v poňatí modernej ekonómie. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2010, s. 156. ISBN 978-80-555-0125-3.
Ohlas:[4] 2010. TEJ, J. , SLÁVIKOVÁ, G., HRVOLOVÁ, M. Vybrané kapitoly z manažmentu ľudských zdrojov. [1. vyd.]. Dubnica nad Váhom : Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, 2010, s. 40. ISBN 978-80-89400-06-5.
Ohlas:[4] 2010. TÓTHOVÁ, M., BEDNÁR, J. Marketing planning in areas of services. In Management 2010. (Part I.) : knowledge and management in times of crisis and ensuing development. Prešov : University of Prešov in Prešov, 2010, p. 483. ISBN 978-80-555-0257-1.
Ohlas:[4] 2010. JURKOVÁ, J., FERENCOVÁ, M. Marketingový manažment (vybrané kapitoly, aspekty a pohľady). Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2010, s. 148. ISBN 978-80-555-0237-3.
Ohlas:[4] 2010. HEČKOVÁ, Jaroslava. Identifikácia zdrojov konkurenčných výhod slovenskej ekonomiky v spoločnom európskom priestore. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2010, s. 233. ISBN 978-80-555-0248-9.
Ohlas:[4] 2010. FERENCOVÁ, M., JURKOVÁ, J. Manažérske a komunikačné spôsobilosti ako súčasť požiadaviek praxe na záujemcov o manažérske a ekonomické pozície. In MANEKO : časopis o ekonomike a manažmente priemyselných podnikov, ISSN 1337-9488. 2010, roč. 2, č. 21, s. 170.
Ohlas:[4] 2011. HRONCOVÁ, Ivana. Outdoorové tréningy ako nový trend vo vzdelávaní dospelých a ich praktická aplikácia. In Marketing a marketingová komunikácia (vybrané aspekty, pohľady a trendy) : recenzovaný vedecký (nekonferenčný) zborník. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, Katedra marketingu a marketingového obchodu, 2011, s. 166. ISBN 978-80-555-0277-9.
Ohlas:[4] 2011. GBUROVÁ, Jaroslava. Marketingové cenové stratégie pobočiek maloobchodných reťazcov v regióne severovýchodného Slovenska. 1. vyd. Prešov : Bookman, 2011, s. 136. ISBN 978-80-89568-05-5.
Ohlas:[3] 2011. ČVERHOVÁ, M., ŠOLTÉSOVÁ, J. Vplyv efektivity finančného riadenia na konkurencieschopnosť MSP. In MMK 2011. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové : MAGNAMITAS, 2011, s. 1841. ISBN 978-80-904877-7-2.
Ohlas:[4] 2011. TEJ, Juraj. Správa a manažment. 2. preprac. a aktualiz. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2011 [cit. 2012-04-24], s. 158. ISBN 978-80-555-0476-6. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/FM/Tej2/index.html>
Ohlas:[4] 2012. DOBROVIČ, Ján. Manažment II. Manažérske spôsobilosti – praktikum. [1. vyd.]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2012, s. 204. ISBN 978-80-555-0338-7.
Ohlas:[4] 2012. BAČÍK, R., GBUROVÁ, J. Public relations v súčasnom manažmente. 1. vyd. Prešov : Bookman, 2012, s. 102. ISBN 978-80-89568-27-7.
Ohlas:[3] 2012. FERENCOVÁ, Martina. An analytical view of communication and managerial capabilities and their use in practice. 1. ed. Wambeeek : EuroScientia vzw, 2012, s. 141. ISBN 978-80-818529-7-5.
Ohlas:[4] 2012. HORVÁTHOVÁ, Miriam. Marketing miest a obcí s dôrazom na marketingovú komunikáciu a vplyv informačno komunikačných technológií na jej rozvoj. 1. vyd. Košice : Metropola Trade, 2012, s. 199. ISBN 978-80-971115-1-9.
Ohlas:[3] 2012. ŠIRÁ, Elena. Perception of competitiveness of insurance companies in the Slovak republic based on settlement and comparison of competitiveness indexes. In Scientific annals of the Alexandru Ioan Cuza University of Iasi - Economic sciences series [online], ISSN 2068-8717. 2012 [cit. 2013-05-14], vol. 59, no. 2, s. 167. Dostupný na internete <http://saaic.feaa.uaic.ro/index.php/saaic/article/view/S12/pdf_17>
Ohlas:[4] 2012. ŠOLTÉS, M., ŠOLTÉSOVÁ, J. Efektívne finančné riadenia ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti. In Merkúr 2012 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov [CD-ROM]. Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2012, s. 866. ISBN 978-80-225-3453-6.
Ohlas:[4] 2013. LELKOVÁ, A., NEMEC, J. Podstata a význam sociálnych kompetencií v rámci ekonomiky firmy. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód IV : zborník príspevkov zo IV. medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice : Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, Katedra hospodárskej informatiky a matematiky, 2013, s. 98. ISBN 978-80-225-3612-7.
Ohlas:[4] 2013. ŠIRÁ, Elena. Konkurencieschopnosť Slovenskej republiky v medzinárodnom hodnotení. In Exclusive journal : economy and society and environment , ISSN 1339-0260. 2013, roč. 1, č. 1, s. 50.
Ohlas:[4] 2014. GBUROVÁ, J., LELKOVÁ, A. Nákupné správanie na trhu. 1. vyd. Prešov : Bookman, 2014, s. 80. ISBN 978-80-8165-074-1.
Ohlas:[4] 2014. DOBROVIČ, Ján. Výskum možností vzdelávania a vplyv na riadenie ľudských zdrojov pre výkonnosť. In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy, ISSN 1337-0510. 2014, roč. 9, č. 26, s. 15.
Ohlas:[4] 2014. BAČÍK, R., GBUROVÁ, J. Public relations - vybrané kapitoly a praktické príklady. 1. vyd. Prešov : Bookman, 2014, s. 84. ISBN 978-80-8165-058-1.
Ohlas:[4] 2014. GBUROVÁ, J., BAČÍK, R. Marketingová komunikácia a špecifiká PR. 1. vyd. Prešov : Bookman, 2014, s. 88. ISBN 978-80-8165-059-8.
Ohlas:[4] 2015. DOBROVIČ, J. et al. Hodnotenie výkonnosti manažmentu efektívnej daňovej správy SR v kontexte regiónov pred reformou daňovej správy SR s návrhom jej zefektívnenia po reforme. 1. vyd. Prešov : Bookman, 2015, s. 201. ISBN 978-80-8165-096-3.
Ohlas:[4] 2015. LELKOVÁ, A., GBUROVÁ, J. Asertivita v nákupnom správaní. Prešov : Bookman, 2015, s. 95. ISBN 978-80-8165-106-9.
Ohlas:[4] 2016. DOBROVIČ, Ján. Manažment: proces správania sa úspešného manažéra. Prešov : Bookman, 2016, s. 322. ISBN 978-80-8165-191-5.
Ohlas:[4] 2016. GBUROVÁ, J., MARCHEVSKÁ, M. Marketingová komunikácia v maloobchode. 1. vyd. Prešov : Bookman, 2016, s. 87. ISBN 978-80-8165-175-5.
Ohlas:[4] 2016. NEMEC, J., GBUROVÁ, J. Logistika a logistické technológie v oblasti marketingu služieb. 1. vyd. Prešov : Bookman, 2016, s. 82. ISBN 978-80-8165-194-6.
Ohlas:[4] 2016. TOMKOVÁ, A., GBUROVÁ, J. Formy správania v nákupnom procese. 1. vyd. Prešov : Bookman, 2016, s. 84. ISBN 978-80-8165-206-6.
Ohlas:[3] 2019. GBUROVÁ, Jaroslava. Možnosti vplyvu značky a imidžu na nákupné správanie spotrebiteľov v oblasti e-commerce. In Journal of global science [online], ISSN 2453-756X. 2019 [cit. 2019-12-16], vol. 4, no. 2, s. [6]. Dostupný na internete <http://www.jogsc.com/pdf/2019/2/moznosti.pdf>
Ohlas:[1] 2020. ŠIRÁ, E., VAVREK, R., VOZÁROVÁ, I.K. et al. Knowledge economy indicators and their impact on the sustainable competitiveness of the EU countries. In Sustainability, ISSN 2071-1050. 2020, vol. 12, no. 10, s. [21].
Ohlas:[1] 2020. DUBRAVSKÁ, M., MARCHEVSKÁ, M., VAŠANIČOVÁ, P. et al. Corporate social responsibility and environmental management linkage: an empirical analysis of the Slovak Republic. In Sustainability (Switzerland), ISSN 2071-1050. 2020, vol. 12, no. 13, art no. 5431.