Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.009843
Kategória:AAB
Autor:Krajčová Nadežda (90%)
Autor:Daňková A. (10%)
Názov:Všeobecná didaktika : terminologické minimum
Vydavateľské údaje:Prešov : ManaCon, 2001
Rozsah:124 s.
ISBN:80-89040-09-8
Ohlas:[4] 2002. MASLOVÁ, M., PETRASOVÁ, A. Ďalšie vzdelávanie učiteľov rómskych žiakov. In Notes. 2002, roč. 3, č. 4, s. 14.
Ohlas:[4] 2002. MASLOVÁ, M., PETRASOVÁ, A. Ďalšie vzdelávanie učiteľov a jeho vplyv na elimináciu funkčnej negramotnosti rómskych žiakov. In Edukácia rómskych detí v európskom kontexte. Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2002, s. 271.
Ohlas:[4] 2003. PETLÁK, E., KOMORA, J. Vyučovanie v otázkach a odpovediach. 1. vyd. Bratislava : Iris, 2003, s. 161.
Ohlas:[4] 2003. PETRASOVÁ, Alica. Práca s náučným textom na 1. stupni ZŠ. 1. vyd. Košice : Mercury – Smékal, 2003, s. 24.
Ohlas:[4] 2004. HUPKOVÁ, M., PETLÁK, E. Sebareflexia a kompetencie v práci učiteľa. [1. vyd.]. Bratislava : Iris, 2004, s. 131.
Ohlas:[3] 2004. PETRASOVÁ, Alica. Ďalšie vzdelávanie učiteľov rómskych žiakov. In Výchova, vzdělávání a kultura ve vztahu k národnostním menšinám : mezinárodní konference 3. setkání národnostních menšin 22. stekání Hnutí R 13.-14. listopadu 2003. Praha : Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin, 2004, s. 238.
Ohlas:[4] 2004. MACHALOVÁ, Mária. Psychológia vo vzdelávaní dospelých. 1. vyd. Bratislava : RádioPrint, 2004, s. 209.
Ohlas:[4] 2006. PASTERNÁKOVÁ, Lenka. Akých učiteľov by chceli žiaci?. In Naša škola : odborný metodický časopis pre učiteľov predškolských zariadení a 1. stupňa základnej školy. 2006, roč. 9, č. 8, s. 17.
Ohlas:[4] 2006. PASTERNÁKOVÁ, Lenka. Osobnosť učiteľa v ponímaní žiakov. In Didaktika v dimenziách vedy a praxe : zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 6.-7. októbra 2005 v Prešove. Prešov : Euroeducation, 2006, s. 285.
Ohlas:[4] 2007. PASTERNÁKOVÁ, Lenka. Kto je učiteľ?. In Ako sa učitelia učia? : zborník referátov z konferencie s medzinárodnou účasťou, usporiadaného Fakultou humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, Metodicko-pedagogickým centrom v Prešove a Občianskym združením Učenie bez hraníc za podpory Ministerstva školstva SR : Prešov, 27.-28. jún 2007. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2007, s. 210. ISBN 978-80-8045-493-7.
Ohlas:[3] 2009. CIMERMANOVÁ, Ivana. E-learning – an alternative to traditional learning?. In Acta Didactica Napocensia [online]. 2009 [cit. 2009-05-12], vol. 1, vol. 1. Dostupný na internete <http://www.adn.teaching.ro/v1n1.htm>
Ohlas:[4] 2009. VOOK, Ján. Špecifiká záujmovej činnosti. In Rozvoj a perspektívy pedagogiky a vzdelávania učiteľov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie ... Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, Katedra pedagogiky, 2009, s. 363. ISBN 978-80-555-0064-5.
Ohlas:[4] 2013. KOSTURKOVÁ, Martina. Stav kritického myslenia žiakov stredných škôl. In Didaktika : odborný časopis pre výchovu a vzdelávanie, ISSN 1338-2845. 2013, roč. 4, č. 2, s. 15.
Ohlas:[4] 2013. KOSTURKOVÁ, Martina. Uplatnenie humanistických myšlienok J.A.Komenského v súčasnej praxi pedagógov. In Jan Amos Komenský a súčasná predškolská a elementárna edukácia : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej pri príležitosti 420. výročia narodenia Jana Amosa Komenského a 15. výročia vzniku Prešovskej univerzity v Prešove. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 226. ISBN 978-80-555-1023-1.
Ohlas:[4] 2013. KOSTURKOVÁ, Martina. Schopnosť študentov učiteľských odborov argumentovať. In Učiteľ na ceste k profesionalite : recenzovaný zborník vedeckých prác. Prešov : FHPV PU v Prešove, 2013, s. 53. ISBN 978-80-555-0984-6.
Ohlas:[4] 2015. KOSTURKOVÁ, Martina. Výskum stavu kritického myslenia žiakov a učiteľov vybraných gymnázií v SR. In Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 = Procedings of international scientific conference ICOLLE 2015 [CD-ROM]. Prešov : University of Presov, 2015 [cit. 2016-05-05], s. 300. ISBN 979-80-7509-287-8.
Ohlas:[3] 2016. KOSTURKOVÁ, Martina. Hodnotenie kvality vyučovacieho procesu vo vzťahu k rozvoju kritického myslenia študentov učiteľstva. In Vnitřní evaluace kavlity výuky v terciárním vzdělávání. Ostrava : Ostravská univerzita, 2016, s. 166. ISBN 978-80-7464-865-6.
Ohlas:[4] 2017. TIŠŤANOVÁ, Katarína. Pedagogicko-didaktické kompetencie a ich rozvoj v príprave budúcich učiteľov. In Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae : Universitatis Catholicae in Ružomberok, ISSN 1336-2232. 2017, roč. 16, č. 1, s. 169.
Ohlas:[3] 2016. PORUBČANOVÁ, Dáša. Education about aesthetic values in selected European educational systems. Karlsruhe : Ste-Con, 2016, s. 111. ISBN 978-3-945862-11-7.