Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.009834
Kategória:N/A
Autor:Karniš J. (25%)
Autor:Harčár Ján (25%)
Autor:Michaeli Eva (25%)
Autor:Košťálik J. (25%)
Názov:Pieniny : fyzicko-geografická charakteristika
Zdroj:Geografické práce
Lokácia:Roč. 1, č. 2 (1970), 136 s. + 8 príloh
Ohlas:[4] 2001. MINÁR, Jozef et al. Geoekologický (komplexný fyzickogeografický) výskum a mapovanie vo veľkých mierkach. Bratislava : Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, 2001, s. 179. ISBN 80-968146-3-X.
Ohlas:[4] 2005. NOVODOMEC, R., NIŽNANSKÝ, B. Regionálnogeografické vzory a priestorové dátové modely. In Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae. Geographica. Supplementum No. 3. Bratislava : Univerzita Komenského, 2005, s. 390. ISBN 80-223-2144-3.
Ohlas:[4] 2008. ČECH, Vladimír. Theoretic-methodological basics of physical-geographical regionalization and its reflection in selected regional pieces of work of Slovak geographers. In Folia geographica 12. Prírodné vedy. 2008, roč. 47, s. 45.